2017 m. rugpjūčio 31 d., ketvirtadienis

Prezidento funkcijos

PREZIDENTO FUNKCIJOS

Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas, Vyriausybė, Teismai. Jų valdžios galias riboja Konstitucija.Visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.
Lietuvos Respublikos Konstitucija

Prezidentas didžiausius įgaliojimus turi užsienio politikos srityje:

• Sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus ir kartu su Vyriausybe vykdo užsienio politiką.

• Pasirašo tarptautines sutartis ir teikia jas ratifikuoti Seimui.

• Vyriausybės teikimu skiria ir atšaukia Lietuvos diplomatinius atstovus užsienio valstybėse ir prie tarptautinių organizacijų.

• Priima užsienio valstybių diplomatinių atstovų įgaliojimus ir atšaukiamuosius raštus, teikia aukščiausius diplomatinius rangus ir specialius vardus.


Prezidentas svarbias funkcijas atlieka valstybės vidaus politikoje:

• Prezidentas yra Vyriausiasis valstybės ginkluotųjų pajėgų vadas.

• Jis vadovauja Valstybės gynybos tarybai. Suteikia aukščiausius karinius laipsnius.

• Seimo pritarimu skiria ir atleidžia kariuomenės vadą bei saugumo tarnybos vadovą.

• Turi įstatymų leidybos Seime iniciatyvos teisę, taip pat teisę vetuoti Seimo priimtus įstatymus.

• Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Ministrą Pirmininką. Paveda jam sudaryti Vyriausybę ir tvirtina jos sudėtį.

• Gali kreiptis į Konstitucinį Teismą.

• Konstitucijoje numatytais atvejais gali paleisti Seimą.


Prezidentas yra svarbus veiksmingos teismų valdžios garantas:

• Teikia Seimui Aukščiausiojo Teismo teisėjų kandidatūras ir Aukščiausiojo Teismo pirmininko kandidatūrą.

• Skiria Apeliacinio teismo teisėjus bei Apeliacinio teismo pirmininką.

• Skiria apygardų ir apylinkių teismų teisėjus bei pirmininkus.

• Teikia Seimui trijų Konstitucinio Teismo teisėjų kandidatūras ir Konstitucinio Teismo pirmininko kandidatūrą.


Prezidentas turi teisę suteikti pilietybę, teikia malonę nuteistiesiems, skiria net 32 laipsnių valstybinius apdovanojimus. 
https://youtu.be/0dMJqHFV0KY

Lietuvi, nebūk vergas, apgink savo teisę gyventi!

Gerbiami Lietuvos Žmonės. Gyvename labai sudėtingu laikotarpiu. Mūsų Valstybė, mano giliu įsitikinimu yra užvaldyta, gerai organizuoto, nusikalstamo susivienyjimo, nuo kurio, griūva Mūsų visų Valstybė, kurios šeimininkais esame Męs visi, Lietuvos Piliečiai. Visiškai nesvarbu, kokių tautybių Mes esame ir kur gyvename. Niekas negali Mums atimti Mūsų Valstybės. Tas tvarinys, ne tik griauna Mūsų Valstybę, bet ir mano giliu įsitikinimu, vykdo Lietuvos piliečių genocidą. O su aktyvesniais Lietuvos piliečiais, vykdomas tiesioginis susidorojimas, įpatingai aktyviai naudojant visas įmanomas priemones, taikydami psichotroninį montažą, Tiesa  verčiama "melu" o melas "tiesa" . Fabrikuojamos baudžiamos bylos ir užgrobiamas žmonių turtas. Visą tai patyriau savo asmenine gyvenimo patirtimi ir puikiai suprantu kitus, nuo to nukentėjusius žmones.
  Nu tokios neteisybės neapsikentę žmonės, rugpjūčio 21 dieną, pradėjo protesto akciją, Vilniuje, Daukanto aikštėje, prieš Lietuvos Prezidentūrą. Bet to iki šiol, neparodė jokios, pagrindinės žiniasklaidos priemonės, kurios, mano giliu įsitikinimu, yra gerai organizuoto nusikalstamo susivienyjimo dalis. Todėl Tiesa ir tai kas vyksta realybėje, yra nuolatos slepiama ir bandoma pakeisti, sufabrikuotu melu.
  Taigi, Gerbiami Lietuvos Vaikai, kviečiu visus, prisidėti prie šios akcijos organizatorių ir dalyvių, intensyviai dalinkitės informacija ir nuotraukomis. Visus, kurie turite galimybę, kviečiu atvykti prie Lietuvos Prezidentūros ir prisidėti prie akcijos dalyvių, filmuokite, fotografuokite ir viešinkite informaciją, kuri yra akivaizdžiai slepiama ir ignoruojama.
 Stiprybė slypi Tiesoje ir Vienybėje!
  Visiems Jums Dėkoju


  Vilmantas Povilaitis
 www.vilmantinas.com

https://youtu.be/0dMJqHFV0KY