Rugsėjo 26 d. Tautos forumo steigėjai paskelbė raginimą ir rekomendacijas LRT tarybai ir LRT direktorei nutraukti nuolatines TV laidas, kuriose juodinamas JAV prezidentas D.Trumpas, neleisti laidų vedėjams demonstruoti atvirą priešiškumą Seimo valdančiajai daugumai, necenzūruoti ir nevaržyti žmonių teisės laisvai reikšti savo politines pažiūras ir įsitikinimus.
Raginime, kuris pavadintas „Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos veiklos neatitikties Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymui, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos strategijos nuostatoms ir grėsmių nacionaliniam saugumui“ reiškiamas susirūpinimas, kad „Žiniasklaidoje įsivyravo „teisingų“ pažiūrų propaganda, patyčios, teisinis nihilizmas, nekaltumo prezumpcijos nepaisymas, viešas žmonių ir atskirų visuomenės grupių žeminimas, kad prie konstitucinės žmonių teisės reikšti savo nuomonę ir įsitikinimus ribojimų prisideda ir mokesčių mokėtojų lėšomis išlaikomas Nacionalinis transliuotojas (LRT), kurio priedermė stiprinti visuomenės moralę ir pilietiškumą įtvirtinta Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatyme“.
Dėl Nacionalinio transliuotojo šališkumo
Raginime pažymima, kad LRT programų objektyvumui, nešališkumui svarbiausia kliūtis yra pasaulėžiūrinė. „Ji paaiškėjo net ir pirmajame susitikime su LRT vadovybe, kai esminių pokyčių vengianti LRT radijo vadovė Guoda Litvaitienė priešiškai sutiko pastabą, jog Nacionaliniam transliuotojui nederėtų vengti spaudos apžvalgose minėti „Respublikos“ leidinių publikacijų. Į šią pastabą G. Litvaitienė atsakė mananti, jog tuo atveju (jei reikėtų minėti „Respublikos“ leidinių publikacijas) geriau būtų apskritai neminėti jokių spaudos leidinių ir nerengti jokių apžvalgų.
Toks G. Litvaitienės požiūris į spaudos ir informacijos laisvę rodo, kad ji savo asmenines pažiūras iškelia aukščiau už Nacionalinio transliuotojo misiją. Jos neigiama nuostata iš esmės liečia ne „Respublikos“ leidinių grupę, o gausius skaitytojus, kurie sąžiningai moka mokesčius Nacionaliniam transliuotojui išlaikyti. Šis akivaizdus LRT padalinio vadovo šališkumas ir diskriminuojanti nuostata žymios Lietuvos piliečių dalies atžvilgiu dėl jų pažiūrų ir įsitikinimų pirmiausia yra nesuderinamas su Konstitucijos 25 str. 2 dalies nuostata („žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas“) ir Nacionalinio transliuotojo įstatymu“.
Tautos forumo steigėjai atkreipia dėmesį, kad LRT šališkumas pasireiškia pirmiausia per laidos dalyvių atranką – į laidas kviečiami tik vienos mąstymo krypties, dažniausiai neoliberalių pažiūrų žmonės, nesuteikiant galimybės žiūrovams išgirsti alternatyvias nuomones. Tautos forumo steigėjai neabejoja, kad tokį laidų šališkumą įgyvendina konkretūs LRT darbuotojai, neprieštaraujant ar pritariant LRT vadovybei.
Dėl neetiško laidų vedėjų elgesio
Atkreipiamas dėmesys į laidų vedėjų elgesį, jų propagandinį angažuotumą laidose, kuriose diskutuojama politinės korupcijos skandalo tema. Nurodoma į R. Miliūtės ir žurnalistės I.Makaraitytės asmeninių savybių stygių būti LRT laidų vedėjomis.
Raginimo autoriai pažymi, kad būtina iš esmės keisti įsivyravusią tendenciją vienpusiškai pateikinėti tik „teisingas“ pažiūras, dažnai neatspindinčias gyvenimo ir politikos realijų.
„Vienintelės „teisingos“ pažiūros reiškiamos į dvigubos pilietybės referendumo tikslą. LRT laidos šia tema primena agresyvią reklamą, propaguojančią dvigubos pilietybės idėją. Nėra analitinių laidų ir diskusijų dėl pilietybės turinio sampratos, dėl piliečio pareigų ir teisių vienovės (Lietuvos piliečio pareigų ir asmens, neturinčio Lietuvos pilietybės, pareigų), dėl galimybės kitoje šalyje gyvenantiems piliečiams vykdyti piliečio pareigas (krašto apsauga, mokesčiai valstybei, rinkimų teisė ir kt.), dėl pilietybės „paveldėjimo teisės“ (kitų šalių lietuviškose šeimose gimusių vaikų ir jų palikuonių teisė į pilietybę), dėl dvigubos pilietybės grėsmių nacionaliniam saugumui bei šalies teritoriniam vientisumui (Rusijos, Lenkijos piliečių teisė įgyti Lietuvos pilietybę ir su tuo susijusios pasekmės) ir kt.
Atkreipiamas dėmesys į laidų vedėjų galimas korupcines sąsajas su „MG Baltic“. „Visuomenei nesuprantami politinių partijų atrankos kriterijai LRT laidose. Pavyzdžiui, kodėl birželio 15 d. „Panoramos“ reportaže „Liberalų sąjūdžio ateitis“ šios bene korumpuočiausios Lietuvos politinės partijos (tai yra viešai pripažinta) perspektyvoms nagrinėti LTR skyrė net 5 minutes eterio… Pats faktas, kad LRT laidose minėtai politinei partijai, kuri dėl korupcijos skandalų šiuo metu jau nebepatektų į Seimą, yra skiriama tiek daug dėmesio, suponuoja prielaidą apie galimas kai kurių LRT laidų rengėjų korupcines sąsajas su „MG Baltic“ ar jos „kuruojamu“ Lietuvos liberalų sąjūdžiu“,- rašoma raginime.
Atkreiptas dėmesys, kad LRT laidose nėra atvirų pokalbių apie degradavusią šalies teisingumo sistemą, korupciją teismuose ir teisėtvarkos struktūrose (tai išryškėjo po Seimo NSGK tyrimo), apie draudimą piliečiams dalyvauti vykdant teisingumą (visuomenės atstovai teismuose), o dėl teisės aktų atitikties Konstitucijai ar svarstomų įstatymų projektų komentatoriais kviečiami vos keli atrinkti, savo pažiūromis politinei konjunktūrai patarnaujantys asmenys.
„Į šalies ekonomikos ir finansų klausimams aptarinėti skirtas laidas taip pat dažniausiai kviečiami stambųjį verslą ideologiškai aptarnaujantys Laisvosios rinkos instituto arba komercinių bankų atstovai (retai kviečiami žymesni mokslininkai ekonomistai ar smulkiajam verslui atstovaujančių organizacijų nariai).
Vengiama atvirų pokalbių apie ištautinančią švietimo sistemą ir patriotinį jaunimo auklėjimą, nėra patriotizmą ugdančių laidų, nors lietuvių tapatybės ir istorinės atminties puoselėjimas yra vienas pagrindinių LRT programų strategijos uždavinių.
LRT riboja diskusijas apie ardomą lietuvių kalbos ir kultūros paveldo apsaugą ir iš to kylančias iniciatyvas menkinti valstybingumo simbolius (bunkerio projektas Lukiškių aikštėje), naikinti kultūros paveldo paminklus (Misionierių ansamblis, stiklinis viešbutis prie Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčios), siaurinti valstybinės lietuvių kalbos vartojimą (siūlymai tam tikruose regionuose įteisinti dvikalbystę, atsisakyti lietuvių kalbos mokėjimo reikalavimo rektoriams) ir kt.
Nėra laidų, kuriose būtų kalbama apie įsivyravusią patyčių antikultūrą žiniasklaidoje, pažiūrų ir įsitikinimų laisvės ribojimus – kitaminčių mokslininkų persekiojimus šalies aukštosiose mokyklose.
LRT pozicija ypač šališka laidose šeimos ir santuokos instituto atžvilgiu. Užuot stiprinusi valstybę ir jos pagrindą – šeimą, atskleidusi kritišką šalies demografinę būklę ir jos priežastis, LRT laidų aktualijose pateikiamos vienašališkos ideologinės diskusijos apie įvairius lyčių lygybės aspektus arba dirbtinai eskaluojamos seksualinių mažumų problemos.
Ta pati tendencija būdinga diskusijoms apie Lietuvos ateičiai esminį valstybingumo išsaugojimo Europos Sąjungoje klausimą.
Šį atstumiantį Lietuvos visuomenės gyvenimo įvaizdį papildo LRT gausiai rodomos ir reklamuojamos emigrantų „sėkmės“ istorijos, pasakojimai apie išsipildžiusius lūkesčius ir išvykusiųjų galimybes klestėti svetimoje šalyje.
Tautos forumo steigėjai atkreipia dėmesį, kad gyventojai iš Lietuvos emigruoja ne vien dėl ekonominių priežasčių. Daugybė žmonių palieka Tėvynę pirmiausia dėl teisingumo valstybėje stokos, dėl ateities perspektyvų nebuvimo, dėl viešojoje erdvėje vyraujančio ideologinio ir propagandinio melo ir jį įkūnijančio iškreipto politinės ir socialinės tikrovės vaizdo, skatinančio piliečius netikėti, kad valstybėje kada nors įsivyraus teisingumas, o galiausiai netikėti pačia valstybe bei jos ateitimi.
Dėl LRT užsienio politikos laidų
Jie taip pat atkreipia dėmesį į šališką LRT užsienio naujienų komentavimą ir interpretavimą, pažymėdami, kad „ypač neleistinai LRT eskaluojama angažuota JAV Prezidento DonaldoTrampo kritika. Tai tapo kone kertine LRT užsienio įvykių apžvalgų strategija. Beveik nėra „Panoramos“ laidos, kurioje nebūtų kritikuojamas dabartinis JAV Prezidentas. Bet kuriuo atveju sisteminga ir vienašališka bei neobjektyvi Nacionalinio transliuotojo nuostata JAV prezidento atžvilgiu (kitokia nuostata LRT nepateikiama) turi būti pakeista. LRT nepriklausomumas nėra savitikslis. Žodžio ir įsitikinimų raiškos laisvė negali būti naudojama konstituciniams pamatams griauti arba grėsmei visuomenės saugumui kelti“,- pabrėžiama dokumente.
Dėl rekomendacijų
Minėtas Tautos forumo steigėjų raginimas ir rekomendacijos adresuojamos ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui, Seimo Kultūros komitetui bei Seimo laikinajai tyrimo komisijai dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijai skiriamų valstybės biudžeto lėšų naudojimo ir atskaitomybės.
Jose nurodoma, kad į Nacionalinio transliuotojo veiklos neatitikimą LRT įstatymui dėmesį atkreipti turėtų ir LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, nes šalies saugumo stiprinimas negali būti įgyvendinamas saviniekos palaikymu, patyčiomis, konstitucinių vertybių menkinimu, žmonių supriešinimu, emigracijos skatinimu arba vien šališkos ir negatyvios informacijos apie Lietuvos strateginius partnerius sklaida.
Dokumento autoriai pabrėžia, kad „dalyvaudami LRT veikloje, LRT tarybos nariai atstovauja svarbiausioms šalies institucijoms ir visuomeninėms organizacijoms, todėl jie yra įgalioti kontroliuoti LRT veiklą (formuoti LRT radijo ir televizijos programų valstybinę strategiją) ir priimti visuomenei reikalingus sprendimus. Negebėjimas užtikrinti sąlygų, kad LRT laidų rengėjai ir vedėjai įgyvendintų LRT misiją ar bent laikytųsi LRT įstatymo nuostatų bei LRT strategijos, gali būti vertinamas tik kaip negebėjimas atstovauti valstybės interesams ir moralinis neįgalumas padedant visuomenei priimti jai naudingus sprendimus“.
Ragindami Nacionalinį transliuotoją siekti visuomenės pasitikėjimo Tautos forumo steigėjai primena, kad „LRT turi nagrinėti ne dirbtinai kuriamas, o realias šalies visuomenės aktualijas. LRT programose bei laidose turi nelikti patyčių, saviniekos, valstybingumo ir nacionalinių simbolių menkinimo, turi būti išgyvendintas neprofesionalus, žurnalisto etikos principus pažeidžiantis laidų vedėjų elgesys. Jose reikia skatinti kalbos kultūrą, pagarbą diskusijų dalyviams, siekti skirtingoms visuomenės grupėms atstovaujančių dalyvių pusiausvyros, atvirumo bei nuomonių įvairovės, laidose suteikiant galimybę išsakyti alternatyvias, demokratijai ir žmogaus teisėms neprieštaraujančias pažiūras.“
Stiprinant visuomenės saugumą būtina objektyviai nušviesti tiek šalies viduje, tiek ir ES bei pasaulyje vykstančius politinius procesus, vengti propagandinių, vienašališkų, tik vienos politinės grupės pažiūras išreiškiančių vertinimų. Neabejotina, jog šiam tikslui pasiekti būtina keisti ir LRT programų plėtros bei tobulinimo strategiją, nes joje daug deklaratyvių, sunkiai pamatuojamų teiginių.
„Esame pasirengę konstruktyviai bendradarbiauti bei teikti siūlymus LRT laidų turiniui gerinti“,- skelbia Tautos forumo steigėjai, kartu pažymėdami, kad „bręstančios sąlygos visuomenėje neišvengiamai trumpina laiką, skirtą LRT pertvarkai“ ir pabrėždami, kad „LRT nepriklausomumas ir LRT kūrybos laisvė nėra ir negali būti pirmesni už konstitucines Lietuvos piliečių visuomenės teises ir laisves.“
Tautos forumo steigėjų raginimą ir rekomendacijas pasirašo Vilniaus Forumas, Kauno forumas, Klaipėdos forumas, Alytaus forumas ir Trakų forumas.
Visą dokumento tekstą skaitykite ČIA.