2018 m. rugpjūčio 31 d., penktadienis

Giedrius Grabauskas. Gautas leidimas mitingui Vilniuje rugsėjo. 10 dieną, nuo 13:00 val.

Draugai,

Gautas leidimas mitingui Vilniuje  rugs. 10 dieną, nuo 13:00 val.
Prašau perskaityti šį rąštą-jame yra įv. detalių

Skubu dabar su reikalais

tačiau jau pranesu.
leidimas svarst/. buvo vakar
šiandien gautas ju of.rąštas

Kviečiame dalyvauti mitinge

Pagarbiai

Giedrius Grabauskas
tel--8606 33268
Donatas Šulcas
telf-8608 00512
Vytautas Šustauskas
telf -8613 42242

Elektroninio dokumento nuorašas DETALŪS METADUOMENYS Dokumento sudarytojas (-ai) Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT09601, Vilnius Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL ORGANIZUOJAMŲ SUSIRINKIMŲ IR EISENOS Dokumento registracijos data ir numeris 2018-08-23 Nr. A30-1764/18(2.1.22E-TD2) Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris – Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0 Parašo paskirtis Vizavimas Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Vladimiras Michailovas, l.e.p., Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyrius Sertifikatas išduotas VLADIMIRAS MICHAILOVAS, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT Parašo sukūrimo data ir laikas 2018-08-22 16:01:29 (GMT+03:00) Parašo formatas XAdES-T Laiko žymoje nurodytas laikas 2018-08-22 16:01:39 (GMT+03:00) Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT Sertifikato galiojimo laikas 2017-09-26 09:31:25 – 2020-09-25 09:31:25 Parašo paskirtis Pasirašymas Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Agnė Vilkončiūtė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja, Administracijos direktorius Sertifikatas išduotas AGNĖ VILKONČIŪTĖ, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT Parašo sukūrimo data ir laikas 2018-08-23 09:47:28 (GMT+03:00) Parašo formatas XAdES-T Laiko žymoje nurodytas laikas 2018-08-23 09:47:35 (GMT+03:00) Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT Sertifikato galiojimo laikas 2017-09-07 09:43:54 – 2020-09-06 09:43:54 Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A), VI Registru Centras - I.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT", sertifikatas galioja nuo 2018-01-04 14:51:14 iki 2019-01-04 14:51:14 Pagrindinio dokumento priedų skaičius – Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) – Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) – Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris – Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.4.34 Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2018-08-23 10:50:31) Paieškos nuoroda – Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2018-08-23 10:50:31 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą