2020 m. balandžio 15 d., trečiadienis

NEBŪKITE NUOŠALYJE. REIKALINGI JŪSŲ ASMENIŠKAI AKTYVŪS VEIKSMAI.

SVEIKI VISI NORMALŪS LIETUVOS PILIEČIAI. Linkiu daugiau meilės vienas kitam ir nuo Jūsų tolimesnių veiksmų daugiau meilės MŪSŲ DAR - DAR - DAR LIETUVAI.

 NEBŪKITE NUOŠALYJE. REIKALINGI JŪSŲ ASMENIŠKAI AKTYVŪS VEIKSMAI. GERBIAMAS GEDIMINAS ČERNEVIČIUS rašo, kad "reikalingos pamatinės permainos teisinėje, ekonominėje ir socialinėje - politinėje sistemose", "socialistinės ideologijos ir praktikos bet kokia forma IŠGUJIMAS IŠ LIETUVOS. Tai per ją mes pakliuvome KOMUNISTŲ VERGIJON". MES PATYS PRIVALOME TAI PADARYTI, nes niekas kitas to už mus nepadarys. O kaip tai padaryti????? Vienintelis dar galimas kelias tai padaryti yra visų NORMALIŲ LIETUVOS PILIEČIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ SUSITELKIMO VIENYBĖJE ORGANIZAVIMAS IR ŽENKLIAI AKTYVESNĖS VEIKLOS VYSTYMAS. ŽIŪRĖTI ŽEMIAU PATEIKTUS MŪSŲ PASIŪLYMUS, KOREGUOTI IR PAPILDYTI JUOS, IR SVARBIAUSIA ASMENIŠKAI KIEKVIENAM IŠ MŪSŲ ĮSIJUNGTI Į KOMUNISTŲ VERGOVĖS IŠGUJIMO IŠ LIETUVOS. Reikalingi NORMALŪS LIETUVOS PILIEČIAI ir JUS, IR TIK MŪSŲ BENDRI IR KONKRETŪS VEIKSMAI GALĖS PADARYTI TAI, ko reikia LIETUVAI IR MUMS SU JUMIS. SIUNČIU JUMS KVIETIMĄ - PASIŪLYMĄ, KURĮ PRAŠAU PLATINTI TARP NORMALIŲ LIETUVOS PILIEČIŲ. TIK REIKIA PAKEISTI GAUNANČIOJO KVIETIMĄ - PASIŪLYMĄ VARDĄ. KIEKVIENAS NORMALUS LIETUVOS PILIETI PAKVIESKITE IR PRITRAUKITE NORS PO 10 NORMALIŲ LIETUVOS PILIEČIŲ Į SUSITELKIMĄ. SUDARYKITE, KURUOKITE ATSKIRĄ INICIATYVINĘ GRUPĘ "SUSITELKIMAS" IR SUSITELKITE Į formuojamą, ir vystomą LIETUVOS VALSTYBĖS IŠSAUGOJIMO KOALICIJĄ "SUSITELKIMAS". KIEKVIENA NORMALIŲ LIETUVOS PILIEČIŲ ORGANIZACIJA PER KOALICIJĄ "SUSITELKIMAS" TAMPA JĖGA IR MES LAUKIAME JŪSŲ. NIEKAS UŽ MUS NEPADARYS TO, KO REIKIA JUMS IR MUMS, IR LIETUVAI. NORMALIŲ LIETUVOS PILIEČIŲ SUSITELKIMAS - vienintelis kelias išsaugoti LIETUVĄ, kaip savarankišką valstybę. SUSITELKIMAS siekia atgaivinti NORMALŲ LIETUVOS PILIETĮ , kaip tiesiogiai atsakingą TAUTOS SUVERENO ATSTOVĄ - asmenybę, kaip savo LIETUVOS ŠEIMININKĄ IR PATRIOTĄ. SUSITELKIMAS siekia užtikrinti LIETUVOS, kaip savarankiškos VALSTYBĖS IR NORMALIŲ LIETUVOS PILIEČIŲ išlikimo, ir SUVERENAUS valdymo ir ekonomikos vystymo sąlygas. UŽTIKRINTI NORMALIEMS LIETUVOS PILIEČIAMS vienodas galimybes dalyvauti, kaip TAUTOS SUVERENO ATSTOVAMS - ŠEIMININKAMS, LIETUVOS VALSTYBĖS VALDYME. LAUKIAME JŪSŲ IR VISO PASAULIO NORMALIŲ LIETUVOS PILIEČŲ, IR JŲ ORGANIZACIJŲ KOALICIJOJE "SUSITELKIMAS". ABEJINGAS ŽMOGUS YRA SĄJUNGININKAS TOS SISTEMOS, KURIOS ATSTOVAI BE JOKIOS ATSAKOMYBĖS PRIVEDĖ LIETUVĄ PRIE BEVEIK KRACHO, IR SISTEMA DŽIAUGIASI, IR PLOJA ABEJINGIEMS LIETUVOS PILIEČIAMS UŽ JŲ NEOFICIALŲ PALAIKYMĄ. ABEJINGUMAS LIETUVOS, KAIP SAVARANKIŠKOS VALSTYBĖS SU LIETUVOS PILIEČIAIS IŠSAUGOJIMUI, YRA DOVANA IR NEOFICIALUS PALAIKYMAS SISTEMOS, KURI VEDA LIETUVĄ Į SUSINAIKINIMĄ. SISTEMA per beveik 30 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS metų LIETUVOS PILIEČIUS IŠMOKINO BŪTI NAUJOS FORMOS VERGAIS. SISTEMA IŠMOKUSI RUOŠTI NAUJOS FORMOS VERGUS LIETUVOJE KOL KAS NEGALI ATSISAKYTI VERGŲ RUOŠIMO IR TOLIMESNIO JO VYSTYMO "meno", dalinai išskyrus 2017 - 2020 metus. NEBŪKITE ABEJINGI IR TAPKITE VISŲ MŪSŲ NORMALIŲ LIETUVOS PILIEČIŲ, IR JŪS TAIP PAT, FORMUOJAMOS KOALICIJOS "SUSITELKIMAS" KOMANDOS NARIAIS - KOORDINATORIAIS. GERBIAMIEJI IR JŪSŲ PATIKIMI NORMALŪS ŽMONĖS - LIETUVOS PILIEČIAI. JŪS galite prie LIETUVOS PILIEČIŲ veiklos VARDAN TOS DAR MŪSŲ LIETUVOS prisidėti TIESIOGIAI DALYVAUDAMI, per Facebook, bendravimą per savo skype, e-mail arba reikalui esant įgaliodami mane JUS atstovauti per formuojamos KOALICIJOS "SUSITELKIMAS" darbinius posėdžius KAUNE ar kitame LIETUVOS mieste. Arvydas Širvinskas, kaip vienas iš LIETUVOS TAUTOS SUVERENO ATSTOVŲ IR LIETUVOS ŠEIMININKŲ.. JŪS IRGI pagal LIETUVOS KONSTITUCIJĄ ESATE LIETUVOS SUVERENO ATSTOVAI, ŠEIMININKAI, atstovai be teisės valdyti ir įstatymiškai įtakoti į visų mūsų LIETUVOS PILIEČIŲ "valdomą turtą". GERBIAMIEJI IR GALIMI JŪSŲ GRUPĖS NARIAI - ATSTOVAI. KAD IŠSAUGOTI DAR - DAR - DAR MŪSŲ LIETUVĄ yra įsteigta Visuomeninė organizacija asociacija Lietuvos Visuomenės Taryba (www.lietuvosvisuomenestaryba.lt). AŠ - doc., ek.m.dr. Arvydas Širvinskas esu vienas iš steigėjų ir valdybos narys, verslo plėtros ir ryšių su išeivija grupių vadovas, tel.: +370 627 00 750 & viber, WhatsApp, messenger, skype, e-mail: arvydas.sirvinskas1948@gmail.com, skype: arvidas_spb AŠ taip pat esu formuojamos KOALICIJOS "SUSITELKIMAS" narys ir tolimesnės veiklos vystymo koordinatorius. Taip pat TEISINGUMUI IR TVARKAI atstatyti yra formuojamas LIETUVOS VISUOMENĖS TRIBUNOLAS, ir vystoma jo veikla. JŪS irgi galite prisidėti prie JO veiklos vystymo. Tik susitelkime ir vienybėje mes LIETUVOS PILIEČIAI TAMPAME JĖGA. Kviečiame Jus ir Jūsų artimus žmones tapti paminėtos TARYBOS nariais, ir įsijungti į formuojamą LIETUVOS PILIEČIŲ ir JURIDINIŲ ASMENŲ - ORGANIZACIJŲ KOALICIJA "SUSITELKIMAS"- tapti JOS nariais - koordinatoriais ir aktyviai dalyvauti jos veiklos tolimesniame vystyme. TAIP PAT PRAŠOME JUS pateikti galimus pasiūlymus KĄ DARYTI, KAD IŠSAUGOTI LIETUVĄ, KAIP LIETUVOS PILIEČIŲ IR GYVENTOJŲ VALSTYBĘ. Lietuvos Visuomenės Taryba – Tegul Saulė Lietuvos tamsumus prašalina! TAPDAMA (-MAS-) NARIU JŪS SUSTIPRINATE SAVO VEIKLOS GALIMYBES IR KARTU SUSTIPRINATE formuojamos KOALICIJOS "SUSITELKIMAS" VEIKLOS PAJĖGUMĄ IR JOS VEIKSMINGUMĄ. KUO MŪSŲ DAUGIAU, TUO MES DAROMES STIPRESNI ĮSTATYMIŠKAI ĮTEISINANT MŪSŲ LIETUVOS PILIEČIŲ, kaip TAUTOS SUVERENO ATSTOVŲ, Š E I M I N I N K Ų TEISES LIETUVOS VALSTYBĖS VALDYME IR JOS EKONOMIKOS VYSTYME. TIK per mūsų visų pasaulio LIETUVOS PILIEČIŲ vystomą KOALICIJĄ "SUSITELKIMAS" mes TURIME VIENINTELĘ GALIMYBĘ IR PRIVALOME JA PASINAUDOTI, KAD SUSITELKDAMI LAIMĖTUMĖME NORS MINIMALIAI 71 vietą ateinančiuose LR Seimo rinkimuose. TAI VIENINTELIS KELIAS PAMINĖTAM TIKSLUI PASIEKTI. BET KURIAI PARTIJAI AR ORGANIZACIJAI PER beveik 30 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS METŲ NEPAVYKO IR NEPAVYKS TAI PADARYTI. ATĖJO NEĮGYVENDINAMŲ ILIUZIJŲ ATSISAKYMO LAIKAS. REIKIA - PRIVALOMA ATSISAKYTI SAVO AMBICINGO NORO - AŠ VIENINTELIS TAI GALIU ATSKIRAI PADARYTI. Lietuvos Visuomenės Taryba – Tegul Saulė Lietuvos tamsumus prašalina! Kur rasti tarybos nario įstatus bei anketą? REIKIA SURINKTI www.lietuvosvisuomenestaryba.lt Spausti klavišą Tapk nariu. Mano e-mail arvydas.sirvinskas1948@gmail.com Parašykite savo e-mail adresą ir aš Jums pateiksiu pasiūlymus apie galimą mūsų bendradarbiavimą. Tik susitelkime ir vienybėje mes NORMALŪS LIETUVOS PILIEČIAI TAMPAME JĖGA, KAIP TAUTOS SUVERENO ATSTOVAI. Kviečiame Jus ir Jūsų artimus žmones tapti paminėtos TARYBOS nariais, ir įsijungti į formuojamą LIETUVOS PILIEČIŲ ir JURIDINIŲ ASMENŲ - ORGANIZACIJŲ KOALICIJĄ "SUSITELKIMAS" ir jos veiklos vystymą. TAIP PAT PRAŠOME JUS pateikti galimus pasiūlymus KĄ DARYTI, KAD IŠSAUGOTI LIETUVĄ, KAIP LIETUVOS PILIEČIŲ IR GYVENTOJŲ VALSTYBĘ. JŪS tampate Lietuvos Visuomenės Tarybos NARIU, o taip pat formuojamos KOALICIJOS "SUSITELKIMAS" koordinatoriumi ir kartu formuojame - vystome JŪSŲ, ir MŪSŲ VISŲ NORMALIŲ LIETUVOS PILIEČIŲ PASIŪLYMUS, kurie yra NAUDINGI ir REIKALINGI MUMS VISIEMS. Žiūrėti tekstą ŽEMIAU. GERBIAMIEJI. KVIEČIAME KVIESTI VISO PASAULIO LIETUVOS PILIEČIUS TELKTIS, VIENYTIS ir tik susitelkę mes galėsime išsaugoti LIETUVĄ, kaip valstybę. KVIESKITE - KVIESKITE - KVIESKITE SUSITELKTI. YRA formuojama KOALICIJA "SUSITELKIMAS", tai ne nauja partija vystoma, tai naujos formos viso pasaulio NORMALIŲ LIETUVOS PILIEČIŲ JUDĖJIMAS PER SUSITELKIMĄ. LIETUVOS NORMALŪS PILIEČIAI JAU PAMATĖ IR ĮSITIKINO Į KĄ VEDA SISTEMOS IŠVYSTYTAS PARTINIS LIETUVOS VALSTYBĖS VALDYMAS, KURĮ IŠ PAGRINDŲ REIKIA KEISTI. IR TAI MES KARTU TIK SUSITELKĘ IR PADARYSIME. KVIEČIAME JUS IR JŪSŲ pakviestus NORMALIUS LIETUVOS PILIEČIUS ARBA JŪSŲ ĮGALIOTUS ATSTOVUS dalyvauti paminėtų MŪSŲ VISŲ IR JŪSŲ taip pat visuomeninių organizacijų veikloje, tapti susitelkimo koordinatoriais - nariais ir pristatyti galimus pasiūlymus KĄ TOLIAU DARYTI VARDAN TOS DAR MŪSŲ LIETUVOS. Tik mes LIETUVOS PILIEČIAI kartu su JUMIS SUSITELKĘ galėsime tapti JĖGA ir vystyti LIETUVOS VALDYMĄ IR EKONOMIKĄ taip, kaip reikia tiek patiems LIETUVOS PILIEČIAMS, tiek ir pačiai LIETUVOS VALSTYBEI. JŪS ir visi NORMALŪS LIETUVOS PILIEČIAI esame TAUTOS SUVERENAS - SAVININKAS - ŠEIMININKAS ir TIK SUSITELKĘ galime - privalome TAI įstatymiškai įteisinti

www.vilmantinas.lt

1 komentaras: