2013 m. lapkričio 25 d., pirmadienis

Referendumas - Tautos valia - Sumanymas - Lietuva 2.0

Referendumas - Tautos valia - Sumanymas - Lietuva 2.0

2013 m. lapkričio 23 d., šeštadienis

Kas ir kodėl laidoja Lietuvos Konstituciją?

 Kiekvienas garbingas Žmogus, tuo labiau Prezidentas, Vyriausybės ar Seimo Narys, turėtų rūpintis Lietuvos Valstybe ir Joje gyvenančiais žmonėmis. Įpatingai dėmesys turėtų būti skiriamas silpniausiems socialiniams sluoksniams: Tai neįgalieji, pensininkai, daugiavaikės Šeimos, bei Žmonės netekę pragyvenimo šaltinio darbo. Net nebekalbu apie Lietuvos Žemių vientisumo gynimą, ką yra prisiekę visi Prezidentai, Seimo ir Vyriausybės nariai. Tikriausiai dąžnas iš Jų pamiršo, ką prisiekė? 
      Pirmosios Lietuvos Respublikos (1918–1940 m.) Prezidentai pradėdavo eiti pareigas ne nuo išrinkimo momento, bet nuo tos akimirkos kai prisiekdavo pagal Konstituciją. Tokia tvarka išliko iki šios dienos.  
Pirmosios Lietuvos Respublikos (1918–1940 m.) Prezidentų priesaikos skiriasi, nes anuomet keletą kartų buvo keista Konstitucija. Keičiant Konstitucija pakito ir Prezidento priesaikos tekstas. Štai kodėl skiriasi 1919, 1922–1926 ir 1938 m. Prezidentų priesaikos. Tiesa, 1922 m. priimtoje nuolatinėje Lietuvos Respublikos Konstitucijoje buvo numatyta galimybė prisiekti pagal savo įsitikinimus: vienokią priesaiką sakė katalikas, kitokią protestantas ar laisvamanis. Štai kodėl skiriasi kataliko Aleksandro Stulginskio ir laisvamanio Kazio Griniaus priesaikų tekstai.  
Nuo 1993 m. visi išrinktieji Lietuvos Respublikos Prezidentai prisiekia Tautai kartodami vieną ir tą patį tekstą, kuris yra įrašytas Lietuvos Respublikos Prezidento įstatyme. Tiesa, Išrinktasis Prezidentas gali duoti priesaiką ir be paskutiniojo priesaikos sakinio: „Tepadeda man Dievas!“. Priesaika ištariama iškilmingo Seimo posėdžio metu.  


Išrinktojo Prezidento Antano Smetonos 1919 m. balandžio 6 d. priesaikos tekstas:  
 „Aš, Antanas Smetona, Lietuvos valstybės Prezidentas, Tautos  atstovybės valia pastatytas šitos aukštos pareigos eiti, Didžiu ir  Visagaliu Dievu prisiekiu ir pasižadu Lietuvos piliečiams, jų  Atstovybės, Valstybės Tarybos akivaizdoje, kad aš mano pilietiška  garbe ir kilniausiais mano sielos jausmais būsiu ištikimas Lietuvos  Valstybei ir jos Konstitucijai ir sąžiningai eisiu aukštas mano  pareigas. Taip man Dieve padėk. Amen.“ 


Išrinktojo Prezidento Aleksandro Stulginskio 1922 m. gruodžio 21 d. priesaikos tekstas:  
 „Aš, Aleksandras Stulginskis prisiekiu Visagaliui Dievui, trejybėje  Vienam Esančiam, visomis savo pajėgomis rūpintis Lietuvos ir  tautos gerove, saugoti Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai eiti  savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas. Taip man Dieve  padėk. Amen.“  


Išrinktojo Prezidento Kazio Griniaus 1926 m. birželio 8 d. priesaikos tekstas: 
 „Aš, Kazys Grinius, iškilmingai pasižadu visomis savo pajėgomis  rūpintis Respublikos ir Tautos gerove, saugoti Konstituciją ir  įstatymus, sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai  teisingas.“  


Išrinktojo Prezidento Antano Smetonos 1938 m. gruodžio 8 d. priesaikos tekstas: 
 „Visagalio Dievo akivaizdoje prisiekiu, kad vadovaudamas  valstybei, rūpinsiuosi tautos vieningumu, saugosiu jos garbę,  ugdysiu Lietuvos galią ir gerovę ir duotą man konstitucijos galią  vykdysiu teisingai, visuomet  atsimindamas savo atsakymą už  Lietuvos ateitį ir dabartį. Didingoji senosios Lietuvos praeitis ir  sunki Nepriklausomybės atstatymo kova teskatina mane prie  to. Kad taip man, Dieve, padėtumei.“ 


Nuo 1992 m. visi išrinktieji Prezidentai kartoja vieną ir tą patį priesaikos tekstą, kuris tariamas iškilmingo Seimo posėdžio metu:   
 „Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu Tautai būti ištikimas Lietuvos  Respublikai ir Konstitucijai, gerbti ir vykdyti įstatymus, saugoti  Lietuvos žemių vientisumą; prisiekiu sąžiningai eiti savo pareigas  ir būti visiems lygiai teisingas; prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti  Lietuvos nepriklausomybę, tarnauti Tėvynei, demokratijai,  Lietuvos žmonių gerovei. Tepadeda man Dievas!“ 
    LIETUVOS  RESPUBLIKOS  SEIMO
   STATUTAS
     1994 m. vasario 17 d. Nr. I-399
   Vilnius

    (Lietuvos  Respublikos  Seimo  1998 m. gruodžio  22 d. statuto
    Nr. VIII-1000 (nuo 1999 m. vasario 1 d.) (Žin., 1999, Nr. 5-97)
    redakcija)

 I DALIS
  
     SEIMO NARIO STATUSAS

        PIRMASIS SKIRSNIS
  
    SEIMO NARIO ĮGALIOJIMAI IR PRIESAIKA

  1 straipsnis. Seimo nario mandatas 
  1.  Pagrindines  Lietuvos Respublikos Seimo  (toliau  -  Seimo)
nario   teises  bei  pareigas  apibrėžia   Lietuvos   Respublikos
Konstitucija (toliau - Konstitucija) ir šis statutas, o kitas  jo
teises  bei  pareigas - ir kiti  Lietuvos  Respublikos  įstatymai
(toliau - įstatymai).
  2.  Seimo  narys, eidamas pareigas,  vadovaujasi  Konstitucija,
valstybės  interesais, savo sąžine ir negali būti varžomas  jokių
mandatų.

  2 straipsnis. Seimo nario įgaliojimų atsiradimo pradžia ir 
                teisių įgijimas
  1. Seimo narių įgaliojimų laikas pradedamas skaičiuoti nuo  tos
dienos, kurią naujai išrinktas Seimas susirenka į pirmąjį posėdį.
Nuo šio posėdžio pradžios baigiasi anksčiau išrinktų Seimo  narių
įgaliojimų laikas.
  2. Išrinktas Seimo narys visas Tautos atstovo teises įgyja  tik
po  to,  kai  Seimo posėdyje prisiekia  būti  ištikimas  Lietuvos
Respublikai. Neprisiekęs Seimo narys neturi šio statuto antrajame
skirsnyje  nustatytų teisių, nesinaudoja šio  statuto  trečiajame
skirsnyje numatytu veiklos aprūpinimu bei garantijomis ir negauna
Seimo nario atlyginimo.

  3 straipsnis. Seimo nario priesaikos tekstas
  1. Nustatomas toks Seimo nario priesaikos tekstas:
  "Aš, (vardas, pavardė),
  prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos Respublikai;
  prisiekiu  gerbti  ir vykdyti jos  Konstituciją  ir  įstatymus,
saugoti jos žemių vientisumą;
  prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę,
sąžiningai   tarnauti  Tėvynei,  demokratijai,  Lietuvos   žmonių
gerovei.
  Tepadeda man Dievas!"
  2. Prisiekti leidžiama ir be paskutiniojo sakinio.
      Taigi, pagal Lietuvoje susidariusią padėtį akivaizdu yra tai, kad tiek Prezidentai, tiek Seimo ir Vyriausybės nariai, sąmoningai, ar nesamoningai pamiršo ką prisiekė ir ėmėsi atstovauti ne savo Valstybės, ne savo Tautos interesams, bet vykdo antivalstybinę veiklą ir netgi suinteresuoti tuo, kad Lietuva prarastų savo Žemių vientisumą.
 Biudžeto surenkami ir netgi nesurenkami o skolinami iš pinigų spausdintojų pinigai, yra skirstomi ir taip gerai gyvenančių Valstybės ir tuo Pačiu Tautos tarnautojų atlyginimų didinimui.
 Tuo tarpu nuskurdinti Lietuvos Piliečiai skurdinami toliau, naikinamas smulkus ir vidutinis verslas. 
      Biudžeto surenkami pinigai, pirmiausiai turėtų būti skiriami silpniausiems socialiniams sluoksniams ir mažinti socialinę nelygybę. 
    Bet mano giliu įsitikinimu, Lietuvą valdantys globalistų tarnautojai, pagal globalistų planą sunaikinę Lietuvos ekonomiką ir santykius su taip gyvibiškai Lietuvos verslui ir ekonomikai reikalinga Rusija. Pasmerkė Lietuvą išnykimui. Kiekvienos Valstybės pamatas yra Valstybės ekonomika, todėl Valstybės būsena tiesiogiai priklauso nuo ekonomikos.  Mano giliu įsitikinimu, Lietuvą užvaldę parsidavėliai yra tik lėlių teatro lėlės, kurios vykdo liguistus Pasaulį pavergti sumaniusių antžmogių planus, visiškai nesusimastydami apie jų sukeltas pasekmes. 
       Mes privalome atsisakyti Mūsų Tėvynę ištisus du dešimtmečius naikinusių, mano giliu įsitikinimu, nevykėlių paslaugų ir atstatę Lietuvoje TEISINGUMĄ ir iš Lietuvos Teisėsaugos organų išvalę to paties išsigimusio klano narius, priversti juos visus atsakyti už įvykdytus nusikaltimus prieš Mūsų Valstybę ir Joje Gyvenančius, bei iš Jos išvarytus užslėpto GENOCIDO formos būdu, Lietuvos Piliečius. Per du dešimtmečius, Lietuva prarado labai daug turto, kuris nusėdo, mano giliu įsitikinimu, Lietuvos Valstybę išdavusių aferistėlių kišenėse. O Lietuvos turtas priklausė ir toliau privalo priklausyti Lietuvos Valstybei ir  kiekvienam Lietuvos Piliečiui.  mano giliu įsitikinimu, Lietuvą apgaulės būdu užvaldę nedorėliai, nusavino Lietuvos turtą iš Mūsų visų ir pagal globalistų planą įmurdė Lietuvą į protu nesuvokiamas skolas ir sunaikino  Lietuvos ekonomiką, o tai reiškia, sunaikino galimybę iš tų skolų išbristi.  
      Jums buvo brunkamos lengvai prieinamos paskolos, jus pasiimat paskola ir dėl sunaikintos ekonomikos nebetenkate darbo. Jūs neturėdami pajamų nebegalite vykdyti įsipareigojimų bankui. Ir prasideda Jūsų naikinimas, nors iš tikro Jūs tampate suplanuoto nusikaltimo auka. Nes tai mano giliu įsitikinimu nenutiko savaime, tai buvo daroma sąmoningai ir suplanuotai. Pasistenkite gerai išanalizuoti, kas nutiko su Mūsų Valstybe ir su Mūsų gyvenimais, per pastaruosius dvidešimt metų ir padarykime išvadas.
    Nebesileiskime toliau būti kvailinami nevykėlių , kurie nesugebėjo pragyvenimui užsidirbti dorai ir sąžiningai, bet norėdami būti turtingais, parsidavė patys, bei savivaldžiaudami pardavė Mūsų Tėvynę Lietuvą ir Ją sunaikino, nors tai nebuvo jų nuosavybė, nes Lietuvos valstybė priklauso visiems Lietuvos piliečiams.
    Metas Mums atgauti prarastą Lietuvą ir jos turtus. Mes privalome priversti atsakyti visus, kurie vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo prie  nusikalstamo susivienyjimo, naikinant Lietuvos Valstybę.  Visi vienokiu ar kitokiu būdu, prisidėję prie Valstybės sunaikinimo privalo atsakyti už savo nusikaltimus ir atlyginti jų nusikaltimais, Valstybei ir Jos Piliečiams padarytą žalą. Metas nubusti ir apginti savo Valstybę ir savo teisę GYVENTI.
  Tad atstatykime savo TEISĘ GYVENTI, pradėkime tai pasirašydami REFERENDUMUI ir prisidėdami prie parašų rinkimo, o vėliau aktyviai balsuodami už REFERENDUMO siūlomas pataisas. 
 Būkime savo Valstybės Šeimininkais ir nutraukime,, mano giliu įsitikinimu,  savivaldžiaujančio nusikalstamo susivienyjimo veiklą, kurio nusikaltimo finalas yra Pasaulinė Žmonijos vergovė, kas yra nusikaltimas prieš visą Pasaulio Žmoniją

Vilmantas Povilaitis

ES prezidento Hermano Van Rumpėjaus neišrinko balsuotojai

Nigelis Feredžas iškritikuoja ES vadovus ir demaskuoja melus.

2013 m. spalio 13 d., sekmadienis

Visiems Lietuvos piliečiams Tėvynėje ir emigracijoje...


Visiems Lietuvos piliečiams Tėvynėje ir emigracijoje...
  - pasirašysiu parašų rinkimo lape arba elektroniniu parašu,
  - jau pasirašiau ir kviečiu dalyvauti kitus...

Iki 2013 m. lapkričio 29 d. visi parašų rinkimo lapai turi būti sugrąžinti LR vyriausiajai rinkimų komisijai.
Netempiant laiko iki paskutiniosios dienos, turime galimybę pasirašyti už:

1. Parašų skaičiaus sumažinimą referendumui skelbti. (23 Nepriklausomybės metai, per juos visi (net 19!) mėginimai įveikti 300 tūkst. parašų ribą (dėl procentaliai nuo gyv. sk. per didelio būtino surinkti piliečių parašų kiekio per tokį trumpą laiko tarpą, lyginant su kitomis ES šalimis), baigdavosi nesėkmėmis).
2. Piliečių teisės į žemę susigrąžinimą ir žemės išsaugojimą lietuviams - nepardavimą užsieniečiams. (Po 1996 ir 2003 metų Seimo iniciatyva Konstitucijos 47 str. redakcijos dingo sakinys dėl LR piliečių ir valstybės teisės į žemę, užtat įrašyta, jog pagal Konstitucinį įstatymą Lietuvos žemę galės įsigyti užsienio subjektai).
3. Gamtos išteklių išsaugojimą, privatizavimo stabdymą, atsiklausiant ir paliekant Tautai spręsti ką su jais daryti.
4. Ką Tauta nusprendžia referendumu, keičiama tiktai referendumu. (Stabdome valdžios saviveiklą, kad nebūtų keičiami Tautos valia priimami sprendimai).

Pasirašydami Jūs PRITARIATE TIK TAM, kad REFERENDUMAS BŪTŲ PASKELBTAS.
O savo nuomonę VYKSTANT REFERENDUMUI apie pateiktas konstitucines pataisas galėsite pareikšti raštu atsakydami:
TAIP (pritariu) arba NE (nepritariu)


Artimiausios pasirašymo vietos elektroniniame žemėlapyje:
http://www.zemesvardu.lt/zemelapis
Elektroninio pasirašymo galimybė internetu per el. bankininkystę ir kt.:
http://www.lietuva2.lt/Tautos-Referendumas

Norite prisidėti prie parašų rinkimo, tapkite parašų rinkimo grupės nariu:
http://www.zemesvardu.lt/rinkeju-registracija
Jeigu galite paremti pasiruošimą referendumui:
http://www.zemesvardu.lt/parama


2013 m. rugsėjo 13 d., penktadienis

Parašų rinkimas REFERENDUMUI, dėl Lietuvos Žemių vientisumo išsaugojimo

 ViMūsų Protėviai atiduodavo gyvybes už savo Tautos (t.y. mūsų) ateitį ir laisvę. Bet kląstingi parazitai-vergvaldžiai, turėdami žinių monopoliją, žingsnis po žingsnio visgi sugebėjo pavergti Žmones per apgaulę. Laikas suvokti tai... Laikas veikti! Sunaikinkime Tautos priešų primestą vergovinę santvarką! Grąžinkime tikrąsias vertybes.., tikrąją žmogaus laisvę! Simboliai: Žmogus - simbolizuoja liaudį. Drakonas (slibinas) - tai šiuolaikinė vergovinė koncepcija. Klausimai pamąstymui: Iš tautosakos mes žinome, kad jo nukirstos galvos vis atauga. Kodėl? Ką būtent simbolizuoja tos galvos? Ką mums norėjo pasakyti mūsų Protėviai?
Išsaugokime Protėvių palikimą Lietuvos Žemę
NELAUK kol kas už tave pakeis Pasaulį, prisidėk keičiant Pasaulį ir Tu.
Parašų rinkimas REFERENDUMUI, dėl Lietuvos Žemių vientisumo išsaugojimo vyksta ne tik Lietuvoje, bet  ir kitose valstybėse. Taigi Lietuviai ištremti iš Tėvynės užslėpto genocido forma, gali prisidėti prie Lietuvos Žemių vientisumo išsaugojimo ir prisidėti ne tik pasirašant bet ir prie parašų rinkimo.  Lietuvai reikia Tavo inciatyvos, Lietuvai reikia tavo  parašo. Taigi padarykime viską ką galime, nesitikėkime, kad tai kas kitas už Mus padarys. Visus Tautiečius, prašau pasidalinti šia žinia ir ją išplatinti.
Informacija; www.referendumailietuvos.info            
                   www.zemesvardu.lt
                   www.vilmantinas.com
                                             
                      PASIRAŠYTI GALITE PAS VISUS ŽEMIAU NURODYTUS ŽMONES

                                       

 LIETUVAI REIKIA JŪSŲ VISŲ PARAŠŲ TAD NEDELSKITE

AKMENĖ 860568109 Vladas Jurgutis
ALYTUS 860592262 Arūnas Čmukas
ANYKŠČIAI 861416871 Albinas Grina
Anykščiai A.Baranausko a. 15, ''Puntuko'' viešbutis, 305 kabinetas 865979166 Benediktas
ANYKŠČIŲ r. 868070469 Valentinas Repšys
Anykščių r. Rukiškio k. 865918294 Mindaugas Skruzdys
BIRŠTONAS 864022935 Vida Šeštokienė
BIRŽAI J.Janonio aikštė 5,PC RIMI, Baltic langai skyriuje 867365227 Saulius Podelskis
Biržai Vytauto 41, I.Į.''Eivyda'' (Rankų darbo gaminiai, suvenyrai)
Biržų r. Parovėjos k. pas seniūnaitę 862781573 Emilija Januševičienė
Biržų r. Medeikių k. pas seniūnaitę 861563431 Ona Pelanienė
Biržų r. Rinkuškių k. UAB Sverona (Maisto prekių parduotuvė)
Biržų r. Pačeriaukštės k. 868085198 Rolandas Narkus
Biržų r. Pabiržė 861037196 Vytautas Dagelis
BIRŽŲ r. Germaniškyje ir Nemunėlio Radviliškyje 868947947 Dalia Matusevičienė
DRUSKININKAI 861260432 Janina Jastramskienė
ELEKTRĖNAI 865053350 Sigutė Valiulienė
IGNALINA 868754250 Henrikas Šiaudinis
Jonava A.Kulviečio g. 1-36 867769927 Andrius Šimkus
JONAVA 867769927 Andrius Šimkus
Joniškėlis 868448554 Viktoras Stanislovaitis
JONIŠKIS 868449552 Alvydas Prancuitis
Jurbarkas Svajų 1 861437884 Vaidas
Jurbarkas Kauno 34 864729190 Aurimas
Jurbarkas El. Tinklai 869991906 Liuda
Jurbarkas Algirdo 7 a, Parduotuvė ScanPrekyba 865280047
Jurbarkas Lauko 7, (parduotuve Automagas) 865290093 Kęstas
Jurbarkas Dariaus ir Girėno 66 a, Parduotuvė husqwarna 867433422
Jurbarkas Vasario 16-osios , 10 b 863943511 Saugaus eismo centras
Jurbarkas Kredito unija
Jurbarkas Parduotuvė LYTAGRA
Jurbarkas 864021955 Vilma Venslauskiene
Jurbarkas 865573791 Inga
JURBARKAS 867304771 Algirdas Mačiulaitis
Jurbarko r. 861693123 Gintaras Mandrijauskas
Jurbarko r. 860051594 Domantas
Jurbarko r. Viešvilė 861547622 Algimantas Liaudaitis
Jurbarko r. Raudonė 865230182 Apolius Jonas Grigartas
Jurbarko r. Raudonė 867304771 Algirdas Mačiulaitis
Jurbarko r. Raudonė 868121048 Vida Šeštokienė
Jurbarko r. Raudonė 860181185 Edas Nastuzinas
Jurbarko r. Raudonė 869963424 Vytas Urbštas (mokykla)
Jurbarko r. Smalininkai 862175215 Česlovas
Jurbarko r. Tamošiai 860922353 Šarūnas
Jurbarko r. Tamošiai 865250286 Arūnas Mickūnas
Jurbarko r. Vajotai 867030703 Ieva Ambrazienė
Jurbarko r. Vozbutai 862065136 Kristina Maširkienė
Kaišiadorių r. Žiežmariai, A.Ažubalio g. 5 , (skambinti) 834658361
KAIŠIADORYS 869802118 Pranciškus Šliužas
KALVARIJA 868697054 Tomas Lužanskis
KAUNAS 860157540 Marius Jonaitis
KAUNAS 869947734 Aura Kurienė
Kaunas "ŠEIMOS OPTIKA" Kaune, Gedimino g. 36 (prie Soboro), darbo dienomis nuo 13:00 - 17:00, Lapų išdavimas.Kontaktinis asmuo: 868527278 Romas Kaulinis
Kaunas "Biokosmetikos akademijoje" Kaune, Savanorių pr. 128, Darbo laikas: I-V 10:00 - 18:00 val., VI 10:00 - 14:00 val.
Kaunas "Oksalis" Kaune, Savanorių pr. 60, Darbo laikas: I-V 9:00 - 18:00 val, VI 9:00 - 14:00 val.
Kaunas "Siuvimo paslaugos" Kaune, Savanorių pr. 66 (1a.), Darbo laikas: I-V 9:00 - 18:00 val.
Kaunas Prie Respublikinės Kauno ligoninės (buvusi 3-ioji klinikinė ligoninė), Hipodromo g. 13, renkami parašai: darbo dienomis nuo 11 iki 14 val., šeštadieniais nuo 10 iki 11 val. 860971921 867643106
KAUNO r. 867424997 Valdas Stokna
Kauno raj. Raudondvaris,I-VI: 8-20 h, VII: 9-17h Gėlių kioskas prie Kultūros centro 860339722 Aušra
KAZLŲ RŪDA 860709339 Algirdas Jankauskas
KĖDAINIAI 863178737 Irma Steberiokaitė
KELMĖ 867127638 Kęstutis Matuliauskas
KLAIPĖDA Daukanto 19, d.d. nuo 16-18 val 865513233 Vytautas Švanys
KLAIPĖDA Daukanto 19, d.d. nuo 16-18 val 868148155 Renata Senavaiteinė
Klaipėdos r. Šalpėnų k. 861643131 Lidija Mažutytė
Kretina Akmenes g , 12 868414974 Steponas Riekašius
Kretinga Rotušės 11a , Avalynės parduotuvė 868681580 Vytautas Šarka
KRETINGA 865029920 Jurijus Petrovas
KUPIŠKIS 869949410 Kristina
Kuršėnai 868693670 Judita Šakočiuvienė
LAZDIJAI 861233846 Benius Rutelionis
Marijampolė 868518522 Egidijus Baltušis
Marijampolė 867162222 Kęstutis Mažeika
Marijampolė 868617824 Kęstas Mykolaitis
MAŽEIKIAI 860034999 Kęstutis Juočeris
MAŽEIKIAI 868743105 Indrė Kunaikienė
Mažeikiai Naftininkų g. 2a, Kioskas RAKTŲ MEISTARNĖ
Mažeikiai Naftininkų g. 28, Parduotuvė MARGASPALVIS DRUGELIS
Mažeikiai Naftininkų g. 17, Prekybos centras NORFA
Mažeikiai Laisvės g. 22, Parduotuvė EDZARAS
Mažeikių r. Tirkšliai Juliaus Janonio g. 7, Biblioteka
MAŽEIKIŲ r. Viekšnių biblioteka, Bažnyčios g. 6
MAŽEIKIŲ r. Sedos biblioteka, Vytauto g. 14
MOLĖTAI 861682683 Kęstutis Samušis
Molėtai Biblioteka. Darbo valandomis
Molėtų r. Bijutiškio , Biblioteka.Darbo valandomis
Molėtų r. Inturkės, Biblioteka.Darbo valandomis
NERINGA Tomo Mano muziejus II-VI, 10-17val. 846952260 Danutė Kaškeviečienė
PAGĖGIAI 869833841 Romaldas Mančas
PAKRUOJIS 860830554 Antanas Vaitkus
PALANGA 863691400 Neringa
Palanga Gintauto 33a, skambinti prieš einant 863691400 Neringa
PANEVĖŽIO r. 868801416 Dalia Petraitienė
Panevėžys 'Blynų klubas" , Kosmonautų g. 10, darbo valandomis 868759849 Oksana Puronaitė
Panevėžys Turgelyje "Ūkininko pastogė", Kosmonautų g. 10 868759849 Oksana Puronaitė
Panevėžys 860023375 Rimantas Dilys
Panevėžys Panevėžio miesto savivaldybėje (Laisvės a. 20) I-V, 9-16 val. 861693499 Rita Jusienė
Panevėžys Respublikos g. 20-4, Kosmetikos -parfumerijos parduotuvė istrinti
PANEVĖŽYS 869888220 Vadimas Kovalevskis
PASVALYS 865560408 Helena Simonaitienė
PLUNGĖ 860082755 Jūratė Rojienė
Plungė II, IV 10-18val.Telšių g. 5 (uz DNB banko) 8 600 82755 869889182 Jūratė
PRIENAI 867828774 Egidijus Visockas
Prienų r. Jieznas , BASANAVICIAUS-22 860877523
Radviliškis Maironio 1, III aukštas. "Rekmanta"
Radviliškis 'Dariaus ir Girėno 28 ''Neskriausk piniginės"
RADVILIŠKIS 865214581 Vytautas Burbulis
RASEINIAI 861239977 Alvydas Puskepalis
Raseinių r. Ariogala 861439170 Vaiva
Raseinių r. sav. Nemakščiai 862046453 Alfredas Bardauskas
RIETAVAS 869697477 Vytautas Vaitkus
ROKIŠKIS 869829310 Rimantas Čeponis
Rokiškis Respublikos g. 106, Veterinarijos vaistinėje, 865925045
SKUODAS 868714113 Kazys Viršilas
ŠAKIAI 861516028 Rosita Gorges
ŠALČININKAI 868627791 Julius Panka
ŠIAULIAI 865260806 Vicentas Vaitkus
Šiauliai II, III, IV . 16-19val. Žemaitės g. 43, I-jame aukšte 862116803 N. Malakauskienė
ŠIAULIŲ r. 860344498 Vida Stankūnienė
ŠILALĖ 868572167 Antanas Bukauskis
Šilalės raj. Bokštų k. 868781263 Tomas Raudonius
ŠILUTĖ 864287035 Vytautas Knapkis
Šilutės raj. Vilkyčiai, Veiviržo g. 42. Šilutės r. 865620006 Darius Vilius
ŠIRVINTOS 861629341 Laima Ruckienė
ŠVENČIONYS 861554552 Alvydas Guntys
TAURAGĖ 868581405 Petras Kleinaitis
TELŠIAI 860290838 Roma Barauskienė
TRAKAI 867182370 Stasys Laniauskas
TRAKAI 867838892 Vilius Streckis
Trakų r. Rūdiškės , Kas dieną nuo 20 val, Aušros 36, 867182370 Stasys
Ukmergė Kultūros centras, darbo metu
UKMERGĖ 869995274 Arūnas Kulikauskas
UKMERGĖ 865653235 Kęstutis Mikalajūnas
Ukmergės r. Sližiai, Biblioteka darbo metu 867838880
Ukmergės r. Vepriai, Biblioteka darbo metu
UTENA
Utena 863482225 Algima Markavičienė
VARĖNA 861074347 Marius Galinis
Varėna II-iais, 18.00 - 19.00 val., Vytauto g. 18 861074347
Vilkaviškio r. Virbalis, Kudirkos Naumiesčio 3 , 861286934 Audronė
VILKAVIŠKIS 865368816 Alvydas Lekešys
VILNIAUS r. 869834246 Eugenijus Paliokas
Vilnius V.Vaitkaus 3-9, 9-11val. 19.30-21 val. 860988380
Vilnius Kudirkos aikštė nuo 10 iki 19val.
Vilnius Viršuliškių 75a-4 , I-VII, 10-19 val. 867778913 Viktorija
Vilnius Pamėnkalnio26, 860685573 Krisitna Kirslienė
Vilnius Stulginskio 4/7, 860684676 Nijolė Šereikienė
Vilnius Kalvarijų 125, 868627791 Julius Panka
Vilnius Šviesos 7a-77,Grigiškės 867052972 Olegas
VISAGINAS 869820210 Rimantas Kumpis
ZARASAI 861261899 Eglė NaprienėE M I G R A C I J O J EAIRIJA                               Vilmantas +353 89 4572900
BLANDCHARDSTOWN  Vilmantas  +353 89 4572900
CASTLEKNOCK              Vilmantas   +353 89 4572900
COOLMINE                     Vilmantas    +353 89 4572900
CLONSILLA                    Vilmantas     +353 89 4572900
CARPENTERSTOWN         Vilmantas +353 89 4572900
Ir visas    DUBLINas          Vilmantas +353  89 4572900
BLANCHARDSTOWN         Antanas +353 85 8398411
 EDENDERRY               Mindaugas +353 85 2833533 
CORKas                          Algirdas. +353876763184
LUCANas Co Dublin Arūnas     +353 85 7628289
NAVANas Co Meath Justina       +353 85 1700915 
WICKLOW Co. Wicklow  Marius +353851226839 
Šiaurės Airija Co Down  Nijolė      +44 750 3336402
Šiaurės Airija Craigavon: Vytautas   +44 7763492846
Jeigu kartais nepavyksta prisiskambinti siūskite SMS žinutę
  


Vokietija     rytis300@yahoo.com, 491702037099    Rytis Vaškevičius 


LIETUVAI REIKIA JŪSŲ VISŲ PARAŠŲ TAD NEDELSKITE 
www.vilmantinas.com


35