2013 m. lapkričio 25 d., pirmadienis

Referendumas - Tautos valia - Sumanymas - Lietuva 2.0

Referendumas - Tautos valia - Sumanymas - Lietuva 2.0

2013 m. lapkričio 23 d., šeštadienis

Kas ir kodėl laidoja Lietuvos Konstituciją?

 Kiekvienas garbingas Žmogus, tuo labiau Prezidentas, Vyriausybės ar Seimo Narys, turėtų rūpintis Lietuvos Valstybe ir Joje gyvenančiais žmonėmis. Įpatingai dėmesys turėtų būti skiriamas silpniausiems socialiniams sluoksniams: Tai neįgalieji, pensininkai, daugiavaikės Šeimos, bei Žmonės netekę pragyvenimo šaltinio darbo. Net nebekalbu apie Lietuvos Žemių vientisumo gynimą, ką yra prisiekę visi Prezidentai, Seimo ir Vyriausybės nariai. Tikriausiai dąžnas iš Jų pamiršo, ką prisiekė? 
      Pirmosios Lietuvos Respublikos (1918–1940 m.) Prezidentai pradėdavo eiti pareigas ne nuo išrinkimo momento, bet nuo tos akimirkos kai prisiekdavo pagal Konstituciją. Tokia tvarka išliko iki šios dienos.  
Pirmosios Lietuvos Respublikos (1918–1940 m.) Prezidentų priesaikos skiriasi, nes anuomet keletą kartų buvo keista Konstitucija. Keičiant Konstitucija pakito ir Prezidento priesaikos tekstas. Štai kodėl skiriasi 1919, 1922–1926 ir 1938 m. Prezidentų priesaikos. Tiesa, 1922 m. priimtoje nuolatinėje Lietuvos Respublikos Konstitucijoje buvo numatyta galimybė prisiekti pagal savo įsitikinimus: vienokią priesaiką sakė katalikas, kitokią protestantas ar laisvamanis. Štai kodėl skiriasi kataliko Aleksandro Stulginskio ir laisvamanio Kazio Griniaus priesaikų tekstai.  
Nuo 1993 m. visi išrinktieji Lietuvos Respublikos Prezidentai prisiekia Tautai kartodami vieną ir tą patį tekstą, kuris yra įrašytas Lietuvos Respublikos Prezidento įstatyme. Tiesa, Išrinktasis Prezidentas gali duoti priesaiką ir be paskutiniojo priesaikos sakinio: „Tepadeda man Dievas!“. Priesaika ištariama iškilmingo Seimo posėdžio metu.  


Išrinktojo Prezidento Antano Smetonos 1919 m. balandžio 6 d. priesaikos tekstas:  
 „Aš, Antanas Smetona, Lietuvos valstybės Prezidentas, Tautos  atstovybės valia pastatytas šitos aukštos pareigos eiti, Didžiu ir  Visagaliu Dievu prisiekiu ir pasižadu Lietuvos piliečiams, jų  Atstovybės, Valstybės Tarybos akivaizdoje, kad aš mano pilietiška  garbe ir kilniausiais mano sielos jausmais būsiu ištikimas Lietuvos  Valstybei ir jos Konstitucijai ir sąžiningai eisiu aukštas mano  pareigas. Taip man Dieve padėk. Amen.“ 


Išrinktojo Prezidento Aleksandro Stulginskio 1922 m. gruodžio 21 d. priesaikos tekstas:  
 „Aš, Aleksandras Stulginskis prisiekiu Visagaliui Dievui, trejybėje  Vienam Esančiam, visomis savo pajėgomis rūpintis Lietuvos ir  tautos gerove, saugoti Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai eiti  savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas. Taip man Dieve  padėk. Amen.“  


Išrinktojo Prezidento Kazio Griniaus 1926 m. birželio 8 d. priesaikos tekstas: 
 „Aš, Kazys Grinius, iškilmingai pasižadu visomis savo pajėgomis  rūpintis Respublikos ir Tautos gerove, saugoti Konstituciją ir  įstatymus, sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai  teisingas.“  


Išrinktojo Prezidento Antano Smetonos 1938 m. gruodžio 8 d. priesaikos tekstas: 
 „Visagalio Dievo akivaizdoje prisiekiu, kad vadovaudamas  valstybei, rūpinsiuosi tautos vieningumu, saugosiu jos garbę,  ugdysiu Lietuvos galią ir gerovę ir duotą man konstitucijos galią  vykdysiu teisingai, visuomet  atsimindamas savo atsakymą už  Lietuvos ateitį ir dabartį. Didingoji senosios Lietuvos praeitis ir  sunki Nepriklausomybės atstatymo kova teskatina mane prie  to. Kad taip man, Dieve, padėtumei.“ 


Nuo 1992 m. visi išrinktieji Prezidentai kartoja vieną ir tą patį priesaikos tekstą, kuris tariamas iškilmingo Seimo posėdžio metu:   
 „Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu Tautai būti ištikimas Lietuvos  Respublikai ir Konstitucijai, gerbti ir vykdyti įstatymus, saugoti  Lietuvos žemių vientisumą; prisiekiu sąžiningai eiti savo pareigas  ir būti visiems lygiai teisingas; prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti  Lietuvos nepriklausomybę, tarnauti Tėvynei, demokratijai,  Lietuvos žmonių gerovei. Tepadeda man Dievas!“ 
    LIETUVOS  RESPUBLIKOS  SEIMO
   STATUTAS
     1994 m. vasario 17 d. Nr. I-399
   Vilnius

    (Lietuvos  Respublikos  Seimo  1998 m. gruodžio  22 d. statuto
    Nr. VIII-1000 (nuo 1999 m. vasario 1 d.) (Žin., 1999, Nr. 5-97)
    redakcija)

 I DALIS
  
     SEIMO NARIO STATUSAS

        PIRMASIS SKIRSNIS
  
    SEIMO NARIO ĮGALIOJIMAI IR PRIESAIKA

  1 straipsnis. Seimo nario mandatas 
  1.  Pagrindines  Lietuvos Respublikos Seimo  (toliau  -  Seimo)
nario   teises  bei  pareigas  apibrėžia   Lietuvos   Respublikos
Konstitucija (toliau - Konstitucija) ir šis statutas, o kitas  jo
teises  bei  pareigas - ir kiti  Lietuvos  Respublikos  įstatymai
(toliau - įstatymai).
  2.  Seimo  narys, eidamas pareigas,  vadovaujasi  Konstitucija,
valstybės  interesais, savo sąžine ir negali būti varžomas  jokių
mandatų.

  2 straipsnis. Seimo nario įgaliojimų atsiradimo pradžia ir 
                teisių įgijimas
  1. Seimo narių įgaliojimų laikas pradedamas skaičiuoti nuo  tos
dienos, kurią naujai išrinktas Seimas susirenka į pirmąjį posėdį.
Nuo šio posėdžio pradžios baigiasi anksčiau išrinktų Seimo  narių
įgaliojimų laikas.
  2. Išrinktas Seimo narys visas Tautos atstovo teises įgyja  tik
po  to,  kai  Seimo posėdyje prisiekia  būti  ištikimas  Lietuvos
Respublikai. Neprisiekęs Seimo narys neturi šio statuto antrajame
skirsnyje  nustatytų teisių, nesinaudoja šio  statuto  trečiajame
skirsnyje numatytu veiklos aprūpinimu bei garantijomis ir negauna
Seimo nario atlyginimo.

  3 straipsnis. Seimo nario priesaikos tekstas
  1. Nustatomas toks Seimo nario priesaikos tekstas:
  "Aš, (vardas, pavardė),
  prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos Respublikai;
  prisiekiu  gerbti  ir vykdyti jos  Konstituciją  ir  įstatymus,
saugoti jos žemių vientisumą;
  prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę,
sąžiningai   tarnauti  Tėvynei,  demokratijai,  Lietuvos   žmonių
gerovei.
  Tepadeda man Dievas!"
  2. Prisiekti leidžiama ir be paskutiniojo sakinio.
      Taigi, pagal Lietuvoje susidariusią padėtį akivaizdu yra tai, kad tiek Prezidentai, tiek Seimo ir Vyriausybės nariai, sąmoningai, ar nesamoningai pamiršo ką prisiekė ir ėmėsi atstovauti ne savo Valstybės, ne savo Tautos interesams, bet vykdo antivalstybinę veiklą ir netgi suinteresuoti tuo, kad Lietuva prarastų savo Žemių vientisumą.
 Biudžeto surenkami ir netgi nesurenkami o skolinami iš pinigų spausdintojų pinigai, yra skirstomi ir taip gerai gyvenančių Valstybės ir tuo Pačiu Tautos tarnautojų atlyginimų didinimui.
 Tuo tarpu nuskurdinti Lietuvos Piliečiai skurdinami toliau, naikinamas smulkus ir vidutinis verslas. 
      Biudžeto surenkami pinigai, pirmiausiai turėtų būti skiriami silpniausiems socialiniams sluoksniams ir mažinti socialinę nelygybę. 
    Bet mano giliu įsitikinimu, Lietuvą valdantys globalistų tarnautojai, pagal globalistų planą sunaikinę Lietuvos ekonomiką ir santykius su taip gyvibiškai Lietuvos verslui ir ekonomikai reikalinga Rusija. Pasmerkė Lietuvą išnykimui. Kiekvienos Valstybės pamatas yra Valstybės ekonomika, todėl Valstybės būsena tiesiogiai priklauso nuo ekonomikos.  Mano giliu įsitikinimu, Lietuvą užvaldę parsidavėliai yra tik lėlių teatro lėlės, kurios vykdo liguistus Pasaulį pavergti sumaniusių antžmogių planus, visiškai nesusimastydami apie jų sukeltas pasekmes. 
       Mes privalome atsisakyti Mūsų Tėvynę ištisus du dešimtmečius naikinusių, mano giliu įsitikinimu, nevykėlių paslaugų ir atstatę Lietuvoje TEISINGUMĄ ir iš Lietuvos Teisėsaugos organų išvalę to paties išsigimusio klano narius, priversti juos visus atsakyti už įvykdytus nusikaltimus prieš Mūsų Valstybę ir Joje Gyvenančius, bei iš Jos išvarytus užslėpto GENOCIDO formos būdu, Lietuvos Piliečius. Per du dešimtmečius, Lietuva prarado labai daug turto, kuris nusėdo, mano giliu įsitikinimu, Lietuvos Valstybę išdavusių aferistėlių kišenėse. O Lietuvos turtas priklausė ir toliau privalo priklausyti Lietuvos Valstybei ir  kiekvienam Lietuvos Piliečiui.  mano giliu įsitikinimu, Lietuvą apgaulės būdu užvaldę nedorėliai, nusavino Lietuvos turtą iš Mūsų visų ir pagal globalistų planą įmurdė Lietuvą į protu nesuvokiamas skolas ir sunaikino  Lietuvos ekonomiką, o tai reiškia, sunaikino galimybę iš tų skolų išbristi.  
      Jums buvo brunkamos lengvai prieinamos paskolos, jus pasiimat paskola ir dėl sunaikintos ekonomikos nebetenkate darbo. Jūs neturėdami pajamų nebegalite vykdyti įsipareigojimų bankui. Ir prasideda Jūsų naikinimas, nors iš tikro Jūs tampate suplanuoto nusikaltimo auka. Nes tai mano giliu įsitikinimu nenutiko savaime, tai buvo daroma sąmoningai ir suplanuotai. Pasistenkite gerai išanalizuoti, kas nutiko su Mūsų Valstybe ir su Mūsų gyvenimais, per pastaruosius dvidešimt metų ir padarykime išvadas.
    Nebesileiskime toliau būti kvailinami nevykėlių , kurie nesugebėjo pragyvenimui užsidirbti dorai ir sąžiningai, bet norėdami būti turtingais, parsidavė patys, bei savivaldžiaudami pardavė Mūsų Tėvynę Lietuvą ir Ją sunaikino, nors tai nebuvo jų nuosavybė, nes Lietuvos valstybė priklauso visiems Lietuvos piliečiams.
    Metas Mums atgauti prarastą Lietuvą ir jos turtus. Mes privalome priversti atsakyti visus, kurie vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo prie  nusikalstamo susivienyjimo, naikinant Lietuvos Valstybę.  Visi vienokiu ar kitokiu būdu, prisidėję prie Valstybės sunaikinimo privalo atsakyti už savo nusikaltimus ir atlyginti jų nusikaltimais, Valstybei ir Jos Piliečiams padarytą žalą. Metas nubusti ir apginti savo Valstybę ir savo teisę GYVENTI.
  Tad atstatykime savo TEISĘ GYVENTI, pradėkime tai pasirašydami REFERENDUMUI ir prisidėdami prie parašų rinkimo, o vėliau aktyviai balsuodami už REFERENDUMO siūlomas pataisas. 
 Būkime savo Valstybės Šeimininkais ir nutraukime,, mano giliu įsitikinimu,  savivaldžiaujančio nusikalstamo susivienyjimo veiklą, kurio nusikaltimo finalas yra Pasaulinė Žmonijos vergovė, kas yra nusikaltimas prieš visą Pasaulio Žmoniją

Vilmantas Povilaitis

ES prezidento Hermano Van Rumpėjaus neišrinko balsuotojai

Nigelis Feredžas iškritikuoja ES vadovus ir demaskuoja melus.