2017 m. rugpjūčio 31 d., ketvirtadienis

Prezidento funkcijos

PREZIDENTO FUNKCIJOS

Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas, Vyriausybė, Teismai. Jų valdžios galias riboja Konstitucija.Visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.
Lietuvos Respublikos Konstitucija

Prezidentas didžiausius įgaliojimus turi užsienio politikos srityje:

• Sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus ir kartu su Vyriausybe vykdo užsienio politiką.

• Pasirašo tarptautines sutartis ir teikia jas ratifikuoti Seimui.

• Vyriausybės teikimu skiria ir atšaukia Lietuvos diplomatinius atstovus užsienio valstybėse ir prie tarptautinių organizacijų.

• Priima užsienio valstybių diplomatinių atstovų įgaliojimus ir atšaukiamuosius raštus, teikia aukščiausius diplomatinius rangus ir specialius vardus.


Prezidentas svarbias funkcijas atlieka valstybės vidaus politikoje:

• Prezidentas yra Vyriausiasis valstybės ginkluotųjų pajėgų vadas.

• Jis vadovauja Valstybės gynybos tarybai. Suteikia aukščiausius karinius laipsnius.

• Seimo pritarimu skiria ir atleidžia kariuomenės vadą bei saugumo tarnybos vadovą.

• Turi įstatymų leidybos Seime iniciatyvos teisę, taip pat teisę vetuoti Seimo priimtus įstatymus.

• Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Ministrą Pirmininką. Paveda jam sudaryti Vyriausybę ir tvirtina jos sudėtį.

• Gali kreiptis į Konstitucinį Teismą.

• Konstitucijoje numatytais atvejais gali paleisti Seimą.


Prezidentas yra svarbus veiksmingos teismų valdžios garantas:

• Teikia Seimui Aukščiausiojo Teismo teisėjų kandidatūras ir Aukščiausiojo Teismo pirmininko kandidatūrą.

• Skiria Apeliacinio teismo teisėjus bei Apeliacinio teismo pirmininką.

• Skiria apygardų ir apylinkių teismų teisėjus bei pirmininkus.

• Teikia Seimui trijų Konstitucinio Teismo teisėjų kandidatūras ir Konstitucinio Teismo pirmininko kandidatūrą.


Prezidentas turi teisę suteikti pilietybę, teikia malonę nuteistiesiems, skiria net 32 laipsnių valstybinius apdovanojimus. 
https://youtu.be/0dMJqHFV0KY

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą