2013 m. rugpjūčio 30 d., penktadienis

Parašų rinkimo lapų dalinimai jau prasideda.

PIRMI lapų dalinimai jau prasideda.
Privaloma turėti asmens dokumentus!

VILNIUJE: penktadienį nuo 15.00 iki 18.00, Kalvarijų g. 125 - 808 (Sigmos pastatas) Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos būstinėje. Kontaktinis asmuo Julius Panka 868627791
sekmadienį nuo 12 iki 14 val.

KAUNE: šeštadienį, 11-13 val. Donelaičio 2. Žemės ūkio rūmuose. Kontaktinis asmuo Kaulinis 868527278

KLAIPĖDOJE: šeštadienį 11-15 val., Šermukšnių 11, 'vaikų ir jaunimo klubas ''Saulutė", kontaktinis asmuo: Inga Jarmalaitė 860757531

ŠIAULIUOSE: penktadienį 18 - 20 val. Vilniaus g. 173, ''Valerijonas'' II aukštas, kontaktinis asmuo : Vida Stankūnienė 860344498

PANEVĖŽYJE: penktadienį 16-18 val., Kosmonautų g.10 ''BLYNŲ KLUBAS'', kontaktinis asmuo: Rita Jusienė 861693499


Parašų rinkimo lapo pildymo metodiniai nurodymai

1.

Rinkėjų duomenys ir parašai rinkėjų parašų rinkimo lape surašomi Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo (Žin., 1993, Nr.2-29; Žin., 2008, Nr. 71-2721) 37 straipsnio nustatyta tvarka. Duomenys tvarkomi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63 -1479; 2003, Nr. 15-597; 2004, Nr. 60-2120; 2008, Nr. 22-804) nustatyta tvarka. Įrašai daromi tik valstybine kalba, aiškiai ir įskaitomai.

2.

Rinkėjų parašų rinkimo lapo negalima glamžyti, plėšyti. Lapas gali būti sulenktas.

3.

Renkantiems, užrašantiems ir kitokius veiksmus su asmens duomenimis atliekantiems asmenims laikytis įstatyme įtvirtintų duomenų apsaugos reikalavimų:

a) asmens duomenys turi būti tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;

b) asmens duomenys turi būti renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, nustatytais prieš renkant asmens duomenis, ir po to tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais;

c) asmens duomenys turi būti tikslūs;

d) asmens duomenų apimtis turi atitikti būtinąją asmens duomenims tvarkyti;

e) asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti, kai to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi. Asmens duomenys turi būti saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.

Duomenų valdytojo teises ir pareigas nustato Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

Rinkusiems, užrašiusiems ir kitokius veiksmus su asmens duomenimis atlikusiems asmenims, kurie pažeidė Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta atsakomybė.

4.

Parašų rinkėjai, kandidatai ar jų atstovai nuo įregistravimo Vyriausiojoje rinkimų komisijoje (VRK) momento iki surinktų rinkėjų parašų ir parašų rinkimo lapo perdavimo VRK tampa duomenų valdytojais. Nuo rinkėjų parašų rinkimo lapo perdavimo VRK duomenų valdytoju tampa VRK.

5.

Rekomenduojama, kad kandidatas ar jo atstovas registruotų piliečius, kuriems bus įteikti rinkėjų parašų rinkimo lapai, nurodydamas piliečio vardą, pavardę, piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numerį, gyvenamąją vietą, piliečių parašų rinkimo lapų numerius bei jų skaičių. Piliečių parašų rinkimo lapai įteikiami pasirašytinai. Užregistruotų piliečių, kuriems buvo įteikti piliečių parašų rinkimo lapai, sąrašai turi būti sunaikinti per vieną mėnesį pasibaigus rinkimams.

Piliečiai, renkantys rinkėjų parašus, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jei šie duomenys nėra skirti skelbti viešai.

Nurodyti piliečiui, renkančiam rinkėjų parašus, prisistatyti piliečiui. Jei pilietis paprašo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, informuoti, kokiu tikslu renkami asmens duomenys.

Kandidatas, nesurinkęs reikiamo skaičiaus piliečių parašų, visus lapus (užpildytus ir neužpildytus) turi grąžinti VRK.

Neužpildytus ir užpildytus piliečių parašų rinkimo lapus saugoti taip, kad su jais negalėtų susipažinti pašaliniai tam neįgalioti asmenys.

6.

Asmenys renka, užrašo ir atlieka kitus veiksmus su asmens duomenimis tik rinkėjų parašų surinkimo tikslu. Piliečių parašų rinkimo lapai negali būti panaudoti kitiems tikslams.

Asmens duomenis tvarkantys asmenys turi užkirsti kelią atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui. Draudžiama užpildytus rinkėjų parašų rinkimo lapus kopijuoti, perduoti juos tretiesiems asmenims, atskleisti, perduoti piliečių asmens duomenis tretiesiems asmenims arba sudaryti sąlygas įvairiomis priemonėmis su jais susipažinti bet kokia forma.

7.

Pilietis savo duomenis įrašo pats. Jei pilietis dėl fizinių trūkumų negali pats įrašyti savo duomenų ar pasirašyti, už jį duomenis surašo ar (ir) pasirašo turintis rinkimų teisę Lietuvos Respublikos pilietis. Kaip tai daroma, nurodyta rinkėjų parašų rinkimo lape.

8.

Parašų rinkėjas ar kandidato atstovas, vykdydamas Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 37 straipsnį, patikrina pasirašančio asmens tapatybę, taip pat ar pasirašantis asmuo teisingai įrašė savo duomenis. Patikrinęs, ar teisingai įrašyti duomenys, parašų rinkėjas (ar kandidato atstovas) pildo rinkėjų parašų rinkimo lapo tarnybinės informacijos dalį. Perrašant pasirašiusio rinkėjo (ar asmens, kuris pildė už negalintį įrašyti duomenų dėl fizinių trūkumų) duomenis į tarnybinės informacijos dalį, nurodomi šie duomenys:

a) pavardės pirmosios trys raides;

b) paso ar asmens tapatybės kortelės numeris (paso dvi raidės ir 6 skaičiai, asmens tapatybės kortelės 8 skaičiai);

c) gimimo data - paskutinieji du gimimo metų skaitmenys;

d) gimimo mėnuo - du skaitmenys, pvz., 01 - sausis; 02 - vasaris; 03 - kovas ir taip toliau;

gimimo diena - 2 skaitmenys, pvz., 01, 10, 14.

Duomenis tarnybinės informacijos laukeliuose rašyti juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu laikantis raidžių ir skaitmenų rašymo pavyzdžio:


X - taip perbraukiamas numerio skaičius (rinkėjų parašų rinkimo lape) rinkėjo, kuris pasirašė už kitus asmenis. Taip pat X reikia žymėti numerio skaičių (rinkėjų parašų rinkimo lape) rinkėjo, kuris padarė klaidą pildydamas rinkėjų parašų rinkimo lape esančius laukelius.

Pagal šį pateiktą pavyzdį pildyti ir baigiamuosius lapo įrašo laukelius - parašų rinkėjų duomenis, duomenis apie parašų rinkimo lape pasirašiusių rinkėjų skaičių, įrašus, kuriuos padarė asmenys, pasirašę už dėl fizinių trūkumų negalinčius pasirašyti rinkėjus.

9.

Užpildęs tarnybinę informaciją, parašų rinkėjas pildo rinkėjų parašų rinkimo lapo baigiamojo įrašo 1, 2, 2.1, 2.2, 3 dalis.

10.

Rinkėjų parašų rinkimo lapai susegami į bylas po 100 vnt.

11.

Rinkėjų parašų rinkimo lapų nereikalaujama segti pagal spaustuvės suteiktus tipografinius numerius.

12.

Parašų rinkėjas ar kandidato atstovas rinkėjų parašų rinkimo lape įrašo bylos numerį ir eilės numerį byloje.

13.

Kiekvienai bylai užpildomas bylos apyrašas. Apyrašas įsegamas bylos pradžioje. Bylos sunumeruojamos ir užpildomas bylų apyrašas.

14.

Bylos pateikiamos Vyriausiajai rinkimų komisijai pagal bylų perėmimo aktą ne vėliau kaip 2009 m. balandžio 2 dieną.

METODINIAI NURODYMAI DĖL RINKĖJŲ PARAŠŲ RINKIMO LAPO PILDYMO IR PERDAVIMO VYRIAUSIAJAI RINKIMŲ KOMISIJAI (PDF)

Laukiame visų tų, kurie NESUTINKA PARDUOTI LIETUVĄ.

Parašų lapų dalijimas Kaune -
Šeštadienis, Žemės Ūkio rūmai, nuo 11:00 iki 13:00,
Donelaičio 2, antras aukštas, salėje.
Kontaktinis asmuo - Romas Kaulinis, tel. 868527278
el.paštas romaskaulinis@gmail.com

Su savimi turėti PASĄ, arba Asmens Tapatybės Kortelę.
Kitokie dokumentai netinka.

Laukiame visų tų, kurie NESUTINKA PARDUOTI LIETUVĄ.

2013 m. rugpjūčio 21 d., trečiadienis

Kviečiame atvykti visus supratingus žmones, kuriuose dar likusi meilė Tėvynei ir pareigos jausmas

Lietuvos piliečių grupė Kauno sporto halėje šių metų rugpjūčio 24-ąją dieną (šeštadienį) šaukia Žemės gynėjų suvažiavimą iš visos Tėvynės ir kitų kraštų, skelbti svarbiausiam šio laiko sprendimui – VISUOTINO REFERENDUMO RENGIMUI TAUTOS SUVERENO PAGRINDU tokiais neatidėliotinais klausimais:

1. konstitucinės pataisos dėl piliečių iniciatyvos parašais skelbti referendumą 300 000 skaičiaus sumažinimo;
2. protėvių išsaugotos ir jų paveldėtos žemės, miškų ir vidaus vandenų nuosavybės teise pripažinimo tik savai valstybei ir jos piliečiams;
3. žemės gelmių ir gamtos išteklių naudojimui pramoniniu būdu, tik pritarus privalomuoju referendumu, įteisinimo.

Kviečiame atvykti visus supratingus žmones, kuriuose dar likusi meilė Tėvynei ir pareigos jausmas, ir kurie galėtų be piniginio atlygio skirti dalelę savo gyvenimo bei atsakomybės renkant piliečių parašus šiam kilniams tikslui. Rengėjai paaiškina, kad dabartinė būklė mūsų valstybėje sparčiai naikina tautą, jos kultūrą bei švietimą, griauna visą ūkį ir netgi tradicinės šeimos pagrindus, pragaištin stumia ateities gyvavimą parduodant krašto teritoriją kitų šalių piliečiams. Valdžios veiksmai atkurtos Nepriklausomybės laiku buvo netinkami bendriems interesams, todėl tik paprastų žmonių valia galima imtis esminių teisingų permainų.
  Jeigu kyla klausimų klauskime, tarkimės, spręskime. Kol kas mes – tauta esame šios žemės šeimininkai. O jeigu prarasime savo protėvių žemę, tai išdavikams teks išdavikų likimas, o kovotojams nors ir pralaimėjimas, bet garbingas.
Iki susitikimo Kauno Sporto halėje, Perkūno al. 5
2013 rugpjucio 24 d. 11 val.
ZEMES GYNEJU SUVAZIAVIMAS '' Albinas Vaškevičius

Dalyviu registracija - nuo 10 val.
Suvaziavimas - 11-13 val.
Eisena i Karo muziejaus sodeli - 13:15-14:00.
Mitingas prie Laisves paminklo - 14-15 val.
  Pranciškus Šliužas
  Daugiau informacijos http://www.referendumailietuvos.info/