2021 m. kovo 5 d., penktadienis

Nauja pilietinė iniciatyva: Prokuratūros prašoma ištirti karantino teisėtumą ir jo padarytą žalą Lietuvos ekonomikai, piliečiams ir verslams

Nauja pilietinė iniciatyva: Prokuratūros prašoma ištirti karantino teisėtumą ir jo padarytą žalą Lietuvos ekonomikai, piliečiams ir verslams Lietuvos piliečių į Generalinę prokuratūrą nusiųstas kreipimasis, kuriame prašoma ginti viešąjį interesą: ištirti karantino teisėtumą, jo padarytą žalą Lietuvos ekonomikai, piliečiams ir verslams. Skelbiame kreipimosi dėl viešo intereso gynimo tekstą: „Reikalaujame nedelsiant organizuoti bei atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo19 straipsnyje. Dėl Lietuvos Respublikoje paskelbto visuotinio karantino šalis grimzta į politinę, ekonominę ir moralinę bedugnę, kurios padariniai bus nepalyginamai didesni, nei nuo Covid-19 patirti tiesioginiai nuostoliai. Lietuvos vyriausybės sprendimai tiesiogiai pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją ir kitus LR įstatymus apie esmines žmogaus laisves, įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, kituose teisės aktuose.
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 15 straipsnis: Nukrypimas nuo įsipareigojimų nepaprastosios padėties atveju leidžiamas kilus karui ar esant kitokiai nepaprastajai padėčiai, dėl kurių atsiranda grėsmė tautos gyvavimui, todėl nukrypti nuo įsipareigojimų pagal šią Konvenciją galima tik tiek, kiek tai reikalinga dėl susidariusios padėties ir jei tokios priemonės neprieštarauja kitiems jos įsipareigojimams pagal tarptautinę teisę. Čia atkreiptinas dėmesys yra į Konvencijos 15.2 straipsnį, kuris sako, kad net ir esant nepaprastajai padėčiai „Ankstesnė nuostata neleidžia nukrypti nuo įsipareigojimų pagal 2 straipsnį, išskyrus mirties atvejus dėl teisėtų karo veiksmų, taip pat pagal 3 straipsnį, 4 straipsnio 1 dalį ir 7 straipsnį“. Tai reiškia, kad Lietuvos Respublikos vyriausybė savo veikla grubiai pažeidžia Konvencijos 4.1 straipsnį, kuris sako, kad „Niekas negali būti laikomas vergijoje ar nelaisvas“. Šiuo atveju asmenys, grįžtantieji iš užsienio valstybių, yra prievarta karantinuojami savo namuose, ribojamas laisvas jų judėjimas, jie yra sekami. Nepagrįstai ribojamas ir visų žmonių judėjimas šalies viduje, žmonės sekami, stigmatizuojami, visuomenė eskaluojama, keliama socialinė įtampa. Tokiu būdu yra daromas masinis grubus žmogaus teisių į asmens laisvę ir neliečiamybę pažeidinėjimas. Būdami pilietiškais ir atsakingais žmonėmis, ginančiais savo teises, reikalaujame Lietuvos Respublikos prokuratūros atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 straipsnyje. Prašome ištirti ir sustabdyti (nutraukti) Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių Konvencijai prieštaraujančius Lietuvos Respublikos vyriausybės veiksmus. Primename, kad tokie veiksmai, vykdomi prieš didelę žmonių grupę (šiuo atveju – prieš VISUS Lietuvos gyventojus), yra traktuotini kaip ypač sunkūs nusikaltimai prieš visuomenę – LR BK 99 straipsnis (Genocidas). Įvedus visuotinį karantiną yra pažeidžiamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnis, faktiškai draudžiama Lietuvos įmonėms ir žmonėms dirbti laikantis saugumo reikalavimų. Šiuo karantino periodu daugybei įmonių neleidžiama vykdyti jų teisėtos veiklos, žmonėms nėra suteikiama teisė dirbti, daugeliui gresia teisėti ir neteisėti atleidimai, bedarbystė bei pajamų praradimas. Dėl šių priežasčių valstybei kyla grėsmė susidurti su didžiulėmis problemomis, kurios ilgalaikėje perspektyvoje gali tapti nepakeliama našta – ekonominė krizė, didžiulis nedarbas, žlugę verslai, išaugęs savižudybių skaičius, nusikalstamumas, girtuokliavimas bei smurtas šeimoje, didėjantis socialinių pašalpų gavėjų žmonių skaičius, o kartu ir prastėjantys žmonių gyvenimai. Lietuvos vyriausybė savo veiksmais pažeidžia Konstitucijos 53 straipsnyje įtvirtintą normą, kad visos gydymo įstaigos (tiek valstybinės, tiek privačios) teiktų visas įprastas gydymo paslaugas visiems žmonėms, kuriems jos yra reikalingos, nepriklausomai nuo to, ar jie yra užsikrėtę koronavirusu. Lietuvoje jau mirė keletas sunkiomis ligomis sergančių žmonių, nes laiku negavo medicininės pagalbos. Prašome ištirti ir užkardyti neadekvatų Lietuvos žiniasklaidos elgesį, kuomet yra nuolatos skleidžiama panika ir baimė dėl Covid-19, o alternatyvios nuomonės yra išjuokiamos ir cenzūruojamos taip vadinamųjų faktų tikrintojų, kas grubiai pažeidžia Lietuvos Konstitucijos 44 straipsnyje užtikrintą žodžio laisvę. Prašome ištirti ir užkardyti galimai melagingai ir moksliškai nepagrįstai naudojamus PGR testus žmonių testavimui. Testų patikimumo negarantuoja nei išradėjas, nei pats gamintojas. Išreikalauti iš valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų ar įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų pateikti dokumentus ir informaciją apie testus (patikrinti šiuos testus techniniame lygyje, nustatyti, kokie komponentai, medžiagos yra šiuose testuose). Prašome išreikalauti iš valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų ar įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų pateikti dokumentus, informaciją ir mokslinius duomenis apie viruso Covid-19 tipizaciją, izoliaciją bei identifikaciją. Tai reikalinga, nes galimai turime pagrindo manyti, kad visa viruso Covid-19 pandemija yra išgalvota ir iš anksto suplanuota psichologinio teroro operacija prieš visas pasaulio tautas, įskaitant ir Lietuvos žmones. Esmė ta, kad minėtos ligos sukėlėjas NIEKADA nebuvo izoliuotas laboratorijos sąlygomis. Todėl kyla elementarūs loginiai klausimai: kodėl teigiama, kad Covid-19 sukelia tam tikras specifinis virusas, jei to viruso niekas nėra matęs? Kokiu galimai nusikalstamu tikslu ir kaip konkrečiai kuriamos kovosiančios vakcinos prieš Covid-19 plitimą, jei virusas niekada nebuvo izoliuotas? 2018 metų balandžio 10 dieną tuometinis ekonomikos viceministras Elijus Čivilis pasirašė Europos Sąjungos bendradarbiavimo deklaraciją, kurios metmenys numatė iki 2022 metų surinkti virš vieno milijono Europos Sąjungos gyventojų sekvencijuotų genetinių duomenų bazę. Šią deklaraciją pasirašė trylika ES valstybių, jų tarpe ir Lietuvos Respublika. Todėl prašome ištirti, ar dabar naudojamas molekulinis PGR testas, imamas iš žmogaus nosiaryklės, yra taip pat slapčia panaudojamas žmonių genetinei informacijai rinkti. 2019 metų liepos 19 dieną tuometinis sveikatos ministras Aurelijus Veryga pasirašė įsakymą dėl pasirengimo gripo pandemijai 2019-2023 metų programos patvirtinimo. Labai keistu sutapimu ministro Aurelijaus Verygos pasirašytoji programa yra kaip tikslus reportažas iš pastaruosius jau beveik vienerius metus Covid-19 kankinamos Lietuvos. Likus dar pusei metų iki pasaulinės pandemijos kilimo, sveikatos ministras Aurelijus Veryga jau tiksliai žinojo, kaip viskas vyks ir kaip viskas atrodys Lietuvos visuomenės ir sveikatos sistemos kontekste. Kaip pavyzdį pateiksime keletą eilučių iš minėto dokumento: 10.1 anksčiau tarp žmonių neplitusio naujo potipio gripo viruso atsiradimas; 10.2. naujo potipio gripo viruso plitimas žmonių populiacijoje; 23. Pandeminio gripo skiepų sukūrimas gali trukti maždaug 6–8 mėnesius (…) 29 .Programa įgyvendinama vadovaujantis 1 priede pateiktu Pasirengimo gripo pandemijai 2019–2023 metų programos įgyvendinimo priemonių planu pagal gripo pandemijos etapus. Programos įgyvendinimo stebėseną vykdo Sveikatos apsaugos ministerija. Programos įgyvendinimo vertinimo kriterijų ir jų reikšmių sąrašas pateiktas 2 priede. 30. Programa finansuojama iš atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme atitinkamoms institucijoms, atsakingoms už priemonių įgyvendinimą, patvirtintų bendrųjų asignavimų, ES ir kitų struktūrinių fondų lėšų, tarptautinių programų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, taip pat iš kitų teisėtai gautų lėšų (…) Toliau Aurelijaus Verygos pasirašytame dokumente yra kalbama, kad bus organizuojamos pratybos, kurios tęsis iki 2023 metų: 4. Pagal kompetenciją organizuoti ir (ar) dalyvauti įvairaus tipo pratybose, skirtose pasirengti gripo pandemijai, remtis jų rezultatais tobulinant pasirengimą gripo pandemijai. Nurodomi yra pratybų dalyviai: ESSC, ULAC, NVSC, NVSPL, savivaldybės, valstybės institucijos ir įstaigos. Remdamiesi šiuo Aurelijaus Verygos pasirašytu dokumentu (jį, kaip ir kitus dokumentus, rasite prieduose), prašome ištirti, ar dabartinė epideminė situacija Lietuvoje galbūt tėra tik ilgametės pratybos, imituojančios epidemiją mūsų šalyje ir vyksiančios iki dokumente numatytųjų 2023 metų. Turiu(-ime) pagrindo manyti, kad Covid-19 epidemija tėra tik pratybos ir prašau(-ome) prokuratūros išreikalauti iš sveikatos ministerijos pateikti visuomenei ir prokuratūrai detalųjį pratybų planą, iš kurio aiškiai būtų matyti, kada, kur ir kokios organizacijos vykdė/ vykdo/ vykdys konkrečius pratybų veiksmus, kas tuos veiksmus finansuoja, kiek žmonių ir kokia technika dalyvauja pratybose, koks yra tikslus konkrečių pratybų pobūdis. Tuo atveju, jei tai nėra pratybos ir Lietuvą kamuoja reali epidemija, tuomet prašau(-ome) išsiaiškinti, iš kur ponas A.Veryga likus dar daugiau, nei pusei metų iki pasaulinės pandemijos paskelbimo, jau žinojo, kas bus ir kam ruoštis. Tai parodo, kad galbūt esama gigantiško masto suplanuotas nusikaltimas prieš žmoniją, įskaitant ir Lietuvos tautą, apie kurį iš anksto žinojo aukšti pasaulio vyriausybių pareigūnai, tarp jų – ir Aurelijus Veryga. Šis kreipimasis bus paviešintas visuomenei ir nusiųstas Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos vyriausybei, Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Žmogaus teisių komitetui, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai, Lietuvos Respublikos Švietimo ir sporto ministerijai, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai, kad šios institucijos savo kompetencijos ribose įvertintų esamą situaciją valstybėje. Tuo pačiu primename, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5-tame straipsnyje yra įtvirtintos nuostatos, kad valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas, Vyriausybė ir Teismas. Valdžios galias riboja Konstitucija. Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“.   Iniciatyvos organizatoriai norinčius prisidėti prie šios pilietinės iniciatyvos kviečia rašyti el. paštu: gerogyvenimo8@gmail.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą