2020 m. rugsėjo 24 d., ketvirtadienis

Vladas Jurgutis, Kandidatas į Lietuvos Seimą 2020 09 24

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai, 2020-09-25 Vilnius

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai, 2020-09-25 Vilnius Neteisėtai vykstantys LR Seimo rinkimai Lietuvos Visuomenės Taryba ir jos Susitelkimui politinę rinkimų platformą suteikusi Lietuvos liaudies partija kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl LR VRK neveikimo. LR VRK neatsako į 2020 m. rugsėjo 5 d. LVT ir LLP reikalavimą ištirti š.m. rugsėjo 3 d. renginį Valdovų rūmuose. VRK ne tik nepradeda šio renginio tyrimo. Šiuo net neslepiamos rinkimų agitacijos veiksmu Respublikos Prezidentas ir Prezidento kanceliarija da-lyvavo, organizuojant rinkiminę 11-os iš 17-os rinkimuose dalyvaujančių politinių partijų agitacijoje, pasira-šant bendrą Memorandumą. Valstybei priklausantys Valdovų rūmai nenustatytu pagrindu buvo suteikti šiai rinkiminei agitacijai. Reikalaujama, kad VRK teisiškai tai įvertintų, nurodytą Memorandumą pasirašiusias 11-ą partijų (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą, Tėvynės sąjungą-Lietuvos krikščionis demokratus, Lietuvos socialdemokratų partiją, Liberalų sąjūdį, „Laisvės ir teisingumo“ partiją, Lietuvos socialdemokratų darbo partiją, Lietuvos lenkų rinkimų akciją–krikščioniškų šeimų sąjungą, Darbo partiją, Laisvės partiją, Lietuvos žaliųjų partiją ir Krikščionių sąjungą) įpareigotų susimokėti iš rinkiminių sąskaitų už šią rinkimų agitaciją Val-dovų rūmams ir informaciją apie šį įvykį paskelbusioms žiniasklaidos priemonėms. Taip pat reikalaujama, kad VRK pripažintų šias 11-a partijų sudarius rinkimų koaliciją ir šią koaliciją įre-gistruotų 2020 m. LR Seimo rinkimuose. Skundu LVT ir LLP teismo prašo nutraukti VRK neveikimą - įpareigoti VRK motyvuotai atsakyti į Lietuvos visuomenės tarybos ir Lietuvos liaudies partijos 2020-09-05 prašymą, atlikti šiame prašyme prašomus veiks-mus. Lietuvos Visuomenės Tarybą stebina ir tai, kad iš 6-ių politinių partijų, kurias Respublikos Prezidentas, be teisinio pagrindo įsikišęs į LR Seimo rinkimus, ignoravo ir nepakvietė į Valdovų rūmų renginį, tik viena Lietuvos liaudies partija atkreipė dėmesį į šį šiurkštų LR Seimo rinkimų įstatymo pažeidimą. Lietuvos Visuomenės Taryba 2020 m. rugsėjo 6 d. dėl šio klausimo kreipėsi ne tik į Lietuvos liaudies partiją, bet ir į Centro partiją – tautininkus, Politinę partiją „Drąsos kelias“, Kartų solidarumo sąjungą – San-talką Lietuvai, Partiją „Lietuva - visų“ bei Partiją „Nacionalinis susivienijimas“. Negi tik viena Lietuvos liaudies partija, suteikusi LVT inicijuotam Tautos Susitelkimui politinę platfor-mą rinkimams, oponuoja sisteminėms partijoms? Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba

2020 m. rugsėjo 17 d., ketvirtadienis

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai, 2020-09-17 Vilnius

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai, 2020-09-17 Vilnius Lietuvos Visuomenės Taryba skiria didelį dėmesį LR Seimo rinkimams. Esant biudžetiniam parlamentinių partijų finansavimui, ypatingas dėmesys skirtinas nesisteminių partijų ir kandidatų konstitucinių teisių pažeidimams. Lietuvos piliečiams turi būti užtikrintas visapusiškas pasirinkimas. 2020-09-11 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos nario Stanislavo Ladinskio skundą prieš VRK dėl jo neregistravimo kandidatu vienmandatinėje apygardoje Seimo rinkimuose. Teismas, kaip ir VRK, deja, nepasisakė dėl skundo argumentų dėl politinės kampanijos dalyvių lygių teisių pažeidimų dėl 1000 apygardos rinkėjų parašų surinkimo reikalavimo taikymo vieniems politinės kampanijos dalyviams ir netaikymo kitiems. 2020-09-18 d. 13 val. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinės Tautos susitelkimui politinę platformą šiuose rinkimuose suteikusios Lietuvos liaudies partijos skundą atsakovui LR VRK dėl politinės kampanijos dalyvių nelygiateisiškumo dėl pranešimo apie teistumą, Seimo rinkimų įstatymo 98 str. 3 d. reikalavimo prieštaravimo LR Konstitucijai. Dėl panašių trūkumų kitiems politinės kampanijos dalyviams (3 iš 15) VRK suteikė galimybę pataisyti pareiškinius dokumentus – pateikti/patikslinti informaciją apie teistumą (https://m.kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/vrk-tikrina-sarasus-daliai-politiku-gresia-nedalyvauti-seimo-rinkimuose-983815), tame tarpe ir dabartiniam LR Seimo nariui Lietuvos liberalų sąjūdžio kandidatui Jonui Varkaliui. VRK, sudaryta iš parlamentinių partijų atstovų, ir toliau demonstruoja skirtingus požiūrius į sisteminių ir nesisteminių partijų atstovus, dalyvaujančius rinkimuose. Lietuvos liaudies partijos skundą Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas neskundžiama nutartimi buvo atsisakęs priimti nagrinėjimui, nes skundas tariamai buvo pateiktas praleidus 5 dienų terminą skųsti VRK sprendimus. Tačiau Lietuvos liaudies partijos l.e.p. pirmininkui Taurui Jakelaičiui atkreipus šio teismo pirmininko Gintaro Kryževičiaus dėmesį, kad skundas pateiktas elektroniniu būdu paskutiniąją apskundimo dieną 23 val. 01 min., Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pats panaikino ankstesnę savo nutartį ir skundą priėmė nagrinėjimui. Kviečiame dalyvauti teismo posėdyje, kuris vyks žodinio proceso tvarka. Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba

Vilmantas Povilaitis, apie rinkimus 2020 09 16