2021 m. sausio 23 d., šeštadienis

Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1R-378

Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1R-378 PAREIŠKIMAS DĖL SUTIKIMO BŪTI GRUPĖS NARIU IR PAREIKŠTI TEISMUI GRUPĖS IEŠKINĮ ( pildo kiekvienas nukentėjęs suaugęs asmuo, kurio pavardė nurodyta sutartyje (ne tik tas su kuo buvo pasirašyta sutartis). Jei sutartyje yra įrašyti nepilnamečiai (iki 18 m.), juos atstovauja vienas iš suaugusių (virš 18 m.) asmenų ir taip pat pildoma atskira sutartis, kurį atstovauja vienas iš tėvų)) Pildoma tiek Pareiškimų, kiek pavardžių buvo nurodyta Sutartyje ir už juos mokėta) Pareiškėjas: Vardas, pavardė / pavadinimas: Asmens kodas: Gyv. vietos adresas / buveinės adresas: Tel.: Faks.: El. paštas: Kitų elektroninių ryšių priemonių adresai: Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.: Bankas: Pareiškėjo atstovas: Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, įm. kodas: 295702240, adresas: Kalvarijų 20 – 2, Vilnius LT-09309, Tel. 8 686 25661, el. paštas: federacija@vartotojai.eu, www.vartotojuskundai.lt, atstovaujama Prezidentės Alvitos Armanavičienės, veikiančios įstatų pagrindu. PAREIŠKIMAS DĖL SUTIKIMO BŪTI GRUPĖS NARIU IR PAREIKŠTI TEISMUI GRUPĖS IEŠKINĮ 2020 m. _______________d. Solidarūs atsakovai – Lietuvos valstybė, atstovaujama LR Seimas, LR Vyriausybė, LR Prezidentas, Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė Vaistų kontrolė, kurie tinkamai neužtikrina gydymą nuo COVID1-19, bei atlikdami testus nuo COVID -19, neatlieka kitų testų dėl galimų kitų ligų ) gripo, širdie, kraujagyslių, vėžio, endokrininių ligų, Karantino metu neužtikrina nemokami veido kaukių išdavimą gyventojams, stambiosiose prekybos tinkluose ( MAXIMA, SENUKAI, IKI, RIMI ir kt...) neužtikrina saugių vartotojų sąlygų, bei nesudaro sąlygų smulkaus verslo prekybiniams prekiauti pramoninėmis prekėmis, kurios reikalingos kasdieniam vartojimui ( ūkiškas muilas, šampūnas) ieškovas, nurodo kokie ir nurodytų atsakovų, pažeidė vartotojo teises ir teisėtus lūkesčius, kokias patyrė pasekmės dėl netinkamo paslaugos teikimo.....ir kt. dėl ko padaryta turtė žala sudaro...............................erų ( pateikia įrodymus), moralinė žala.....................eurų Solidari deliktinė atsakomybė taikoma tada, kai keli asmenys atliko bendrus neteisėtus veiksmus ir/ar dėl šių kelių asmenų elgesio atsirado žala. Šis teisinis institutas yra labiausiai išvystytas civilinėje teisėje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016-02-10 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-50-695/2016 nurodė, kad Civiliniame kodekse „įtvirtinta, kad atsakomybė yra solidarioji, jei visa arba konkreti žalos dalis yra priskirtina dviem ar daugiau asmenų, t. y. ne vien tuo atveju, kai nustatomas subjektyvus bendrininkavimas (bendri atsakovų veiksmai, sukėlę žalą), bet ir tada, kai bendru tikslu nesusiję kelių asmenų veiksmai sukelia žalą, t. y. objektyviojo bendrininkavimo atveju. Tai reiškia, kad asmenys laikomi padariusiais žalos bendrais veiksmais (CK 6.279 straipsnio 1 dalis) ir preziumuojama solidarioji skolininkų prievolė (CK 6.6 straipsnio 3 dalis) ir tais atvejais, kai bendra žala atsiranda dėl savarankiškų, nesuderintų atsakovų veiksmų, kurie sukėlė bendrą žalą (objektyviojo bendrininkavimo).“ Aukščiausiasis Teismas taip pat nurodė, kad solidariosios deliktinės atsakomybės alternatyviųjų priežasčių atveju priežastinis žalą padariusiųjų asmenų veiksmų ir žalos ryšys preziumuojamas (CK 6.279 straipsnio 4 dalis) ir visi asmenys atsako kartu, išskyrus atvejus, kai kiti asmenys įrodo, jog žala negalėjo būti įvykio (veiksmų), už kurį jie yra atsakingi, rezultatas. Civilinis kodeksas 6.189 straipsnis nustato, kad teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią, todėl kiekviena iš šalių privalo griežtai laikytis sutartimi nustatytų įsipareigojimų ir vykdyti juos tiksliai šalių sutartu būdu. Įstatymas numato tokius sutarčių vykdymo principus: (1) sutartis turi būti vykdoma sąžiningai, t. y. kiekviena iš šalių kitos atžvilgiu privalo elgtis sąžiningai; (2) kiekviena iš šalių, vykdydama sutartį, privalo bendradarbiauti ir kooperuotis su kita šalimi; (3) sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu, t. y. siekiant kad kita šalis galėtų vykdyti savo įsipareigojimus pagal sutartį su mažiausiomis sąnaudomis. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šiuos patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), jeigu tokios buvo sutartos šalių rašytiniu susitarimu. Sutarties neįvykdymu pagal civilinį kodeksą yra laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą, nepilną ar nepakankamą prievolės įvykdymą bei įvykdymo termino praleidimą. Taigi, bet kokios šalies prievolės pagal sutartį neįvykdymas gali būti laikomas sutarties pažeidimu ir atitinkamai suteikia kitai šaliai teisę reikalauti nuostolių atlyginimo bei netesybų sumokėjimo. Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos ir ES sektorių teisės aktų sąveika Direktyva yra bendro pobūdžio teisės aktas, kuriuo reglamentuojama nesąžininga komercinė veikla įmonėms sudarant sandorius su vartotojais. Ji taikytina įmonių komercinei veiklai vartotojų atžvilgiu, išskyrus atvejus, kai aiškiai nustatyta kitaip, kaip antai dėl įsisteigimo sąlygų ar leidimų išdavimo tvarkos (žr. 3 straipsnio 8 dalį). Jei sektorių teisės aktai prieštarauja bendrosioms direktyvos nuostatoms, taikytinos lex specialis nuostatos. Dažnai tokie prieštaravimai kyla dėl to, kad lex specialis nustatomi kur kas išsamesni ikisutartinei informacijai keliami reikalavimai ar griežtesnės informacijos pateikimo vartotojams taisyklės. Tačiau tai, kad ES teisėje yra specialiųjų konkrečiam sektoriui skirtų nuostatų, nereiškia, kad direktyva negali būti taikoma: tokiais atvejais ir tuomet, kai lex specialis taikymo sritis tam tikrų aspektų neapima, DNKV papildo šias sektorių teisės nuostatas ir užpildo vartotojų apsaugos nuo nesąžiningos komercinės veiklos spragas ( žr. nuorodą) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A52013DC0139 CPK 5 straipsnis numato teisę kreiptis į teismą dėl teisminės gynybos. 1. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. 2. Atsisakymas teisės kreiptis į teismą negalioja. 3. Teismas imasi nagrinėti civilinę bylą pagal asmens (arba jo atstovo), kuris kreipėsi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, pareiškimą. Įstatymų numatytais atvejais prokuroras, valstybės ir savivaldybių institucijos ir kiti asmenys gali pareikšti ieškinį ar pareiškimą viešajam interesui ginti. Konstitucijos 30 straipsnis numato, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Asmeniui padarytos materialinės ir moralinės žalos atlyginimą nustato įstatymas. LR CK 6.250 str. 1 d. numato, kad neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo asmens garbei ir orumui, dėl ko pilietis patyrė išgyvenimus, dvasinius sukrėtimus, emocinę depresiją, todėl atsakovės veika padaryta neturtinė žala, kurią vertinu ( pagal kiekvieno ieškovo vidinį įsitikinimą) eurų, turi būti atlyginta. Neturtinė žala, padaryta asmenims pasižymi tuo, jog ji yra nemateriali, t. y. fiziškai jos pajausti neįmanoma. Atsiradę nuostoliai materialiai gali būti įvertinti, tačiau jų egzistavimo įrodymai yra netiesioginiai, būtent šiuo atveju, neturtinės žalos įrodymai yra tyčiniai veiksmai, kurie žeidžia ir žemina asmens gerą vardą. LR CK 6.263 straipsnis-Pareiga atlyginti padarytą žalą- 1. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. 2. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. CPK 30 straipsnio 9 punktas numato, kad ieškinys dėl sutarčių, kuriose nurodyta įvykdymo vieta, gali būti pareiškiamas taip pat pagal sutarties įvykdymo vietą, o šio straipsnio 11 punktas numato, kad Ieškinys dėl vartojimo sutarčių gali būti pareiškiamas pagal vartotojo gyvenamąją vietą. Šiuo konkrečiu atveju, Ginčo sutartys - Kelionių sutartys, buvo sudaromos Lietuvoje, UAB “Orange Style“, įmonės kodas: 300109127, Adresas: Vytenio g. 9, LT-03113. Nuo 2020 m. liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos civilinio proceso (4411 straipsnio 3 dalis, 4414 straipsnio 2 dalis) ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo (131 straipsnis) pakeitimai, numatantys priemones, kurios turėtų sudaryti palankesnes sąlygas teikti grupės ieškinius bylose, kylančiose iš vartojimo teisinių santykių: 1) Atsisakoma reikalavimo turėti grupės advokatą, kai grupės ieškiniu reiškiami reikalavimai kyla iš vartojimo teisinių santykių (t. y. grupės ieškiniai dėl vartotojų apsaugos) ir grupės atstovė yra įgaliotoji vartotojų asociacija, atitinkanti Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatytas sąlygas. Vartotojai laikytini silpnesne teisinio santykio šalimi, vartotojų asociacijos gali specializuotis vartotojų interesų gynimo srityje. Viešųjų konsultacijų metu vartotojų asociacijos taip pat pateikė informaciją, kad rengiant grupės ieškinius, be kita ko, susiduriama su lėšų trūkumo problema. Taigi atsisakant privalomo advokato reikalavimo siekiama bent iš dalies spręsti šią praktinę problemą. Jei vartotojų asociacija visgi manytų, kad konkrečiame ginče advokato dalyvavimas yra pageidautinas, advokatas galėtų būti pasitelkiamas. 2) Įgaliotosios vartotojų asociacijos, kaip grupės atstovės, turi teisę atstovauti netaikant reikalavimo dėl grupės narių narystės asociacijoje. Baltijos šalių vartotojų teises ginančių valstybės institucijų bendradarbiavimo susitarimas buvo pasirašytas 2006 m. gegužės 22 d. tarptautinės konferencijos „Administracinis bendradarbiavimas vartotojų apsaugos srityje. Baltijos šalys“ metu Vilniuje, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje (toliau – Bendradarbiavimo reglamentas). Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – Civilinis kodeksas), Vartotojų teisių apsaugos įstatymas bei kiti teisės aktai nustato, jog vartotojas turi teisę įsigyti saugias, tinkamos kokybės prekes ar paslaugas, gauti teisingą ir visapusišką informaciją valstybine kalba apie parduodamas prekes ar teikiamas paslaugas, į pažeistų teisių gynimą ir į turtinės bei neturtinės žalos (nuostolių) atlyginimą, kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo į ginčus nagrinėjančias institucijas ar teismą ir kt. Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.2281 straipsnio 1 dalimi, „Vartojimo sutartimi verslininkas įsipareigoja perduoti vartotojui prekes nuosavybės teise arba suteikti paslaugas vartotojui, o vartotojas įsipareigoja priimti prekes ar paslaugas ir sumokėti jų kainą“. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 straipsnio 19 dalis įtvirtina vartotojo sąvoką ir nustato, kad „Vartotojas – fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis“. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003-12-03 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-1149/2003, nurodė, kad „įrodymų vertinimas grindžiamas tikėtinumo taisykle, kurios esmę sudaro laisvo įrodymų vertinimo principas – teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja didesnę vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę“. Ginčas tarp Vartotojo ir Paslaugos teikėjo yra kilęs iš vartojimo teisinių santykių, kadangi Vartotojas yra fizinis asmuo, sudaręs sutartį su Paslaugos teikėju su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais), o Paslaugos teikėjas yra verslininkas, vykdęs komercinę veiklą. Civilinio kodekso 6.162 straipsnis nustato, jog „Sutartis sudaroma pateikiant pasiūlymą (oferta) ir priimant pasiūlymą (akceptas) arba kitais šalių susitarimą pakankamai įrodančiais veiksmais“. Pažymėtina, jog pateiktos dokumentų -elektroniniai laiškai; mokėjimo nurodymo kopija, patvirtinanti Vartotojo sumokėtą depozitą, ir kt. kopijos patvirtina, kad tarp ginčo šalių buvo sudaryta Kelionės sutartis. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad viena iš ginčo šalių turi vartotojo statusą, o tarp ginčo šalių, be kita ko, buvo sudaryta vartojimo sutartis, nagrinėjamu atveju taikytinos ir Civilinio kodekso normos, reglamentuojančios vartojimo sutartis. Atstovės -Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija prašoma: Surinkti įrodymus, vykti pas atsakovus, surašyti ieškinį ir jį pateikti Bendrosios kompetencijos teismui, teikti visapusę teisinę pagalbą, atstovauti visose teismo įstaigose, vesti visas civilines, administracines, bankroto ir baudžiamąsias bylas bei Europos Žmogaus teisų teisme Strasbūre su visomis teisėmis, įstatyme suteiktomis ieškovui, atsakovui, trečiajam asmeniui ar nukentėjusiam su teise pilnai ar dalinai atsisakyti ieškininių reikalavimų, keisti ieškinio pagrindą, sudaryti taikos sutartį, taip pat apskųsti teismo sprendimą ar nutartį kasacine ar apeliacine tvarka už klientą/vartotoją, paduoti skundą, ieškinį ir iškelti administracinę bei civilinę bylą visuose teismuose, pasirašyti ir atlikti visus veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu, susipažinti su bylomis nagrinėjamomis teismuose, dėl ieškinio dalyko. Manau, kad patenku į sudaromą grupę suinteresuotų asmenų, kurie tuo pačiu teisinės gynybos būdu siekia apginti tapačias / panašaus pobūdžio materialines teises / įstatymų saugomus interesus, ir sutinku būti šios grupės nariu bei pareikšti teismui grupės ieškinį. Solidarūs atsakovai: Lietuvos valstybė, atstovaujama LR Seimas, LR Vyriausybė, LR Prezidentas, Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė Vaistų kontrolė Tai, kad patenku į minėtą asmenų grupę, patvirtina priede pridedami įrodymai. Sutinku, kad grupės atstovu būtų Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, įm. kodas: 295702240, kuri, grupės narių vardu pasirašo grupės ieškinį ir kartu su grupės atstovu, turinčiu Universitetinį teisinį išsilavinimą Arvydu Balčiumi, Žirgo g. 55A-4, Vilnius, el. paštas: ergonteise@gmail.com veda grupės ieškinio bylą atstovaudamas visų grupės narių interesams. Kontaktai: el. paštas: cialietuviuzeme@gmail.com vartotojuskundai.lt telefonas: +37065559201 PRIDEDAMA: 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba gimimo liudijimas, jei tai nepilnametis; 3. Įrodymai dėl žalų atsiradimo _________________________ _______________________ (parašas) (vardas, pavardė)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą