2021 m. rugsėjo 9 d., ketvirtadienis

2021 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir tautos susitelkimo atstovų dr. Nendrės Černiauskienės, Tauro Jakelaičio, Kęstučio Krikštapono ir Vytauto Žutauto spaudos konferencijos Seime „Nevyriausybinių organizacijų, politinių partijų ir piliečių kreipimasis į Lietuvos Respublikos Prezidentą ir Seimą“. Pranešimas spaudai.

2021 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir tautos susitelkimo atstovų dr. Nendrės Černiauskienės, Tauro Jakelaičio, Kęstučio Krikštapono ir Vytauto Žutauto spaudos konferencijos Seime „Nevyriausybinių organizacijų, politinių partijų ir piliečių kreipimasis į Lietuvos Respublikos Prezidentą ir Seimą“. Pranešimas spaudai. Lietuvos Respublikos piliečių konstitucinė pareiga yra visomis išgalėmis priešintis neteisėtai valdžios atstovų prievartai prieš Lietuvos Respublikos piliečius ir Lietuvos valstybę. Lietuvoje sparčiai ir dirbtinai supriešinama ir skaldoma visuomenė, atvirai trukdoma net įgyvendinti referendumo iniciatyvas ir kitas konstitucines piliečių teises, beatodairiškai ir iš jėgos pozicijų Seime priimami Vyriausybės teikiami Lietuvos Respublikos Konstitucijai akivaizdžiai prieštaraujantys teisės aktai dėl prievartinio Lietuvos Respublikos piliečių valdymo, valstybės strateginių įmonių išvalstybinimo, ekonomikos perskirstymo administraciniais sprendimais, bet ne rinkos dėsniais. Tam pasinaudojama visais pretekstais – nuo nelegalių imigrantų iki COVID-19 tariamo suvaldymo. Atvirai griaunamos ne tik švietimo ir kultūros, bet ir sveikatos apsaugos sistemos. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio sėkmės laidas, drauge su Tauta atkuriant Lietuvos valstybę 1990 m. kovo 11 dieną, buvo taikus kelias į Nepriklausomybę ir tiesos sakymas žmonėms. Dabartinė Vyriausybė nebendrauja su Tauta, be diskusijų jai bruka vienintelę valdžios nuomonę, atvirai demonstruoja ministrų nekompetenciją ir nesusigaudymą valstybės vidaus klausimuose bei tarptautiniuose įvykiuose, tiesiogiai ir iš esmės įtakojančiuose Lietuvos valstybės ir jos piliečių likimą. Nevyriausybinės organizacijos, politinės partijos ir piliečiai, Referendumo iniciatyvinės grupės nariai Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai kreipiasi į Respublikos Prezidentą ir Seimą dėl Vyriausybės, kurios nariai savo nekompetencija ir arogancija ne tik supriešino Lietuvos žmones, bet ir prarado visuomenės pasitikėjimą, veidmainiškai skelbdama apsimestinę demokratiją ir ignoruodama rinkiminius įsipareigojimus, priesaiką Lietuvos Respublikos Konstitucija bei 2020 m. gruodžio 11 d. Seimo patvirtintą Vyriausybės veiklos programą, jos esminius įsipareigojimus Seimui ir Lietuvos Respublikos piliečiams: - „Metas įtvirtinti tai, ko Lietuvos visuomenė visą laiką tikėjosi, – atvirumą, atsakomybę, vienodą visų vertinimą ir pagarbą. Tik kasdien vadovaudamiesi šiais principais sustiprinsime žmonių pasitikėjimą valstybe ir jos demokratine sistema, atliepsime visuomenės ir atskirų jos grupių poreikius.“ (2. programos dalis) - „Tik tarpusavio pasitikėjimu grįsta visuomenė žino, kad susidūrusi su sunkumais sulauks pagalbos juos įveikdama, o žmonių siekio jaustis visaverčiais visuomenės nariais neribos fizinės ar kitokios aplinkybės. Tik tokia visuomenė gali būti stipri.“ (8. programos dalis) - „Įsipareigojame, kad kartu su visomis politinėmis jėgomis, mokytojais, tėvais, mokiniais, visuomene parengsime ir imsimės įgyvendinti nacionalinį švietimo susitarimą, kurio pagrindinis tikslas – kiekvienam Lietuvos vaikui užtikrinti vienodas galimybes siekti geriausio išsilavinimo, nepaisant jo gyvenamosios vietos ar socialinės padėties.“ (10. programos dalis) - „Pandemija ... parodė, kuria kryptimi turėtume ją plėtoti, jeigu norime užtikrinti sveikatos paslaugų kokybę ir prieinamumą visiems gyventojams.“ (11. programos dalis) - „Įsipareigojame kurti žiniomis grįstą politiką ir sistemingai vertinti teisės aktus. Aktyviau bendradarbiausime su mokslo bendruomene.“ (23. programos dalis) - „Valstybė yra visų žmonių. Vyriausybė įgyvendina valstybei keliamus tikslus. Ji turi suderinti visuomenės grupių interesus, neiškeldama vienų interesų aukščiau kitų. Norime, kad mūsų šalyje visi jaustųsi lygiaverčiai, vertinami, turintys vienodas galimybes. ... Mums svarbu, kad būtų atliepti visų visuomenės grupių interesai ir niekas nesijaustų pamirštas. Žmogaus teisės ir orumas – vertybės, kuriomis vadovausimės įsiklausydami į kiekvieno piliečio lūkesčius ir priimdami sprendimus. Mūsų siekis – kad visuomenės nariai šios Vyriausybės priimamus sprendimus įvertintų kaip teisingus visų visuomenės narių atžvilgiu.“ (29. programos dalis) - „Mūsų Vyriausybės komunikacijos siekis – suteikti visuomenei laiku pateikiamą, nešališką, suprantamą ir patikimą informaciją apie Vyriausybę ir jos veiklą.“ (32. programos dalis) - „Patikimumas. Pasitikėjimą kursime ir palaikysime atverdami duomenis, visuomenei teikdami patikimą ir aiškiai suprantamą informaciją, tardamiesi ir bendradarbiaudami.“ (33. programos dalis) - „Aiškumas ir skaidrumas. Vyriausybė atvirai ir skaidriai informuos apie savo veiklą ir priimamus sprendimus.“ (34. programos dalis) - „Atvirumas. Vyriausybei tenka priimti sudėtingus sprendimus, tad atviro, įtraukaus proceso metu ieškosime būdų, kaip visuomenei geriausiai pateikti ir paaiškinti tokius klausimus. Tikime, kad atviras ir tiesus dialogas, teisingai pateikta informacija padės visuomenei geriau suprasti priimamų sprendimų priežastis.“ (35. programos dalis) - ‚Įtraukusis konsultavimasis su visuomene – kita esminė kokybiškos teisėkūros sąlyga. Teisės aktų projektai ir jų poveikio vertinimas turi būti pristatomi visuomenei kuo ankstyvesnėje stadijoje, į konsultavimo ir konsultavimosi procedūras įtraukiant kuo daugiau visuomenės, nevyriausybinių organizacijų sektoriaus, suinteresuotųjų institucijų atstovų, ypač asmenų grupes, kurias teisinis reguliavimas paveiktų labiausiai. ... Vengsime skubos teisėkūroje, kai dėl to nukenčia konsultavimasis su visuomene.“ (191.2. programos dalis) - „Teisės viršenybės principo užtikrinimas teisėkūroje. ... Operatyviai įgyvendinsime Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus ir šalinsime sisteminius teisinio reguliavimo trūkumus, sudarančius prielaidas tarptautiniams teismams konstatuoti žmogaus teisių pažeidimus nacionaliniu lygmeniu.“ (191.5. programos dalis) - „Pagarba asmens teisėms ir laisvėms – teisėkūros prioritetas. Užtikrinsime, kad asmens teisės ir laisvės, įtvirtintos Konstitucijoje, Europos Sąjungos teisės aktuose, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, būtų tinkamai įgyvendintos. Sieksime nekaltumo prezumpcijos principo ir kitų įtariamųjų, kaltinamųjų, nuteistųjų teisių užtikrinimo, tinkamo asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo.“ (191.6. programos dalis) - „Politinių teisių tinkamas reguliavimas. Vadovaudamiesi oficialiąja konstitucine doktrina, parengsime konstitucinį referendumo įstatymo projektą, tobulinsime rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo projektą, inicijuosime kitų konstitucinių įstatymų rengimą.“ (191.7. programos dalis). Seimą kviečiame atstatydinti šią Vyriausybę, veidmainiškai nesilaikančią savo programos. Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą kviečiame atsigręžti į Tautą ir būti drauge su ja, atstatydinti žemiau išvardintus ministrus, Seimui teikti naujos Vyriausybės Ministro Pirmininko kandidatūrą, šiuo sudėtingu laikotarpiu atstovaujančiu Tautą. Seimui nepatvirtinus Jūsų teikiamų Ministro Pirmininko kandidatūrų, Konstitucijoje nustatyta tvarka skelbti pirmalaikius Seimo rinkimus. Visų pirma, atstatydintini šie ministrai, kurių vadovaujamos ministerijos derina ir teikia akivaizdžiai LR Konstitucijai prieštaraujančius įstatymų projektus: Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys, Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė, Teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska, Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė, Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas; dėl sprendimų, sukėlusių grėsmę Lietuvos nacionaliniams saugumui - užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis; dėl siekio privatizuoti valstybei priklausantį Klaipėdos jūrų uostą - susisiekimo ministras Marius Skuodis, dėl nepagrįsto dujų ir elektros kainų sukėlimo - energetikos ministras Dainius Kreivys; dėl neužkardinamo beatodairiško miškų kirtimo - aplinkos ministras Simonas Gentvilas; dėl veiklos ne savo kompetencijos srityje (Covid-19 klausimais) - Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė; dėl destrukcinio meno propagavimo ir veiklos kultūros srityje - kultūros ministras Simonas Kairys.

2021 m. rugsėjo 1 d., trečiadienis

REFERENDUMO INICIATYVINIŲ GRUPIŲ PRANEŠIMAS SPAUDAI info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt

REFERENDUMO INICIATYVINIŲ GRUPIŲ PRANEŠIMAS SPAUDAI info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija blokuoja referendumų iniciatyvas 2021 m. rugpjūčio 30 d. Vilnius Š.m. rugpjūčio 26 d. posėdyje Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija atsisakė vykdyti savo pareigas - nusprendė nepriimti sprendimo dėl visuomeninio transliuotojo LRT eterio suteikimo referendumo iniciatyvinei grupei dėl referendumo inicijavimo kartelės sumažinimo iki 100 000 piliečių parašų. Parašai renkami nuo š.m. liepos 21 d., kada Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2021-07-14 sprendimu tenkino referendumo iniciatyvinės grupės skundą ir įpareigojo VRK išduoti parašų lapus bei suteikti prieigą elektroniniam pasirašymui, tačiau vilinamas VRK sprendimo priėmimas dėl LRT eterio suteikimo šiai referendumo iniciatyvai nušviesti. Tai pirmas atvejis, kada piliečių parašai dėl referendumo pasklebimo renkami be agitacijos LRT eteryje. Š.m. rugpjūčio 26 d. posėdyje VRK priėmė ir kitą protokolinį nutarimą - nepriimti sprendimo dėl š.m. rugpjūčio 11 d. pateiktos 43 Lietuvos Respublikos piliečių iniciatyvos dėl privalomojo referendumo keisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 ir 59 straipsnius, skelbti pirmalaikius Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus pagal pakeistą rinkimų sistemą. Seimo rinkimai vyktų tik vienmandatėse apygardose, kandidatus galėtų kelti ne tik politinės partijos, bet ir nevyriausybinės organizacijos. Abiem atvejais VRK atvirai deklaravo savo lūkesčius sulaukti š.m. rugsėjo 2 d., kada Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinės šio teismo pirmininko G. Kryževičiaus teikimą anaujinti procesą administracinėje byloje, kurioje buvo priimtas kada Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021-07-14 sprendimas įpareigoti VRK vykdyti šią iniciatyvą. Teismas pasirėmė tiesioginiu Lietuvos Respublikos Konstitucijos taikymu, nurodant, kad Konstitucijos 9 straipsnyje įtvirtinta rinkimų teisę turinčių piliečių teisė inicijuoti referendumo paskelbimą būtų pažeista, jei jai nebūtų leista ją įgyvendinti. Šią teisę teismas privalo ginti, nes priešingu atveju būtų pažeistos Konstitucijos normos ir principai, garantuojantys piliečų teisę atlikti teisėkūros procedūras, o pati asmens teisė į pažeistų teisių teisminę gynybą taptų fiktyvi. Deja, VRK nusprendė vadovautis teismo sprendimu, kurio dar nėra. Tai – atvirai vykdomas neteisėtas ir LR Konstituciją pažeidžiantis VRK neveikimas. Panašu, kad kiekvieną referendumo iniciatyvų įgyvendinimo žingsnį teks ginti teisme. Todėl šiandien 9.43 val. ir 9.44 val. referendumų iniciatyvinės grupės Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė skundus dėl šių VRK protokolinių sprendimų ir neveikimo. Įstatymas įpareigoja Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą sprendimus dėl šių skundų priimti per tris dienas, t.y. iki š.m. rugsėjo 2 d. 9.43 val. ir 9.44 val. Š.m. rugsėjo 2 d. 10 val. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinės šio teismo pirmininko G. Kryževičiaus teikimą dėl proceso atnaujinimo byloje, kurioje buvo priimtas istorinis šio teismo 2021-07-14 sprendimas ginti Lietuvos Respublikos piliečių konstitucines teises. Tai dar labiau mus, Lietuvos Respublikos piliečius, sutelkia prieš valdžios savavaldžiavimą, Lietuvos Respublikos Konstitucijos pažeidimus. Referendumo parašai renkami, bus surinkti, ir referendumai Lietuvos Respublikoje vyks! Balsavimas elektroniniu būdu: https://www.rinkejopuslapis.lt/naujienos/-/naujiena/42588 Iniciatyvos rėmimas lėšomis - Gavėjas: Referendumas, bankas: AB SEB BANKAS, a/s LT13 7044 0901 0212 9174, mokėjimo paskirtis: AUKA referendumui ir asmens kodas.

2021 m. rugpjūčio 18 d., trečiadienis

Bunda jau baltija...

Kvietimas šiais metais susivienyti Baltijos kelyje Rugpjūčio 23 d., 19 val. Prieš trisdešimt dvejus metus mes stovėjome greta, susivieniję prieš to meto priespaudą ir visam pasauliui parodėme baltų žmonių vienybę. Tuo metu žmonės susivienijo vieningu frontu ir kartu aiškiai parodė, kad yra pasirengę kovoti už savo teises ir laisvę. Tai buvo pokytis mūsų istorijos eigoje – tikrai reikšmingas įvykis, kuris amžiams pakeitė mūsų likimą. Dabar mes vėl susiskaldę, o mūsų laisvė yra pavojuje. Turime sau ir kitam pasauliui priminti, kad niekas negali padalinti Baltijos šalių žmonių nei savo šalyje, nei tarp Baltijos šalių. Esame vieningi ir didžiuojamės visais savo artimaisiais. Nesvarbu, ką manote apie dabartinius įvykius – ar manote, kad šiuo metu ištiko ekstremali medicininė katastrofa ir pandemija, ar ši situacija naudojama represinei politikai vykdyti ir sąmoningai apriboti mūsų laisvę – nesvarbu. Nesvarbu, ar esate skiepytas, ar ne, mes visi esame žmonės ir mylime savo kraštą bei žmones. Nepriklausomai nuo jūsų etninės kilmės, tautybės, religijos, įsitikinimų ar orientacijos, mes visi esame kartu, visi esame broliai ir seserys. Mes esame draugai, o ne priešai, skirtingai nuo to ką tie, kurie nori mus vėl suskirstyti, teigia. Jie stengiasi suskaidyti ir įstumti pleištą tarp mūsų. Bet tai neįvyks! Mes atsisakome kovoti vienas prieš kitą, mes atsisakome kovoti vienas su kitu. Vietoj to, kviečiame visus susivienyti, gerbti ir mylėti vienas kitą ir džiaugtis, kad esame tokie skirtingi, nes tai yra mūsų stiprybė. Istorija parodė, kad galų gale niekas negali mūsų padalinti ir tai neįvyks dabar ar bet kuriuo metu ateityje. Nuoširdžiai kviečiame visus lietuvius šių metų rugpjūčio 23 d. Bet kur vykti į bet kurią patogią pradinio Baltijos kelio dalį, į bet kurią greitkelio atkarpą, kuri eina nuo Vilniaus per Rygą iki Talino, išlipti iš automobilių septintą vakaro ir vėl 15 minučių susivienyti. Sutarta, kad tą patį darys latviai, lietuviai bei estai. Susikibkite rankomis ar naudokite diržus, vėliavas, šalikus, nesvarbu, nes Baltijos kelyje vėl visi būsime vieningi! Dabar pats laikas. Šiuo metu Baltijos šalių žmonėms labiau nei bet kada reikia likti kartu. Tai yra mūsų kelias ir toks yra mūsų likimas. Mes tokie drąsūs, kokie buvo mūsų protėviai prieš 32 metus, nes tai būtina mūsų ateities kartoms. Iki pasimatymo rugpjūčio 23 dieną septintą vakaro Baltijos kelyje. Mes palaikome vienas kitą ir esame vieningi! Bunda jau Baltija! https://balticway2021.com/

2021 m. gegužės 24 d., pirmadienis

Atleisk Tėvyne

Atleisk Tėvyne Tėvyne mano Lietuva Man taip skaudu Kad tris dešimtmečius Tu draskoma ir žlugdoma Atleisk prašau Tėvyne Kad apsigavome Kad klausėm parsidavėlių Kad klausėm landsbergių Kurie apgavę visą Tautą Išniekino tave , išprievartavo Išdraskė tavo didį turtą Kurį kaupiai ilgus metus Atleisk prašau Tėvyne Kad buvom tokie naivūs Ir leidomiesi mulkinami Kląstingų padarų Kurie pakirto tavo pamatus Ir didžią tavo dvasią Kurią it kirmėlės jie tebegraužia vis Atleisk Tėvyne Mums Kad ne ryžtingi Mes Atleisk Tėvyne Mums Kad bijom išsižiot Mums gėda ir apmaudu Kad neapgynėm Kas laistyta ir permerkta Mus protėvių krauju Vilmantas Povilaitis 22/06/12

Viešinu, nusikaltimų prieš mane ir mano Šeimą, dalį, prašau visus dalintis, platinti ir viešinti. AČIŪ

Prašymas 2021-04-21 Aukštelkė 2003 metais, sausio 25 dieną, buvau kelis kartus peršautas ginkluoto apiplėšimo metu ir vos nenužudytas. Pridedu nuorodas iš žiniasklaidos: http://musu.skrastas.lt/?data=2004-12-08&rub=1143711027&id=1146722902 https://www.vilmantinas.eu/2020/09/straipsnis-apie-nusikaltima-kurio-metu.html Po prieš mane įvykdyto smurtinio, ginkluoto nusikaltimo, tapau neįgaliu, nežiūrint į tai, iki pat šiol, nesulaukiau jokios pagalbos iš valstybės, nors nuo smurto nukentėjusiems asmenims, visos civilizuotos valstybės, tokią pagalbą smurtinių nusikaltimų aukom, suteikia. Nusikaltimą padarę asmenys buvo išaiškinti tuo metinės Organizuotų nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnų ONTT. Byla buvo pateikta teismui, po to prasidėjo teisminio banditizmo maratonas, kuris sugriovė visą mano ir mano Šeimos pilnavertį gyvenimą. Nusikalstami teismų sprendimai, padarė didžiulius finansinius ir moralinius nuostolius, kurie vis dar yra daromi iki šiolei. Pirmos intstancijos, Šiaulių rajono apylinkės teismo 2006 m rugsėjo 8 dienos nuosprendžiu, Baudžiamosios bylos Nr: 1-15-616/2006 , teisėja Ernesta Montvidienė, priėmė netinkamą ir mano giliu įsitikinimu, nusikalstamą sprendimą, kuriuo pagrindu buvo sukurta galimybė, sugriauti mano ir mano Šeimos, pilnavertį gyvenimą ir padaryti didžiulius finansinius ir moralinius nuostolius. Teisėja, Ernesta Montvidienė, išnagrinėjo baudžiamają bylą ir pripažino kaltais, prieš mane įvykdyto ginkluoto apiplėšimo organizatorių ir kitus dalyvius, bet mano giliu įsitikinimu, sąmoningai nepriėmė jokio sprendimo, dėl man susidariusios neturtinės žalos atlyginimo, nurodydama neturtinės žalos klausimą spręsti, civilinio proceso tvarka . Tokiu būdu sukūrė galimybę, ne tik ilgiems teismų procesams, bet ir dideliom išlaidom, nes civilinėse bylose, reikia mokėti ne tik žyminius mokesčius, bet ir mokėti už įvaires ekspertizes. Šiaulių apygardos teismas, 2009 m. Balandžio 2 d, sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-29-44/2009 Teisėjas Petras Povilaitis, ignoruodamas, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, atvirai išsityčiojo iš manes ir teisingumo, bei grubiai pažeidė Lietuvos Respublikos Konstituciją ir Žmogaus teisių ir laisvių konvenciją, nes priėmė sveiku protu nesuvokiamą, mano orumą žeminantį ir psichologiškai kankinantį sprendimą, kurio pasekmes jaučiu ne tik aš, bet ir mano artimieji iki pat dabar. Teisėjo Petro Povilaičio sprendimu, buvau įpareigotas sumokėti ginkluoto apiplėšimo organizatoriui, 600 Lt. Pridedu nuorodą iš žiniasklidos: https://ve.lt/naujienos/kriminalai/temide-auka-skolinga-nuteistajam Lietuvos Respublikos Konstitucijos, 21 Straipsnis. Žmogaus asmuo neliečiamas. Žmogaus orumą gina įstatymas. Draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias bausmes. Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar medicinos bandymai. Žmogaus Teisių ir Pagrindinių Laisvių apsaugos Konvencijos, 3 Straipsnis. Niekas negali būti kankinamas, su niekuo neturi būti žiauriai, nežmoniškai ar žeminant jo orumą elgiamasi, arba būti taip baudžiamas. Po tokio neadekvataus, teisėjo sprendimo, patyriau emocinį šoką ir psichologinį stresą, jaučiausi nepilnavertiškai ir labai pažemintu. Buvau priverstas testi, jau ir taip perilgai užsitesusius teisminius procesus ir apskūsti teismo sprendimą aukštesniai instancijai. Bet ir po to ir vėl, gavau stiprų emocinį smūgį, nes Lietuvos Apeleciniame Teisme, 2009m. lapkričio 10 dienos nutartimi Civilinėje byloje Nr. 44.2.4.2.,44.5.2.14 , teisėjai Danutė Gasiūnienė, Kazys Kailiūnas, Vigintas Višinskis, taip pat nusprendė, kad privalau susimokėti ginkluoto apiplėšimo organizatoriui jau ankstesnės instancijos priteistus 600 Lt. Po šitokio teismo sprendimo, ginkluoto apiplėšimo organizatorius, išsiėmė vykdomajį raštą ir pradėjo visišką išsityčiojimą. Ginkluoto apiplėšimo organizatorius, Edvinas Šimkus, perdavė Lietuvos Teismų, nusikalstamai sukurtą skolą išieškojimui, antstolės Vaivos Šimkienės kontorai, kurios darbuotojai ir pati antstoliė Vaiva Šimkienė, su manime elgėsi nepadoriai ir įžūliai, kas sukėlė dar didesnius prichologinius išgyvenimus ir emocinę kančią, ne tik man, bet ir visai mano Šeimai, bei artimiesiams. Dėl nepagarbaus ir žeminančio mano orumą ir garbę elgesio, nusprendžiau antstolės Vaivos Šimkienės ir jos darbuotojų veiksmus užfiksuoti video kamera. Todėl apsilankiau antstolės Vaivos Šimkienės kontoroje, su video kamera. Į antstolės Vaivos Šimkienės kontorą iėjau iš kart filmuodamas, antstolė Vaiva Šimkienė iškvietė policiją, nors jokių nusikalstamų veiksmų nei dariau nei planavau daryti. Tikslas buvo užfiksuoti, nepagarbų ir įžūlų antstolės ir jos darbuotojų elgiasį. Mano apsilankymo metu, išieškojimo iš manes, nusikalstamai Lietuvos teismų sukurtos skolos, darbuotojo kuris užsiėmė „skolos“ iš manes išieškojimo, nebuvo. O atvažiavę policijos pareigūnai, mano jokių nusikalstamų veiksmų neužfiksavo, nes jų nepadariau ir nesiruošiau daryti. Todėl į antstolės kontorą, atvažiavau kitą dieną ir taip pat su video kamera, kuria ir užfiksavau tai kas įvyko antstolės Vaivos Šimkienės kontoroje. Pridedu video nuorodą, kurioje yra dalis įvykių antstolės Vaivos Šimkienės kontoroje: Apsilankymo, antstolės Vaivos Šimkienės kontoroje metu, buvau sumuštas ir bandomas apiplėšti, antstolės padėjėjo ir antstolės vyro. Nors buvau akivaizdžiai sumuštas ir turėjau smurto žymes, iškviesti policijos pareigūnai, nesiuntė atlikti teisminės medicininės komisijos ir netgi nepradėjo ikiteisminio tyrimo. Po to, sužinojau, kad ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas prieš mane patį, nors buvau akivaizdaus, smurtinio nusikaltimo auka. Taigi, teisinis banditizmas mano atžvilgiu, buvo tesiamas toliau. Iš nukentėjusiojo, buvau padarytas nusikaltėliu. Kadangi, tuo metu su Šeima, dėl vykdomo teisinio banditizmo, buvau išvykęs į Airiją, sufabrikuoyti kaltinimai, buvo išversti į Anglų kalbą ir nusiūsti Airijos teisėsaugai. Po ko ir Airijoje prasidėjo keististi dalykai, pridedu nuorodą ir apie tai: Tokiu būdu, buvo sugadinta mano reputacija ne tik Lietuvoje, bet ir Airijoje. Buvau apšmeižtas nusikaltėliu, nors jokių nusikaltimų nei buvau padaręs, nei turėjau planų juos daryti. Tuo pačiu metu, antstolė Vaiva Šimkienė, turėdama daug pažinčių, tiek bankuose, tiek teisėsaugoje, mano giliu įsitikinimu, susiorganizavo, dar vieną skolos išieškojimą pasitelkusi pažintis su tuometiniu DNB banku, kuriame turėjau paėmęs paskolą, savo Individualios Įmonės „Vilmantinas“ reikmėms, nors galėjome bankui mokėti ir dalimis grąžinti įmonės paskolą, be jokių problemų, bet sukurtų aplinkybių dėka, bankas nenorėjo geranoriško sprendimo, todėl siekė sukelti, kuo daugiau problemų ir nuostolių man. Teismai nedelsiant, pilnai tenkino, banko reikalavimus ir skolos išieškojimas, turbūt „netyčia“ vėl atsirado, antstolės Vaivos Šimkienės rankose? Išieškojimai, buvo nustatyti į mano, mano Žmonos ir mano IĮ „Vilmantinas“ sąskaitas ir turtą, nežiūrint į tai, kad su antstolės Vaivos Šimkienės kontora, vyko teismų procesai, dėl prieš mane, antstolės kontoroje įvykdyto smurto. Tokiu būdu, antstolė Vaiva Šimkienė, susiorganizavo, net keturius išieškojimus, kurių trys, tai vienos skolos išieškojimas, trijomis atskiromis bylomis, kas sudaro, trigubai didesnes išieškojimo kainas. Buvo prikurta daug, teisminių procesų, turto ereštų ir netgi nusavinta visa neįgalumo pensija, dėl ko atsirado ir kiti įsiskolinimai, nutrūko gyvybės draudimas. Buvo daroma viskas, kad kuo daugiau pakenktų man ir mano Šeimai. Buvo daroma, kad turėčiau kuo daugiau problemų ir kuo daugiau išlaidų, kas padarė ne tik skaudžius išgyvenimus, bet ir didžiulius finansinius nuostolius. Teisinio banditizmo puolimo metu, buvau padarytas skolininku, nutraukta būsto kredito sutartis, bei kitos paskolų sutartys, sugadintas įvaizdis ir reputacija. Visa Mūsų Šeima, kitų akivaizdai, buvome paversti visiškais netikėliais, su suteršta reputacija ir sugadinta kredito istorija. Akivaizdu, kad Lietuvos „teisėsauga“ tiesiog išsityčiojo iš jau ir taip, nuo nusikaltėlių nukentėjusio žmogaus ir jo Šeimos bei artimūjų ir ilgus metus toliau vykdo agresyvų susidorojimą. Sufabrikuotoje baudžiamojoje byloje Nr. PK1-54-76/2012, ne tik buvau pripažintas nusikaltėliu, bet ir buvau nuteistas, bei priverstas ir vėl, susimokėti prieš mane smurtavusiems veikėjams. Tokį sprendimą, 2012 m. spalio 31 dieną, priėmė teisėjas Petras Simėnas. Tiesa, teisėjas Petras Simėnas, savo nutartimi, nuteisė ir antstolės padėjėją, bei jos vyrą. Kadangi, teismo sprendimas buvo apskūstas, byla buvo išnagrinėta ir apeliaciniame teisme, kuriame, smurtautojai buvo išteisinti, o aš buvau nuteistas ir priverstas susimokėti, prieš mane smurtavusiems veikėjams. Tai nesuvokiama sveiku protu. Visos, mano ir mano Šeimos, problemos buvo sukurtos, tų, kurie privalėjo vykdyti teisingumą, bet vietoi teisingumo, vykdymo ilgus metus, buvo ir yra vykdomas susidorojimas su manimi ir mano Šeima. Yra padaryta, didžiulė turtinė ir neturtinė žala, kurią padarė tie, kurie turėjo vykdyti teisingumą. Vytautas Landsbergis yra pasakęs: Valstybė be teisingumo, tai plėšikų gauja. Nuorodą į video: Prezidentas Gitanas Nausėda, pasisako už „Gerovės Valstybę“, tuo tarpu aš, esu giliai įsitikinęs, kad valstybė, be teisingumo, niekada nebus „Gerovės Valstybe“, nes valstybė be teisingumo, tai plėšikų gauja. Atėjo metas spresti ilgai užsitesusias problemas. Dėl aukščiau išsakytų problemų, visiems šį prašymą gavusių asmenų prašau. 1. Viešinti šį mano prašymą, visais įmanomais būdais, per visas žiniasklaidos priemones socialinius tinklus, Prezidentūroje, Seime ir Vyriausybėje. 2. Reikalauti, generalinės prokuratūros atlikti visų, prieš mane ir mano individualią įmonę „Vilmantinas“, teisminių procesų ir bylų peržiūrėjimo ir teisingumo atstatymo, nes valstybė be teisingumo, yra plėšikų gauja. 3. Atleisti iš pareigų visus, nusikalstamus sprendimus priėmusius, ikiteisminių tyrimų pareigūnus, prokurorus, teisėjus. 4. Kadangi, viskas kas vyko ir vyksta yra užsitesęs susidorojimas su manimi ir mano Šeima, kurį sukūrė Lietuvos, vadinama teisėsauga, negali būti jokių senaties terminų, todėl Lietuvos valstybė, privalo atlyginti žalą, tiek už nusikalstamus ir perilgus teismų procesus, tiek atnaujinti ir iš naujo, išnagrinėti akivaizdžiai sufabrikuotą bylą, kurioje, iš nukentėjusiojo buvau padarytas nusikaltėliu. Bylos Nr. PK1-54-76/2012 Pasižadu bendradarbiauti ir teikti visą reikalingą informaciją, Lietuvos generaliniai prokuratūrai ir kitoms teisėsaugos institucijoms ir pareigūnams, teikti paaiškinimus, raštus ir video medžiagą. Tikiuosi, palaikymo iš Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos, Premjierės Ministrės Ingridos Šimonytės, Teisingumo Ministrės Evelinos Dobravolskos, Seimo Žmogaus Teisių Komiteto Pirmininko Tomo Vytauto Raskevičiaus ir kitų, politikos, žiniasklaidos ir teisėsaugos atstovų. Labai tikiuosi, kad Seimo Žmogaus Teisių Komiteto Pirmininkas, Tomas Vytautas Raskevičius, nediskriminuos manes, nes nesu gėjus ir padarys viską, kad tiek nusikaltimai prieš mane ir mano Šeimą būtų išaiškinti ir nusikaltimus ivykdę asmenys nubausti, bei atlyginta , man ir mano Šeimai padaryta tiek turtinė, tiek neturtinė žalą. Tikiuosi atsakomybės ir efektyvių veiksmų. Lietuvos Baudžiamasis Kodeksas 237 straipsnis. Nusikaltimo ar nusikaltimą padariusio asmens slėpimas 1. Tas, kas iš anksto nepažadėjęs paslėpė, sunaikino ar sugadino kito asmens padaryto sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo pėdsakus, įrankius ar priemones, nusikalstamu būdu įgytus daiktus, kitus su slepiamu nusikaltimu susijusius dalykus, turinčius įrodomosios reikšmės, arba slėpė nusikaltimą padariusį asmenį, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. 2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas neatsako nusikaltimą padariusio asmens artimieji giminaičiai ir šeimos nariai. Norintys padėti ir paremti sunkioje kovoje, galite tą padaryti, platindami ir viešindami informaciją. Šiuo metu, dėl vienašališkai nutrauktos būsto paskolos, bandoma užgrobti Mūsų namus, todėl patiriame didžiules išlaidas, teisinėm paslaugom, galintys ir norintys paremti finansiškai, gali taip pat tą padaryti: Paspaudę myktuką "PARAMA" AČIŪ visiems už palaikymą Vilmantas Povilaitis www.vilmantinas.lt Šis laiškas nusiūstas: Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt Lietuvos Respublikos Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei Lrvkanceliarija@lrv.lt Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministrei Evelinai Dobrovolskai rastine@tm.lt Seimo Žmogaus Teisių Komiteto Pirmininkui Vytautui Tomui Raskevičiui tomas.raskevicius@lrs.lt Lietuvos Respubliokos Seimui Visiems seimo nariams. priim@lrs.lt Lietuvos Generalinei Prokurorei Nidai Grunskienei generaline.prokuratura@prokuraturos.lt

2021 m. balandžio 21 d., trečiadienis

Viešinu, nusikaltimų prieš mane ir mano Šeimą, dalį, prašau visus dalintis, platinti ir viešinti. AČIŪ

Vilmantas Povilaitis Sietyno gatvė. 7 Aukštelkė Šiaulių rajonas. Tel. +370 68216161 El.p. vilmantinas@windowslive.com www.vilmantinas.lt
Prašymas 2021-04-21 Aukštelkė 2003 metais, sausio 25 dieną, buvau kelis kartus peršautas ginkluoto apiplėšimo metu ir vos nenužudytas. Pridedu nuorodas iš žiniasklaidos: http://musu.skrastas.lt/?data=2004-12-08&rub=1143711027&id=1146722902 https://www.vilmantinas.eu/2020/09/straipsnis-apie-nusikaltima-kurio-metu.html Po prieš mane įvykdyto smurtinio, ginkluoto nusikaltimo, tapau neįgaliu, nežiūrint į tai, iki pat šiol, nesulaukiau jokios pagalbos iš valstybės, nors nuo smurto nukentėjusiems asmenims, visos civilizuotos valstybės, tokią pagalbą smurtinių nusikaltimų aukom, suteikia. Nusikaltimą padarę asmenys buvo išaiškinti tuo metinės Organizuotų nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnų ONTT. Byla buvo pateikta teismui, po to prasidėjo teisminio banditizmo maratonas, kuris sugriovė visą mano ir mano Šeimos pilnavertį gyvenimą. Nusikalstami teismų sprendimai, padarė didžiulius finansinius ir moralinius nuostolius, kurie vis dar yra daromi iki šiolei. Pirmos intstancijos, Šiaulių rajono apylinkės teismo 2006 m rugsėjo 8 dienos nuosprendžiu, Baudžiamosios bylos Nr: 1-15-616/2006 , teisėja Ernesta Montvidienė, priėmė netinkamą ir mano giliu įsitikinimu, nusikalstamą sprendimą, kuriuo pagrindu buvo sukurta galimybė, sugriauti mano ir mano Šeimos, pilnavertį gyvenimą ir padaryti didžiulius finansinius ir moralinius nuostolius. Teisėja, Ernesta Montvidienė, išnagrinėjo baudžiamają bylą ir pripažino kaltais, prieš mane įvykdyto ginkluoto apiplėšimo organizatorių ir kitus dalyvius, bet mano giliu įsitikinimu, sąmoningai nepriėmė jokio sprendimo, dėl man susidariusios neturtinės žalos atlyginimo, nurodydama neturtinės žalos klausimą spręsti, civilinio proceso tvarka . Tokiu būdu sukūrė galimybę, ne tik ilgiems teismų procesams, bet ir dideliom išlaidom, nes civilinėse bylose, reikia mokėti ne tik žyminius mokesčius, bet ir mokėti už įvaires ekspertizes. Šiaulių apygardos teismas, 2009 m. Balandžio 2 d, sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-29-44/2009 Teisėjas Petras Povilaitis, ignoruodamas, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, atvirai išsityčiojo iš manes ir teisingumo, bei grubiai pažeidė Lietuvos Respublikos Konstituciją ir Žmogaus teisių ir laisvių konvenciją, nes priėmė sveiku protu nesuvokiamą, mano orumą žeminantį ir psichologiškai kankinantį sprendimą, kurio pasekmes jaučiu ne tik aš, bet ir mano artimieji iki pat dabar. Teisėjo Petro Povilaičio sprendimu, buvau įpareigotas sumokėti ginkluoto apiplėšimo organizatoriui, 600 Lt. Pridedu nuorodą iš žiniasklidos: https://ve.lt/naujienos/kriminalai/temide-auka-skolinga-nuteistajam Lietuvos Respublikos Konstitucijos, 21 Straipsnis. Žmogaus asmuo neliečiamas. Žmogaus orumą gina įstatymas. Draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias bausmes. Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar medicinos bandymai. Žmogaus Teisių ir Pagrindinių Laisvių apsaugos Konvencijos, 3 Straipsnis. Niekas negali būti kankinamas, su niekuo neturi būti žiauriai, nežmoniškai ar žeminant jo orumą elgiamasi, arba būti taip baudžiamas. Po tokio neadekvataus, teisėjo sprendimo, patyriau emocinį šoką ir psichologinį stresą, jaučiausi nepilnavertiškai ir labai pažemintu. Buvau priverstas testi, jau ir taip perilgai užsitesusius teisminius procesus ir apskūsti teismo sprendimą aukštesniai instancijai. Bet ir po to ir vėl, gavau stiprų emocinį smūgį, nes Lietuvos Apeleciniame Teisme, 2009m. lapkričio 10 dienos nutartimi Civilinėje byloje Nr. 44.2.4.2.,44.5.2.14 , teisėjai Danutė Gasiūnienė, Kazys Kailiūnas, Vigintas Višinskis, taip pat nusprendė, kad privalau susimokėti ginkluoto apiplėšimo organizatoriui jau ankstesnės instancijos priteistus 600 Lt. Po šitokio teismo sprendimo, ginkluoto apiplėšimo organizatorius, išsiėmė vykdomajį raštą ir pradėjo visišką išsityčiojimą. Ginkluoto apiplėšimo organizatorius, Edvinas Šimkus, perdavė Lietuvos Teismų, nusikalstamai sukurtą skolą išieškojimui, antstolės Vaivos Šimkienės kontorai, kurios darbuotojai ir pati antstoliė Vaiva Šimkienė, su manime elgėsi nepadoriai ir įžūliai, kas sukėlė dar didesnius prichologinius išgyvenimus ir emocinę kančią, ne tik man, bet ir visai mano Šeimai, bei artimiesiams. Dėl nepagarbaus ir žeminančio mano orumą ir garbę elgesio, nusprendžiau antstolės Vaivos Šimkienės ir jos darbuotojų veiksmus užfiksuoti video kamera. Todėl apsilankiau antstolės Vaivos Šimkienės kontoroje, su video kamera. Į antstolės Vaivos Šimkienės kontorą iėjau iš kart filmuodamas, antstolė Vaiva Šimkienė iškvietė policiją, nors jokių nusikalstamų veiksmų nei dariau nei planavau daryti. Tikslas buvo užfiksuoti, nepagarbų ir įžūlų antstolės ir jos darbuotojų elgiasį. Mano apsilankymo metu, išieškojimo iš manes, nusikalstamai Lietuvos teismų sukurtos skolos, darbuotojo kuris užsiėmė „skolos“ iš manes išieškojimo, nebuvo. O atvažiavę policijos pareigūnai, mano jokių nusikalstamų veiksmų neužfiksavo, nes jų nepadariau ir nesiruošiau daryti. Todėl į antstolės kontorą, atvažiavau kitą dieną ir taip pat su video kamera, kuria ir užfiksavau tai kas įvyko antstolės Vaivos Šimkienės kontoroje. Pridedu video nuorodą, kurioje yra dalis įvykių antstolės Vaivos Šimkienės kontoroje: Apsilankymo, antstolės Vaivos Šimkienės kontoroje metu, buvau sumuštas ir bandomas apiplėšti, antstolės padėjėjo ir antstolės vyro. Nors buvau akivaizdžiai sumuštas ir turėjau smurto žymes, iškviesti policijos pareigūnai, nesiuntė atlikti teisminės medicininės komisijos ir netgi nepradėjo ikiteisminio tyrimo. Po to, sužinojau, kad ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas prieš mane patį, nors buvau akivaizdaus, smurtinio nusikaltimo auka. Taigi, teisinis banditizmas mano atžvilgiu, buvo tesiamas toliau. Iš nukentėjusiojo, buvau padarytas nusikaltėliu. Kadangi, tuo metu su Šeima, dėl vykdomo teisinio banditizmo, buvau išvykęs į Airiją, sufabrikuoyti kaltinimai, buvo išversti į Anglų kalbą ir nusiūsti Airijos teisėsaugai. Po ko ir Airijoje prasidėjo keististi dalykai, pridedu nuorodą ir apie tai: Tokiu būdu, buvo sugadinta mano reputacija ne tik Lietuvoje, bet ir Airijoje. Buvau apšmeižtas nusikaltėliu, nors jokių nusikaltimų nei buvau padaręs, nei turėjau planų juos daryti. Tuo pačiu metu, antstolė Vaiva Šimkienė, turėdama daug pažinčių, tiek bankuose, tiek teisėsaugoje, mano giliu įsitikinimu, susiorganizavo, dar vieną skolos išieškojimą pasitelkusi pažintis su tuometiniu DNB banku, kuriame turėjau paėmęs paskolą, savo Individualios Įmonės „Vilmantinas“ reikmėms, nors galėjome bankui mokėti ir dalimis grąžinti įmonės paskolą, be jokių problemų, bet sukurtų aplinkybių dėka, bankas nenorėjo geranoriško sprendimo, todėl siekė sukelti, kuo daugiau problemų ir nuostolių man. Teismai nedelsiant, pilnai tenkino, banko reikalavimus ir skolos išieškojimas, turbūt „netyčia“ vėl atsirado, antstolės Vaivos Šimkienės rankose? Išieškojimai, buvo nustatyti į mano, mano Žmonos ir mano IĮ „Vilmantinas“ sąskaitas ir turtą, nežiūrint į tai, kad su antstolės Vaivos Šimkienės kontora, vyko teismų procesai, dėl prieš mane, antstolės kontoroje įvykdyto smurto. Tokiu būdu, antstolė Vaiva Šimkienė, susiorganizavo, net keturius išieškojimus, kurių trys, tai vienos skolos išieškojimas, trijomis atskiromis bylomis, kas sudaro, trigubai didesnes išieškojimo kainas. Buvo prikurta daug, teisminių procesų, turto ereštų ir netgi nusavinta visa neįgalumo pensija, dėl ko atsirado ir kiti įsiskolinimai, nutrūko gyvybės draudimas. Buvo daroma viskas, kad kuo daugiau pakenktų man ir mano Šeimai. Buvo daroma, kad turėčiau kuo daugiau problemų ir kuo daugiau išlaidų, kas padarė ne tik skaudžius išgyvenimus, bet ir didžiulius finansinius nuostolius. Teisinio banditizmo puolimo metu, buvau padarytas skolininku, nutraukta būsto kredito sutartis, bei kitos paskolų sutartys, sugadintas įvaizdis ir reputacija. Visa Mūsų Šeima, kitų akivaizdai, buvome paversti visiškais netikėliais, su suteršta reputacija ir sugadinta kredito istorija. Akivaizdu, kad Lietuvos „teisėsauga“ tiesiog išsityčiojo iš jau ir taip, nuo nusikaltėlių nukentėjusio žmogaus ir jo Šeimos bei artimūjų ir ilgus metus toliau vykdo agresyvų susidorojimą. Sufabrikuotoje baudžiamojoje byloje Nr. PK1-54-76/2012, ne tik buvau pripažintas nusikaltėliu, bet ir buvau nuteistas, bei priverstas ir vėl, susimokėti prieš mane smurtavusiems veikėjams. Tokį sprendimą, 2012 m. spalio 31 dieną, priėmė teisėjas Petras Simėnas. Tiesa, teisėjas Petras Simėnas, savo nutartimi, nuteisė ir antstolės padėjėją, bei jos vyrą. Kadangi, teismo sprendimas buvo apskūstas, byla buvo išnagrinėta ir apeliaciniame teisme, kuriame, smurtautojai buvo išteisinti, o aš buvau nuteistas ir priverstas susimokėti, prieš mane smurtavusiems veikėjams. Tai nesuvokiama sveiku protu. Visos, mano ir mano Šeimos, problemos buvo sukurtos, tų, kurie privalėjo vykdyti teisingumą, bet vietoi teisingumo, vykdymo ilgus metus, buvo ir yra vykdomas susidorojimas su manimi ir mano Šeima. Yra padaryta, didžiulė turtinė ir neturtinė žala, kurią padarė tie, kurie turėjo vykdyti teisingumą. Vytautas Landsbergis yra pasakęs: Valstybė be teisingumo, tai plėšikų gauja. Nuorodą į video: https://www.youtube.com/watch?v=5Xq01Jlpz3A Prezidentas Gitanas Nausėda, pasisako už „Gerovės Valstybę“, tuo tarpu aš, esu giliai įsitikinęs, kad valstybė, be teisingumo, niekada nebus „Gerovės Valstybe“, nes valstybė be teisingumo, tai plėšikų gauja. Atėjo metas spresti ilgai užsitesusias problemas. Dėl aukščiau išsakytų problemų, visiems šį prašymą gavusių asmenų prašau. 1. Viešinti šį mano prašymą, visais įmanomais būdais, per visas žiniasklaidos priemones socialinius tinklus, Prezidentūroje, Seime ir Vyriausybėje. 2. Reikalauti, generalinės prokuratūros atlikti visų, prieš mane ir mano individualią įmonę „Vilmantinas“, teisminių procesų ir bylų peržiūrėjimo ir teisingumo atstatymo, nes valstybė be teisingumo, yra plėšikų gauja. 3. Atleisti iš pareigų visus, nusikalstamus sprendimus priėmusius, ikiteisminių tyrimų pareigūnus, prokurorus, teisėjus. 4. Kadangi, viskas kas vyko ir vyksta yra užsitesęs susidorojimas su manimi ir mano Šeima, kurį sukūrė Lietuvos, vadinama teisėsauga, negali būti jokių senaties terminų, todėl Lietuvos valstybė, privalo atlyginti žalą, tiek už nusikalstamus ir perilgus teismų procesus, tiek atnaujinti ir iš naujo, išnagrinėti akivaizdžiai sufabrikuotą bylą, kurioje, iš nukentėjusiojo buvau padarytas nusikaltėliu. Bylos Nr. PK1-54-76/2012 Pasižadu bendradarbiauti ir teikti visą reikalingą informaciją, Lietuvos generaliniai prokuratūrai ir kitoms teisėsaugos institucijoms ir pareigūnams, teikti paaiškinimus, raštus ir video medžiagą. Tikiuosi, palaikymo iš Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos, Premjierės Ministrės Ingridos Šimonytės, Teisingumo Ministrės Evelinos Dobravolskos, Seimo Žmogaus Teisių Komiteto Pirmininko Tomo Vytauto Raskevičiaus ir kitų, politikos, žiniasklaidos ir teisėsaugos atstovų. Labai tikiuosi, kad Seimo Žmogaus Teisių Komiteto Pirmininkas, Tomas Vytautas Raskevičius, nediskriminuos manes, nes nesu gėjus ir padarys viską, kad tiek nusikaltimai prieš mane ir mano Šeimą būtų išaiškinti ir nusikaltimus ivykdę asmenys nubausti, bei atlyginta , man ir mano Šeimai padaryta tiek turtinė, tiek neturtinė žalą. Tikiuosi atsakomybės ir efektyvių veiksmų. Lietuvos Baudžiamasis Kodeksas 237 straipsnis. Nusikaltimo ar nusikaltimą padariusio asmens slėpimas 1. Tas, kas iš anksto nepažadėjęs paslėpė, sunaikino ar sugadino kito asmens padaryto sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo pėdsakus, įrankius ar priemones, nusikalstamu būdu įgytus daiktus, kitus su slepiamu nusikaltimu susijusius dalykus, turinčius įrodomosios reikšmės, arba slėpė nusikaltimą padariusį asmenį, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. 2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas neatsako nusikaltimą padariusio asmens artimieji giminaičiai ir šeimos nariai. Norintys padėti ir paremti sunkioje kovoje, galite tą padaryti, platindami ir viešindami informaciją. Šiuo metu, dėl vienašališkai nutrauktos būsto paskolos, bandoma užgrobti Mūsų namus, todėl patiriame didžiules išlaidas, teisinėm paslaugom, galintys ir norintys paremti finansiškai, gali taip pat tą padaryti: Paspaudę myktuką "PARAMA" AČIŪ visiems už palaikymą Vilmantas Povilaitis www.vilmantinas.lt Šis laiškas nusiūstas: Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt Lietuvos Respublikos Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei Lrvkanceliarija@lrv.lt Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministrei Evelinai Dobrovolskai rastine@tm.lt Seimo Žmogaus Teisių Komiteto Pirmininkui Vytautui Tomui Raskevičiui tomas.raskevicius@lrs.lt Lietuvos Respubliokos Seimui Visiems seimo nariams. priim@lrs.lt Lietuvos Generalinei Prokurorei Nidai Grunskienei generaline.prokuratura@prokuraturos.lt