2021 m. rugsėjo 9 d., ketvirtadienis

2021 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir tautos susitelkimo atstovų dr. Nendrės Černiauskienės, Tauro Jakelaičio, Kęstučio Krikštapono ir Vytauto Žutauto spaudos konferencijos Seime „Nevyriausybinių organizacijų, politinių partijų ir piliečių kreipimasis į Lietuvos Respublikos Prezidentą ir Seimą“. Pranešimas spaudai.

2021 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir tautos susitelkimo atstovų dr. Nendrės Černiauskienės, Tauro Jakelaičio, Kęstučio Krikštapono ir Vytauto Žutauto spaudos konferencijos Seime „Nevyriausybinių organizacijų, politinių partijų ir piliečių kreipimasis į Lietuvos Respublikos Prezidentą ir Seimą“. Pranešimas spaudai. Lietuvos Respublikos piliečių konstitucinė pareiga yra visomis išgalėmis priešintis neteisėtai valdžios atstovų prievartai prieš Lietuvos Respublikos piliečius ir Lietuvos valstybę. Lietuvoje sparčiai ir dirbtinai supriešinama ir skaldoma visuomenė, atvirai trukdoma net įgyvendinti referendumo iniciatyvas ir kitas konstitucines piliečių teises, beatodairiškai ir iš jėgos pozicijų Seime priimami Vyriausybės teikiami Lietuvos Respublikos Konstitucijai akivaizdžiai prieštaraujantys teisės aktai dėl prievartinio Lietuvos Respublikos piliečių valdymo, valstybės strateginių įmonių išvalstybinimo, ekonomikos perskirstymo administraciniais sprendimais, bet ne rinkos dėsniais. Tam pasinaudojama visais pretekstais – nuo nelegalių imigrantų iki COVID-19 tariamo suvaldymo. Atvirai griaunamos ne tik švietimo ir kultūros, bet ir sveikatos apsaugos sistemos. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio sėkmės laidas, drauge su Tauta atkuriant Lietuvos valstybę 1990 m. kovo 11 dieną, buvo taikus kelias į Nepriklausomybę ir tiesos sakymas žmonėms. Dabartinė Vyriausybė nebendrauja su Tauta, be diskusijų jai bruka vienintelę valdžios nuomonę, atvirai demonstruoja ministrų nekompetenciją ir nesusigaudymą valstybės vidaus klausimuose bei tarptautiniuose įvykiuose, tiesiogiai ir iš esmės įtakojančiuose Lietuvos valstybės ir jos piliečių likimą. Nevyriausybinės organizacijos, politinės partijos ir piliečiai, Referendumo iniciatyvinės grupės nariai Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai kreipiasi į Respublikos Prezidentą ir Seimą dėl Vyriausybės, kurios nariai savo nekompetencija ir arogancija ne tik supriešino Lietuvos žmones, bet ir prarado visuomenės pasitikėjimą, veidmainiškai skelbdama apsimestinę demokratiją ir ignoruodama rinkiminius įsipareigojimus, priesaiką Lietuvos Respublikos Konstitucija bei 2020 m. gruodžio 11 d. Seimo patvirtintą Vyriausybės veiklos programą, jos esminius įsipareigojimus Seimui ir Lietuvos Respublikos piliečiams: - „Metas įtvirtinti tai, ko Lietuvos visuomenė visą laiką tikėjosi, – atvirumą, atsakomybę, vienodą visų vertinimą ir pagarbą. Tik kasdien vadovaudamiesi šiais principais sustiprinsime žmonių pasitikėjimą valstybe ir jos demokratine sistema, atliepsime visuomenės ir atskirų jos grupių poreikius.“ (2. programos dalis) - „Tik tarpusavio pasitikėjimu grįsta visuomenė žino, kad susidūrusi su sunkumais sulauks pagalbos juos įveikdama, o žmonių siekio jaustis visaverčiais visuomenės nariais neribos fizinės ar kitokios aplinkybės. Tik tokia visuomenė gali būti stipri.“ (8. programos dalis) - „Įsipareigojame, kad kartu su visomis politinėmis jėgomis, mokytojais, tėvais, mokiniais, visuomene parengsime ir imsimės įgyvendinti nacionalinį švietimo susitarimą, kurio pagrindinis tikslas – kiekvienam Lietuvos vaikui užtikrinti vienodas galimybes siekti geriausio išsilavinimo, nepaisant jo gyvenamosios vietos ar socialinės padėties.“ (10. programos dalis) - „Pandemija ... parodė, kuria kryptimi turėtume ją plėtoti, jeigu norime užtikrinti sveikatos paslaugų kokybę ir prieinamumą visiems gyventojams.“ (11. programos dalis) - „Įsipareigojame kurti žiniomis grįstą politiką ir sistemingai vertinti teisės aktus. Aktyviau bendradarbiausime su mokslo bendruomene.“ (23. programos dalis) - „Valstybė yra visų žmonių. Vyriausybė įgyvendina valstybei keliamus tikslus. Ji turi suderinti visuomenės grupių interesus, neiškeldama vienų interesų aukščiau kitų. Norime, kad mūsų šalyje visi jaustųsi lygiaverčiai, vertinami, turintys vienodas galimybes. ... Mums svarbu, kad būtų atliepti visų visuomenės grupių interesai ir niekas nesijaustų pamirštas. Žmogaus teisės ir orumas – vertybės, kuriomis vadovausimės įsiklausydami į kiekvieno piliečio lūkesčius ir priimdami sprendimus. Mūsų siekis – kad visuomenės nariai šios Vyriausybės priimamus sprendimus įvertintų kaip teisingus visų visuomenės narių atžvilgiu.“ (29. programos dalis) - „Mūsų Vyriausybės komunikacijos siekis – suteikti visuomenei laiku pateikiamą, nešališką, suprantamą ir patikimą informaciją apie Vyriausybę ir jos veiklą.“ (32. programos dalis) - „Patikimumas. Pasitikėjimą kursime ir palaikysime atverdami duomenis, visuomenei teikdami patikimą ir aiškiai suprantamą informaciją, tardamiesi ir bendradarbiaudami.“ (33. programos dalis) - „Aiškumas ir skaidrumas. Vyriausybė atvirai ir skaidriai informuos apie savo veiklą ir priimamus sprendimus.“ (34. programos dalis) - „Atvirumas. Vyriausybei tenka priimti sudėtingus sprendimus, tad atviro, įtraukaus proceso metu ieškosime būdų, kaip visuomenei geriausiai pateikti ir paaiškinti tokius klausimus. Tikime, kad atviras ir tiesus dialogas, teisingai pateikta informacija padės visuomenei geriau suprasti priimamų sprendimų priežastis.“ (35. programos dalis) - ‚Įtraukusis konsultavimasis su visuomene – kita esminė kokybiškos teisėkūros sąlyga. Teisės aktų projektai ir jų poveikio vertinimas turi būti pristatomi visuomenei kuo ankstyvesnėje stadijoje, į konsultavimo ir konsultavimosi procedūras įtraukiant kuo daugiau visuomenės, nevyriausybinių organizacijų sektoriaus, suinteresuotųjų institucijų atstovų, ypač asmenų grupes, kurias teisinis reguliavimas paveiktų labiausiai. ... Vengsime skubos teisėkūroje, kai dėl to nukenčia konsultavimasis su visuomene.“ (191.2. programos dalis) - „Teisės viršenybės principo užtikrinimas teisėkūroje. ... Operatyviai įgyvendinsime Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus ir šalinsime sisteminius teisinio reguliavimo trūkumus, sudarančius prielaidas tarptautiniams teismams konstatuoti žmogaus teisių pažeidimus nacionaliniu lygmeniu.“ (191.5. programos dalis) - „Pagarba asmens teisėms ir laisvėms – teisėkūros prioritetas. Užtikrinsime, kad asmens teisės ir laisvės, įtvirtintos Konstitucijoje, Europos Sąjungos teisės aktuose, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, būtų tinkamai įgyvendintos. Sieksime nekaltumo prezumpcijos principo ir kitų įtariamųjų, kaltinamųjų, nuteistųjų teisių užtikrinimo, tinkamo asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo.“ (191.6. programos dalis) - „Politinių teisių tinkamas reguliavimas. Vadovaudamiesi oficialiąja konstitucine doktrina, parengsime konstitucinį referendumo įstatymo projektą, tobulinsime rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo projektą, inicijuosime kitų konstitucinių įstatymų rengimą.“ (191.7. programos dalis). Seimą kviečiame atstatydinti šią Vyriausybę, veidmainiškai nesilaikančią savo programos. Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą kviečiame atsigręžti į Tautą ir būti drauge su ja, atstatydinti žemiau išvardintus ministrus, Seimui teikti naujos Vyriausybės Ministro Pirmininko kandidatūrą, šiuo sudėtingu laikotarpiu atstovaujančiu Tautą. Seimui nepatvirtinus Jūsų teikiamų Ministro Pirmininko kandidatūrų, Konstitucijoje nustatyta tvarka skelbti pirmalaikius Seimo rinkimus. Visų pirma, atstatydintini šie ministrai, kurių vadovaujamos ministerijos derina ir teikia akivaizdžiai LR Konstitucijai prieštaraujančius įstatymų projektus: Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys, Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė, Teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska, Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė, Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas; dėl sprendimų, sukėlusių grėsmę Lietuvos nacionaliniams saugumui - užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis; dėl siekio privatizuoti valstybei priklausantį Klaipėdos jūrų uostą - susisiekimo ministras Marius Skuodis, dėl nepagrįsto dujų ir elektros kainų sukėlimo - energetikos ministras Dainius Kreivys; dėl neužkardinamo beatodairiško miškų kirtimo - aplinkos ministras Simonas Gentvilas; dėl veiklos ne savo kompetencijos srityje (Covid-19 klausimais) - Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė; dėl destrukcinio meno propagavimo ir veiklos kultūros srityje - kultūros ministras Simonas Kairys.

2021 m. rugsėjo 1 d., trečiadienis

REFERENDUMO INICIATYVINIŲ GRUPIŲ PRANEŠIMAS SPAUDAI info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt

REFERENDUMO INICIATYVINIŲ GRUPIŲ PRANEŠIMAS SPAUDAI info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija blokuoja referendumų iniciatyvas 2021 m. rugpjūčio 30 d. Vilnius Š.m. rugpjūčio 26 d. posėdyje Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija atsisakė vykdyti savo pareigas - nusprendė nepriimti sprendimo dėl visuomeninio transliuotojo LRT eterio suteikimo referendumo iniciatyvinei grupei dėl referendumo inicijavimo kartelės sumažinimo iki 100 000 piliečių parašų. Parašai renkami nuo š.m. liepos 21 d., kada Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2021-07-14 sprendimu tenkino referendumo iniciatyvinės grupės skundą ir įpareigojo VRK išduoti parašų lapus bei suteikti prieigą elektroniniam pasirašymui, tačiau vilinamas VRK sprendimo priėmimas dėl LRT eterio suteikimo šiai referendumo iniciatyvai nušviesti. Tai pirmas atvejis, kada piliečių parašai dėl referendumo pasklebimo renkami be agitacijos LRT eteryje. Š.m. rugpjūčio 26 d. posėdyje VRK priėmė ir kitą protokolinį nutarimą - nepriimti sprendimo dėl š.m. rugpjūčio 11 d. pateiktos 43 Lietuvos Respublikos piliečių iniciatyvos dėl privalomojo referendumo keisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 ir 59 straipsnius, skelbti pirmalaikius Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus pagal pakeistą rinkimų sistemą. Seimo rinkimai vyktų tik vienmandatėse apygardose, kandidatus galėtų kelti ne tik politinės partijos, bet ir nevyriausybinės organizacijos. Abiem atvejais VRK atvirai deklaravo savo lūkesčius sulaukti š.m. rugsėjo 2 d., kada Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinės šio teismo pirmininko G. Kryževičiaus teikimą anaujinti procesą administracinėje byloje, kurioje buvo priimtas kada Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021-07-14 sprendimas įpareigoti VRK vykdyti šią iniciatyvą. Teismas pasirėmė tiesioginiu Lietuvos Respublikos Konstitucijos taikymu, nurodant, kad Konstitucijos 9 straipsnyje įtvirtinta rinkimų teisę turinčių piliečių teisė inicijuoti referendumo paskelbimą būtų pažeista, jei jai nebūtų leista ją įgyvendinti. Šią teisę teismas privalo ginti, nes priešingu atveju būtų pažeistos Konstitucijos normos ir principai, garantuojantys piliečų teisę atlikti teisėkūros procedūras, o pati asmens teisė į pažeistų teisių teisminę gynybą taptų fiktyvi. Deja, VRK nusprendė vadovautis teismo sprendimu, kurio dar nėra. Tai – atvirai vykdomas neteisėtas ir LR Konstituciją pažeidžiantis VRK neveikimas. Panašu, kad kiekvieną referendumo iniciatyvų įgyvendinimo žingsnį teks ginti teisme. Todėl šiandien 9.43 val. ir 9.44 val. referendumų iniciatyvinės grupės Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė skundus dėl šių VRK protokolinių sprendimų ir neveikimo. Įstatymas įpareigoja Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą sprendimus dėl šių skundų priimti per tris dienas, t.y. iki š.m. rugsėjo 2 d. 9.43 val. ir 9.44 val. Š.m. rugsėjo 2 d. 10 val. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinės šio teismo pirmininko G. Kryževičiaus teikimą dėl proceso atnaujinimo byloje, kurioje buvo priimtas istorinis šio teismo 2021-07-14 sprendimas ginti Lietuvos Respublikos piliečių konstitucines teises. Tai dar labiau mus, Lietuvos Respublikos piliečius, sutelkia prieš valdžios savavaldžiavimą, Lietuvos Respublikos Konstitucijos pažeidimus. Referendumo parašai renkami, bus surinkti, ir referendumai Lietuvos Respublikoje vyks! Balsavimas elektroniniu būdu: https://www.rinkejopuslapis.lt/naujienos/-/naujiena/42588 Iniciatyvos rėmimas lėšomis - Gavėjas: Referendumas, bankas: AB SEB BANKAS, a/s LT13 7044 0901 0212 9174, mokėjimo paskirtis: AUKA referendumui ir asmens kodas.

2021 m. rugpjūčio 18 d., trečiadienis

Bunda jau baltija...

Kvietimas šiais metais susivienyti Baltijos kelyje Rugpjūčio 23 d., 19 val. Prieš trisdešimt dvejus metus mes stovėjome greta, susivieniję prieš to meto priespaudą ir visam pasauliui parodėme baltų žmonių vienybę. Tuo metu žmonės susivienijo vieningu frontu ir kartu aiškiai parodė, kad yra pasirengę kovoti už savo teises ir laisvę. Tai buvo pokytis mūsų istorijos eigoje – tikrai reikšmingas įvykis, kuris amžiams pakeitė mūsų likimą. Dabar mes vėl susiskaldę, o mūsų laisvė yra pavojuje. Turime sau ir kitam pasauliui priminti, kad niekas negali padalinti Baltijos šalių žmonių nei savo šalyje, nei tarp Baltijos šalių. Esame vieningi ir didžiuojamės visais savo artimaisiais. Nesvarbu, ką manote apie dabartinius įvykius – ar manote, kad šiuo metu ištiko ekstremali medicininė katastrofa ir pandemija, ar ši situacija naudojama represinei politikai vykdyti ir sąmoningai apriboti mūsų laisvę – nesvarbu. Nesvarbu, ar esate skiepytas, ar ne, mes visi esame žmonės ir mylime savo kraštą bei žmones. Nepriklausomai nuo jūsų etninės kilmės, tautybės, religijos, įsitikinimų ar orientacijos, mes visi esame kartu, visi esame broliai ir seserys. Mes esame draugai, o ne priešai, skirtingai nuo to ką tie, kurie nori mus vėl suskirstyti, teigia. Jie stengiasi suskaidyti ir įstumti pleištą tarp mūsų. Bet tai neįvyks! Mes atsisakome kovoti vienas prieš kitą, mes atsisakome kovoti vienas su kitu. Vietoj to, kviečiame visus susivienyti, gerbti ir mylėti vienas kitą ir džiaugtis, kad esame tokie skirtingi, nes tai yra mūsų stiprybė. Istorija parodė, kad galų gale niekas negali mūsų padalinti ir tai neįvyks dabar ar bet kuriuo metu ateityje. Nuoširdžiai kviečiame visus lietuvius šių metų rugpjūčio 23 d. Bet kur vykti į bet kurią patogią pradinio Baltijos kelio dalį, į bet kurią greitkelio atkarpą, kuri eina nuo Vilniaus per Rygą iki Talino, išlipti iš automobilių septintą vakaro ir vėl 15 minučių susivienyti. Sutarta, kad tą patį darys latviai, lietuviai bei estai. Susikibkite rankomis ar naudokite diržus, vėliavas, šalikus, nesvarbu, nes Baltijos kelyje vėl visi būsime vieningi! Dabar pats laikas. Šiuo metu Baltijos šalių žmonėms labiau nei bet kada reikia likti kartu. Tai yra mūsų kelias ir toks yra mūsų likimas. Mes tokie drąsūs, kokie buvo mūsų protėviai prieš 32 metus, nes tai būtina mūsų ateities kartoms. Iki pasimatymo rugpjūčio 23 dieną septintą vakaro Baltijos kelyje. Mes palaikome vienas kitą ir esame vieningi! Bunda jau Baltija! https://balticway2021.com/

2021 m. gegužės 24 d., pirmadienis

Atleisk Tėvyne

Atleisk Tėvyne Tėvyne mano Lietuva Man taip skaudu Kad tris dešimtmečius Tu draskoma ir žlugdoma Atleisk prašau Tėvyne Kad apsigavome Kad klausėm parsidavėlių Kad klausėm landsbergių Kurie apgavę visą Tautą Išniekino tave , išprievartavo Išdraskė tavo didį turtą Kurį kaupiai ilgus metus Atleisk prašau Tėvyne Kad buvom tokie naivūs Ir leidomiesi mulkinami Kląstingų padarų Kurie pakirto tavo pamatus Ir didžią tavo dvasią Kurią it kirmėlės jie tebegraužia vis Atleisk Tėvyne Mums Kad ne ryžtingi Mes Atleisk Tėvyne Mums Kad bijom išsižiot Mums gėda ir apmaudu Kad neapgynėm Kas laistyta ir permerkta Mus protėvių krauju Vilmantas Povilaitis 22/06/12

Viešinu, nusikaltimų prieš mane ir mano Šeimą, dalį, prašau visus dalintis, platinti ir viešinti. AČIŪ

Prašymas 2021-04-21 Aukštelkė 2003 metais, sausio 25 dieną, buvau kelis kartus peršautas ginkluoto apiplėšimo metu ir vos nenužudytas. Pridedu nuorodas iš žiniasklaidos: http://musu.skrastas.lt/?data=2004-12-08&rub=1143711027&id=1146722902 https://www.vilmantinas.eu/2020/09/straipsnis-apie-nusikaltima-kurio-metu.html Po prieš mane įvykdyto smurtinio, ginkluoto nusikaltimo, tapau neįgaliu, nežiūrint į tai, iki pat šiol, nesulaukiau jokios pagalbos iš valstybės, nors nuo smurto nukentėjusiems asmenims, visos civilizuotos valstybės, tokią pagalbą smurtinių nusikaltimų aukom, suteikia. Nusikaltimą padarę asmenys buvo išaiškinti tuo metinės Organizuotų nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnų ONTT. Byla buvo pateikta teismui, po to prasidėjo teisminio banditizmo maratonas, kuris sugriovė visą mano ir mano Šeimos pilnavertį gyvenimą. Nusikalstami teismų sprendimai, padarė didžiulius finansinius ir moralinius nuostolius, kurie vis dar yra daromi iki šiolei. Pirmos intstancijos, Šiaulių rajono apylinkės teismo 2006 m rugsėjo 8 dienos nuosprendžiu, Baudžiamosios bylos Nr: 1-15-616/2006 , teisėja Ernesta Montvidienė, priėmė netinkamą ir mano giliu įsitikinimu, nusikalstamą sprendimą, kuriuo pagrindu buvo sukurta galimybė, sugriauti mano ir mano Šeimos, pilnavertį gyvenimą ir padaryti didžiulius finansinius ir moralinius nuostolius. Teisėja, Ernesta Montvidienė, išnagrinėjo baudžiamają bylą ir pripažino kaltais, prieš mane įvykdyto ginkluoto apiplėšimo organizatorių ir kitus dalyvius, bet mano giliu įsitikinimu, sąmoningai nepriėmė jokio sprendimo, dėl man susidariusios neturtinės žalos atlyginimo, nurodydama neturtinės žalos klausimą spręsti, civilinio proceso tvarka . Tokiu būdu sukūrė galimybę, ne tik ilgiems teismų procesams, bet ir dideliom išlaidom, nes civilinėse bylose, reikia mokėti ne tik žyminius mokesčius, bet ir mokėti už įvaires ekspertizes. Šiaulių apygardos teismas, 2009 m. Balandžio 2 d, sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-29-44/2009 Teisėjas Petras Povilaitis, ignoruodamas, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, atvirai išsityčiojo iš manes ir teisingumo, bei grubiai pažeidė Lietuvos Respublikos Konstituciją ir Žmogaus teisių ir laisvių konvenciją, nes priėmė sveiku protu nesuvokiamą, mano orumą žeminantį ir psichologiškai kankinantį sprendimą, kurio pasekmes jaučiu ne tik aš, bet ir mano artimieji iki pat dabar. Teisėjo Petro Povilaičio sprendimu, buvau įpareigotas sumokėti ginkluoto apiplėšimo organizatoriui, 600 Lt. Pridedu nuorodą iš žiniasklidos: https://ve.lt/naujienos/kriminalai/temide-auka-skolinga-nuteistajam Lietuvos Respublikos Konstitucijos, 21 Straipsnis. Žmogaus asmuo neliečiamas. Žmogaus orumą gina įstatymas. Draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias bausmes. Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar medicinos bandymai. Žmogaus Teisių ir Pagrindinių Laisvių apsaugos Konvencijos, 3 Straipsnis. Niekas negali būti kankinamas, su niekuo neturi būti žiauriai, nežmoniškai ar žeminant jo orumą elgiamasi, arba būti taip baudžiamas. Po tokio neadekvataus, teisėjo sprendimo, patyriau emocinį šoką ir psichologinį stresą, jaučiausi nepilnavertiškai ir labai pažemintu. Buvau priverstas testi, jau ir taip perilgai užsitesusius teisminius procesus ir apskūsti teismo sprendimą aukštesniai instancijai. Bet ir po to ir vėl, gavau stiprų emocinį smūgį, nes Lietuvos Apeleciniame Teisme, 2009m. lapkričio 10 dienos nutartimi Civilinėje byloje Nr. 44.2.4.2.,44.5.2.14 , teisėjai Danutė Gasiūnienė, Kazys Kailiūnas, Vigintas Višinskis, taip pat nusprendė, kad privalau susimokėti ginkluoto apiplėšimo organizatoriui jau ankstesnės instancijos priteistus 600 Lt. Po šitokio teismo sprendimo, ginkluoto apiplėšimo organizatorius, išsiėmė vykdomajį raštą ir pradėjo visišką išsityčiojimą. Ginkluoto apiplėšimo organizatorius, Edvinas Šimkus, perdavė Lietuvos Teismų, nusikalstamai sukurtą skolą išieškojimui, antstolės Vaivos Šimkienės kontorai, kurios darbuotojai ir pati antstoliė Vaiva Šimkienė, su manime elgėsi nepadoriai ir įžūliai, kas sukėlė dar didesnius prichologinius išgyvenimus ir emocinę kančią, ne tik man, bet ir visai mano Šeimai, bei artimiesiams. Dėl nepagarbaus ir žeminančio mano orumą ir garbę elgesio, nusprendžiau antstolės Vaivos Šimkienės ir jos darbuotojų veiksmus užfiksuoti video kamera. Todėl apsilankiau antstolės Vaivos Šimkienės kontoroje, su video kamera. Į antstolės Vaivos Šimkienės kontorą iėjau iš kart filmuodamas, antstolė Vaiva Šimkienė iškvietė policiją, nors jokių nusikalstamų veiksmų nei dariau nei planavau daryti. Tikslas buvo užfiksuoti, nepagarbų ir įžūlų antstolės ir jos darbuotojų elgiasį. Mano apsilankymo metu, išieškojimo iš manes, nusikalstamai Lietuvos teismų sukurtos skolos, darbuotojo kuris užsiėmė „skolos“ iš manes išieškojimo, nebuvo. O atvažiavę policijos pareigūnai, mano jokių nusikalstamų veiksmų neužfiksavo, nes jų nepadariau ir nesiruošiau daryti. Todėl į antstolės kontorą, atvažiavau kitą dieną ir taip pat su video kamera, kuria ir užfiksavau tai kas įvyko antstolės Vaivos Šimkienės kontoroje. Pridedu video nuorodą, kurioje yra dalis įvykių antstolės Vaivos Šimkienės kontoroje: Apsilankymo, antstolės Vaivos Šimkienės kontoroje metu, buvau sumuštas ir bandomas apiplėšti, antstolės padėjėjo ir antstolės vyro. Nors buvau akivaizdžiai sumuštas ir turėjau smurto žymes, iškviesti policijos pareigūnai, nesiuntė atlikti teisminės medicininės komisijos ir netgi nepradėjo ikiteisminio tyrimo. Po to, sužinojau, kad ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas prieš mane patį, nors buvau akivaizdaus, smurtinio nusikaltimo auka. Taigi, teisinis banditizmas mano atžvilgiu, buvo tesiamas toliau. Iš nukentėjusiojo, buvau padarytas nusikaltėliu. Kadangi, tuo metu su Šeima, dėl vykdomo teisinio banditizmo, buvau išvykęs į Airiją, sufabrikuoyti kaltinimai, buvo išversti į Anglų kalbą ir nusiūsti Airijos teisėsaugai. Po ko ir Airijoje prasidėjo keististi dalykai, pridedu nuorodą ir apie tai: Tokiu būdu, buvo sugadinta mano reputacija ne tik Lietuvoje, bet ir Airijoje. Buvau apšmeižtas nusikaltėliu, nors jokių nusikaltimų nei buvau padaręs, nei turėjau planų juos daryti. Tuo pačiu metu, antstolė Vaiva Šimkienė, turėdama daug pažinčių, tiek bankuose, tiek teisėsaugoje, mano giliu įsitikinimu, susiorganizavo, dar vieną skolos išieškojimą pasitelkusi pažintis su tuometiniu DNB banku, kuriame turėjau paėmęs paskolą, savo Individualios Įmonės „Vilmantinas“ reikmėms, nors galėjome bankui mokėti ir dalimis grąžinti įmonės paskolą, be jokių problemų, bet sukurtų aplinkybių dėka, bankas nenorėjo geranoriško sprendimo, todėl siekė sukelti, kuo daugiau problemų ir nuostolių man. Teismai nedelsiant, pilnai tenkino, banko reikalavimus ir skolos išieškojimas, turbūt „netyčia“ vėl atsirado, antstolės Vaivos Šimkienės rankose? Išieškojimai, buvo nustatyti į mano, mano Žmonos ir mano IĮ „Vilmantinas“ sąskaitas ir turtą, nežiūrint į tai, kad su antstolės Vaivos Šimkienės kontora, vyko teismų procesai, dėl prieš mane, antstolės kontoroje įvykdyto smurto. Tokiu būdu, antstolė Vaiva Šimkienė, susiorganizavo, net keturius išieškojimus, kurių trys, tai vienos skolos išieškojimas, trijomis atskiromis bylomis, kas sudaro, trigubai didesnes išieškojimo kainas. Buvo prikurta daug, teisminių procesų, turto ereštų ir netgi nusavinta visa neįgalumo pensija, dėl ko atsirado ir kiti įsiskolinimai, nutrūko gyvybės draudimas. Buvo daroma viskas, kad kuo daugiau pakenktų man ir mano Šeimai. Buvo daroma, kad turėčiau kuo daugiau problemų ir kuo daugiau išlaidų, kas padarė ne tik skaudžius išgyvenimus, bet ir didžiulius finansinius nuostolius. Teisinio banditizmo puolimo metu, buvau padarytas skolininku, nutraukta būsto kredito sutartis, bei kitos paskolų sutartys, sugadintas įvaizdis ir reputacija. Visa Mūsų Šeima, kitų akivaizdai, buvome paversti visiškais netikėliais, su suteršta reputacija ir sugadinta kredito istorija. Akivaizdu, kad Lietuvos „teisėsauga“ tiesiog išsityčiojo iš jau ir taip, nuo nusikaltėlių nukentėjusio žmogaus ir jo Šeimos bei artimūjų ir ilgus metus toliau vykdo agresyvų susidorojimą. Sufabrikuotoje baudžiamojoje byloje Nr. PK1-54-76/2012, ne tik buvau pripažintas nusikaltėliu, bet ir buvau nuteistas, bei priverstas ir vėl, susimokėti prieš mane smurtavusiems veikėjams. Tokį sprendimą, 2012 m. spalio 31 dieną, priėmė teisėjas Petras Simėnas. Tiesa, teisėjas Petras Simėnas, savo nutartimi, nuteisė ir antstolės padėjėją, bei jos vyrą. Kadangi, teismo sprendimas buvo apskūstas, byla buvo išnagrinėta ir apeliaciniame teisme, kuriame, smurtautojai buvo išteisinti, o aš buvau nuteistas ir priverstas susimokėti, prieš mane smurtavusiems veikėjams. Tai nesuvokiama sveiku protu. Visos, mano ir mano Šeimos, problemos buvo sukurtos, tų, kurie privalėjo vykdyti teisingumą, bet vietoi teisingumo, vykdymo ilgus metus, buvo ir yra vykdomas susidorojimas su manimi ir mano Šeima. Yra padaryta, didžiulė turtinė ir neturtinė žala, kurią padarė tie, kurie turėjo vykdyti teisingumą. Vytautas Landsbergis yra pasakęs: Valstybė be teisingumo, tai plėšikų gauja. Nuorodą į video: Prezidentas Gitanas Nausėda, pasisako už „Gerovės Valstybę“, tuo tarpu aš, esu giliai įsitikinęs, kad valstybė, be teisingumo, niekada nebus „Gerovės Valstybe“, nes valstybė be teisingumo, tai plėšikų gauja. Atėjo metas spresti ilgai užsitesusias problemas. Dėl aukščiau išsakytų problemų, visiems šį prašymą gavusių asmenų prašau. 1. Viešinti šį mano prašymą, visais įmanomais būdais, per visas žiniasklaidos priemones socialinius tinklus, Prezidentūroje, Seime ir Vyriausybėje. 2. Reikalauti, generalinės prokuratūros atlikti visų, prieš mane ir mano individualią įmonę „Vilmantinas“, teisminių procesų ir bylų peržiūrėjimo ir teisingumo atstatymo, nes valstybė be teisingumo, yra plėšikų gauja. 3. Atleisti iš pareigų visus, nusikalstamus sprendimus priėmusius, ikiteisminių tyrimų pareigūnus, prokurorus, teisėjus. 4. Kadangi, viskas kas vyko ir vyksta yra užsitesęs susidorojimas su manimi ir mano Šeima, kurį sukūrė Lietuvos, vadinama teisėsauga, negali būti jokių senaties terminų, todėl Lietuvos valstybė, privalo atlyginti žalą, tiek už nusikalstamus ir perilgus teismų procesus, tiek atnaujinti ir iš naujo, išnagrinėti akivaizdžiai sufabrikuotą bylą, kurioje, iš nukentėjusiojo buvau padarytas nusikaltėliu. Bylos Nr. PK1-54-76/2012 Pasižadu bendradarbiauti ir teikti visą reikalingą informaciją, Lietuvos generaliniai prokuratūrai ir kitoms teisėsaugos institucijoms ir pareigūnams, teikti paaiškinimus, raštus ir video medžiagą. Tikiuosi, palaikymo iš Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos, Premjierės Ministrės Ingridos Šimonytės, Teisingumo Ministrės Evelinos Dobravolskos, Seimo Žmogaus Teisių Komiteto Pirmininko Tomo Vytauto Raskevičiaus ir kitų, politikos, žiniasklaidos ir teisėsaugos atstovų. Labai tikiuosi, kad Seimo Žmogaus Teisių Komiteto Pirmininkas, Tomas Vytautas Raskevičius, nediskriminuos manes, nes nesu gėjus ir padarys viską, kad tiek nusikaltimai prieš mane ir mano Šeimą būtų išaiškinti ir nusikaltimus ivykdę asmenys nubausti, bei atlyginta , man ir mano Šeimai padaryta tiek turtinė, tiek neturtinė žalą. Tikiuosi atsakomybės ir efektyvių veiksmų. Lietuvos Baudžiamasis Kodeksas 237 straipsnis. Nusikaltimo ar nusikaltimą padariusio asmens slėpimas 1. Tas, kas iš anksto nepažadėjęs paslėpė, sunaikino ar sugadino kito asmens padaryto sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo pėdsakus, įrankius ar priemones, nusikalstamu būdu įgytus daiktus, kitus su slepiamu nusikaltimu susijusius dalykus, turinčius įrodomosios reikšmės, arba slėpė nusikaltimą padariusį asmenį, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. 2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas neatsako nusikaltimą padariusio asmens artimieji giminaičiai ir šeimos nariai. Norintys padėti ir paremti sunkioje kovoje, galite tą padaryti, platindami ir viešindami informaciją. Šiuo metu, dėl vienašališkai nutrauktos būsto paskolos, bandoma užgrobti Mūsų namus, todėl patiriame didžiules išlaidas, teisinėm paslaugom, galintys ir norintys paremti finansiškai, gali taip pat tą padaryti: Paspaudę myktuką "PARAMA" AČIŪ visiems už palaikymą Vilmantas Povilaitis www.vilmantinas.lt Šis laiškas nusiūstas: Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt Lietuvos Respublikos Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei Lrvkanceliarija@lrv.lt Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministrei Evelinai Dobrovolskai rastine@tm.lt Seimo Žmogaus Teisių Komiteto Pirmininkui Vytautui Tomui Raskevičiui tomas.raskevicius@lrs.lt Lietuvos Respubliokos Seimui Visiems seimo nariams. priim@lrs.lt Lietuvos Generalinei Prokurorei Nidai Grunskienei generaline.prokuratura@prokuraturos.lt

2021 m. balandžio 21 d., trečiadienis

Viešinu, nusikaltimų prieš mane ir mano Šeimą, dalį, prašau visus dalintis, platinti ir viešinti. AČIŪ

Vilmantas Povilaitis Sietyno gatvė. 7 Aukštelkė Šiaulių rajonas. Tel. +370 68216161 El.p. vilmantinas@windowslive.com www.vilmantinas.lt
Prašymas 2021-04-21 Aukštelkė 2003 metais, sausio 25 dieną, buvau kelis kartus peršautas ginkluoto apiplėšimo metu ir vos nenužudytas. Pridedu nuorodas iš žiniasklaidos: http://musu.skrastas.lt/?data=2004-12-08&rub=1143711027&id=1146722902 https://www.vilmantinas.eu/2020/09/straipsnis-apie-nusikaltima-kurio-metu.html Po prieš mane įvykdyto smurtinio, ginkluoto nusikaltimo, tapau neįgaliu, nežiūrint į tai, iki pat šiol, nesulaukiau jokios pagalbos iš valstybės, nors nuo smurto nukentėjusiems asmenims, visos civilizuotos valstybės, tokią pagalbą smurtinių nusikaltimų aukom, suteikia. Nusikaltimą padarę asmenys buvo išaiškinti tuo metinės Organizuotų nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnų ONTT. Byla buvo pateikta teismui, po to prasidėjo teisminio banditizmo maratonas, kuris sugriovė visą mano ir mano Šeimos pilnavertį gyvenimą. Nusikalstami teismų sprendimai, padarė didžiulius finansinius ir moralinius nuostolius, kurie vis dar yra daromi iki šiolei. Pirmos intstancijos, Šiaulių rajono apylinkės teismo 2006 m rugsėjo 8 dienos nuosprendžiu, Baudžiamosios bylos Nr: 1-15-616/2006 , teisėja Ernesta Montvidienė, priėmė netinkamą ir mano giliu įsitikinimu, nusikalstamą sprendimą, kuriuo pagrindu buvo sukurta galimybė, sugriauti mano ir mano Šeimos, pilnavertį gyvenimą ir padaryti didžiulius finansinius ir moralinius nuostolius. Teisėja, Ernesta Montvidienė, išnagrinėjo baudžiamają bylą ir pripažino kaltais, prieš mane įvykdyto ginkluoto apiplėšimo organizatorių ir kitus dalyvius, bet mano giliu įsitikinimu, sąmoningai nepriėmė jokio sprendimo, dėl man susidariusios neturtinės žalos atlyginimo, nurodydama neturtinės žalos klausimą spręsti, civilinio proceso tvarka . Tokiu būdu sukūrė galimybę, ne tik ilgiems teismų procesams, bet ir dideliom išlaidom, nes civilinėse bylose, reikia mokėti ne tik žyminius mokesčius, bet ir mokėti už įvaires ekspertizes. Šiaulių apygardos teismas, 2009 m. Balandžio 2 d, sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-29-44/2009 Teisėjas Petras Povilaitis, ignoruodamas, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, atvirai išsityčiojo iš manes ir teisingumo, bei grubiai pažeidė Lietuvos Respublikos Konstituciją ir Žmogaus teisių ir laisvių konvenciją, nes priėmė sveiku protu nesuvokiamą, mano orumą žeminantį ir psichologiškai kankinantį sprendimą, kurio pasekmes jaučiu ne tik aš, bet ir mano artimieji iki pat dabar. Teisėjo Petro Povilaičio sprendimu, buvau įpareigotas sumokėti ginkluoto apiplėšimo organizatoriui, 600 Lt. Pridedu nuorodą iš žiniasklidos: https://ve.lt/naujienos/kriminalai/temide-auka-skolinga-nuteistajam Lietuvos Respublikos Konstitucijos, 21 Straipsnis. Žmogaus asmuo neliečiamas. Žmogaus orumą gina įstatymas. Draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias bausmes. Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar medicinos bandymai. Žmogaus Teisių ir Pagrindinių Laisvių apsaugos Konvencijos, 3 Straipsnis. Niekas negali būti kankinamas, su niekuo neturi būti žiauriai, nežmoniškai ar žeminant jo orumą elgiamasi, arba būti taip baudžiamas. Po tokio neadekvataus, teisėjo sprendimo, patyriau emocinį šoką ir psichologinį stresą, jaučiausi nepilnavertiškai ir labai pažemintu. Buvau priverstas testi, jau ir taip perilgai užsitesusius teisminius procesus ir apskūsti teismo sprendimą aukštesniai instancijai. Bet ir po to ir vėl, gavau stiprų emocinį smūgį, nes Lietuvos Apeleciniame Teisme, 2009m. lapkričio 10 dienos nutartimi Civilinėje byloje Nr. 44.2.4.2.,44.5.2.14 , teisėjai Danutė Gasiūnienė, Kazys Kailiūnas, Vigintas Višinskis, taip pat nusprendė, kad privalau susimokėti ginkluoto apiplėšimo organizatoriui jau ankstesnės instancijos priteistus 600 Lt. Po šitokio teismo sprendimo, ginkluoto apiplėšimo organizatorius, išsiėmė vykdomajį raštą ir pradėjo visišką išsityčiojimą. Ginkluoto apiplėšimo organizatorius, Edvinas Šimkus, perdavė Lietuvos Teismų, nusikalstamai sukurtą skolą išieškojimui, antstolės Vaivos Šimkienės kontorai, kurios darbuotojai ir pati antstoliė Vaiva Šimkienė, su manime elgėsi nepadoriai ir įžūliai, kas sukėlė dar didesnius prichologinius išgyvenimus ir emocinę kančią, ne tik man, bet ir visai mano Šeimai, bei artimiesiams. Dėl nepagarbaus ir žeminančio mano orumą ir garbę elgesio, nusprendžiau antstolės Vaivos Šimkienės ir jos darbuotojų veiksmus užfiksuoti video kamera. Todėl apsilankiau antstolės Vaivos Šimkienės kontoroje, su video kamera. Į antstolės Vaivos Šimkienės kontorą iėjau iš kart filmuodamas, antstolė Vaiva Šimkienė iškvietė policiją, nors jokių nusikalstamų veiksmų nei dariau nei planavau daryti. Tikslas buvo užfiksuoti, nepagarbų ir įžūlų antstolės ir jos darbuotojų elgiasį. Mano apsilankymo metu, išieškojimo iš manes, nusikalstamai Lietuvos teismų sukurtos skolos, darbuotojo kuris užsiėmė „skolos“ iš manes išieškojimo, nebuvo. O atvažiavę policijos pareigūnai, mano jokių nusikalstamų veiksmų neužfiksavo, nes jų nepadariau ir nesiruošiau daryti. Todėl į antstolės kontorą, atvažiavau kitą dieną ir taip pat su video kamera, kuria ir užfiksavau tai kas įvyko antstolės Vaivos Šimkienės kontoroje. Pridedu video nuorodą, kurioje yra dalis įvykių antstolės Vaivos Šimkienės kontoroje: Apsilankymo, antstolės Vaivos Šimkienės kontoroje metu, buvau sumuštas ir bandomas apiplėšti, antstolės padėjėjo ir antstolės vyro. Nors buvau akivaizdžiai sumuštas ir turėjau smurto žymes, iškviesti policijos pareigūnai, nesiuntė atlikti teisminės medicininės komisijos ir netgi nepradėjo ikiteisminio tyrimo. Po to, sužinojau, kad ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas prieš mane patį, nors buvau akivaizdaus, smurtinio nusikaltimo auka. Taigi, teisinis banditizmas mano atžvilgiu, buvo tesiamas toliau. Iš nukentėjusiojo, buvau padarytas nusikaltėliu. Kadangi, tuo metu su Šeima, dėl vykdomo teisinio banditizmo, buvau išvykęs į Airiją, sufabrikuoyti kaltinimai, buvo išversti į Anglų kalbą ir nusiūsti Airijos teisėsaugai. Po ko ir Airijoje prasidėjo keististi dalykai, pridedu nuorodą ir apie tai: Tokiu būdu, buvo sugadinta mano reputacija ne tik Lietuvoje, bet ir Airijoje. Buvau apšmeižtas nusikaltėliu, nors jokių nusikaltimų nei buvau padaręs, nei turėjau planų juos daryti. Tuo pačiu metu, antstolė Vaiva Šimkienė, turėdama daug pažinčių, tiek bankuose, tiek teisėsaugoje, mano giliu įsitikinimu, susiorganizavo, dar vieną skolos išieškojimą pasitelkusi pažintis su tuometiniu DNB banku, kuriame turėjau paėmęs paskolą, savo Individualios Įmonės „Vilmantinas“ reikmėms, nors galėjome bankui mokėti ir dalimis grąžinti įmonės paskolą, be jokių problemų, bet sukurtų aplinkybių dėka, bankas nenorėjo geranoriško sprendimo, todėl siekė sukelti, kuo daugiau problemų ir nuostolių man. Teismai nedelsiant, pilnai tenkino, banko reikalavimus ir skolos išieškojimas, turbūt „netyčia“ vėl atsirado, antstolės Vaivos Šimkienės rankose? Išieškojimai, buvo nustatyti į mano, mano Žmonos ir mano IĮ „Vilmantinas“ sąskaitas ir turtą, nežiūrint į tai, kad su antstolės Vaivos Šimkienės kontora, vyko teismų procesai, dėl prieš mane, antstolės kontoroje įvykdyto smurto. Tokiu būdu, antstolė Vaiva Šimkienė, susiorganizavo, net keturius išieškojimus, kurių trys, tai vienos skolos išieškojimas, trijomis atskiromis bylomis, kas sudaro, trigubai didesnes išieškojimo kainas. Buvo prikurta daug, teisminių procesų, turto ereštų ir netgi nusavinta visa neįgalumo pensija, dėl ko atsirado ir kiti įsiskolinimai, nutrūko gyvybės draudimas. Buvo daroma viskas, kad kuo daugiau pakenktų man ir mano Šeimai. Buvo daroma, kad turėčiau kuo daugiau problemų ir kuo daugiau išlaidų, kas padarė ne tik skaudžius išgyvenimus, bet ir didžiulius finansinius nuostolius. Teisinio banditizmo puolimo metu, buvau padarytas skolininku, nutraukta būsto kredito sutartis, bei kitos paskolų sutartys, sugadintas įvaizdis ir reputacija. Visa Mūsų Šeima, kitų akivaizdai, buvome paversti visiškais netikėliais, su suteršta reputacija ir sugadinta kredito istorija. Akivaizdu, kad Lietuvos „teisėsauga“ tiesiog išsityčiojo iš jau ir taip, nuo nusikaltėlių nukentėjusio žmogaus ir jo Šeimos bei artimūjų ir ilgus metus toliau vykdo agresyvų susidorojimą. Sufabrikuotoje baudžiamojoje byloje Nr. PK1-54-76/2012, ne tik buvau pripažintas nusikaltėliu, bet ir buvau nuteistas, bei priverstas ir vėl, susimokėti prieš mane smurtavusiems veikėjams. Tokį sprendimą, 2012 m. spalio 31 dieną, priėmė teisėjas Petras Simėnas. Tiesa, teisėjas Petras Simėnas, savo nutartimi, nuteisė ir antstolės padėjėją, bei jos vyrą. Kadangi, teismo sprendimas buvo apskūstas, byla buvo išnagrinėta ir apeliaciniame teisme, kuriame, smurtautojai buvo išteisinti, o aš buvau nuteistas ir priverstas susimokėti, prieš mane smurtavusiems veikėjams. Tai nesuvokiama sveiku protu. Visos, mano ir mano Šeimos, problemos buvo sukurtos, tų, kurie privalėjo vykdyti teisingumą, bet vietoi teisingumo, vykdymo ilgus metus, buvo ir yra vykdomas susidorojimas su manimi ir mano Šeima. Yra padaryta, didžiulė turtinė ir neturtinė žala, kurią padarė tie, kurie turėjo vykdyti teisingumą. Vytautas Landsbergis yra pasakęs: Valstybė be teisingumo, tai plėšikų gauja. Nuorodą į video: https://www.youtube.com/watch?v=5Xq01Jlpz3A Prezidentas Gitanas Nausėda, pasisako už „Gerovės Valstybę“, tuo tarpu aš, esu giliai įsitikinęs, kad valstybė, be teisingumo, niekada nebus „Gerovės Valstybe“, nes valstybė be teisingumo, tai plėšikų gauja. Atėjo metas spresti ilgai užsitesusias problemas. Dėl aukščiau išsakytų problemų, visiems šį prašymą gavusių asmenų prašau. 1. Viešinti šį mano prašymą, visais įmanomais būdais, per visas žiniasklaidos priemones socialinius tinklus, Prezidentūroje, Seime ir Vyriausybėje. 2. Reikalauti, generalinės prokuratūros atlikti visų, prieš mane ir mano individualią įmonę „Vilmantinas“, teisminių procesų ir bylų peržiūrėjimo ir teisingumo atstatymo, nes valstybė be teisingumo, yra plėšikų gauja. 3. Atleisti iš pareigų visus, nusikalstamus sprendimus priėmusius, ikiteisminių tyrimų pareigūnus, prokurorus, teisėjus. 4. Kadangi, viskas kas vyko ir vyksta yra užsitesęs susidorojimas su manimi ir mano Šeima, kurį sukūrė Lietuvos, vadinama teisėsauga, negali būti jokių senaties terminų, todėl Lietuvos valstybė, privalo atlyginti žalą, tiek už nusikalstamus ir perilgus teismų procesus, tiek atnaujinti ir iš naujo, išnagrinėti akivaizdžiai sufabrikuotą bylą, kurioje, iš nukentėjusiojo buvau padarytas nusikaltėliu. Bylos Nr. PK1-54-76/2012 Pasižadu bendradarbiauti ir teikti visą reikalingą informaciją, Lietuvos generaliniai prokuratūrai ir kitoms teisėsaugos institucijoms ir pareigūnams, teikti paaiškinimus, raštus ir video medžiagą. Tikiuosi, palaikymo iš Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos, Premjierės Ministrės Ingridos Šimonytės, Teisingumo Ministrės Evelinos Dobravolskos, Seimo Žmogaus Teisių Komiteto Pirmininko Tomo Vytauto Raskevičiaus ir kitų, politikos, žiniasklaidos ir teisėsaugos atstovų. Labai tikiuosi, kad Seimo Žmogaus Teisių Komiteto Pirmininkas, Tomas Vytautas Raskevičius, nediskriminuos manes, nes nesu gėjus ir padarys viską, kad tiek nusikaltimai prieš mane ir mano Šeimą būtų išaiškinti ir nusikaltimus ivykdę asmenys nubausti, bei atlyginta , man ir mano Šeimai padaryta tiek turtinė, tiek neturtinė žalą. Tikiuosi atsakomybės ir efektyvių veiksmų. Lietuvos Baudžiamasis Kodeksas 237 straipsnis. Nusikaltimo ar nusikaltimą padariusio asmens slėpimas 1. Tas, kas iš anksto nepažadėjęs paslėpė, sunaikino ar sugadino kito asmens padaryto sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo pėdsakus, įrankius ar priemones, nusikalstamu būdu įgytus daiktus, kitus su slepiamu nusikaltimu susijusius dalykus, turinčius įrodomosios reikšmės, arba slėpė nusikaltimą padariusį asmenį, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. 2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas neatsako nusikaltimą padariusio asmens artimieji giminaičiai ir šeimos nariai. Norintys padėti ir paremti sunkioje kovoje, galite tą padaryti, platindami ir viešindami informaciją. Šiuo metu, dėl vienašališkai nutrauktos būsto paskolos, bandoma užgrobti Mūsų namus, todėl patiriame didžiules išlaidas, teisinėm paslaugom, galintys ir norintys paremti finansiškai, gali taip pat tą padaryti: Paspaudę myktuką "PARAMA" AČIŪ visiems už palaikymą Vilmantas Povilaitis www.vilmantinas.lt Šis laiškas nusiūstas: Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt Lietuvos Respublikos Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei Lrvkanceliarija@lrv.lt Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministrei Evelinai Dobrovolskai rastine@tm.lt Seimo Žmogaus Teisių Komiteto Pirmininkui Vytautui Tomui Raskevičiui tomas.raskevicius@lrs.lt Lietuvos Respubliokos Seimui Visiems seimo nariams. priim@lrs.lt Lietuvos Generalinei Prokurorei Nidai Grunskienei generaline.prokuratura@prokuraturos.lt

2021 m. kovo 15 d., pirmadienis

Vienybė yra JĖGA, tad saugokime JĖGĄ

Lietuvos Konstitucijos vykdymo kontrolės pranešimas -perspėjimas politinių gaujų vadovams sėdintiems LR Seimo ir LR Vyriausybės patalpose.

Lietuvos Konstitucijos vykdymo kontrolės pranešimas -perspėjimas politinių gaujų vadovams sėdintiems LR Seimo ir LR Vyriausybės patalpose. LR Vyriausybei, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, kopija: mokykloms REIKALAVIMAS Vadovaujantis Konstitucijos 21 str. reikalaujame užtikrinti, kad moksliniai, medicininiai tyrimai ir VAKCINŲ bandymas nebūtų atliekami Lietuvos mokslo, šveitimo ir sporto padaliniuose. Supažindiname su BK 1 straipsniu. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso paskirtis 1. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas yra vientisas baudžiamasis įstatymas, kurio paskirtis – baudžiamosios teisės priemonėmis ginti žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus nuo nusikalstamų veikų. 2. Šis kodeksas: 1) apibrėžia, kokios veikos yra nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, bei jas uždraudžia; 2) nustato bausmes, baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio priemones už šiame kodekse numatytas veikas bei priverčiamąsias medicinos priemones; 3) nustato baudžiamosios atsakomybės pagrindus ir sąlygas, taip pat pagrindus ir sąlygas, kuriais nusikalstamas veikas padarę asmenys gali būti atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ar bausmės. 3. Šio kodekso nuostatos yra suderintos su Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio kodekso priede, nuostatomis. pasirašo TĖvai ir vaikai atstovaujami tėvų ( vaiko pavardė , o tėvo, mamos parašas). Atsiųstas raštas gali būti kaip paaiškinamasis raštas. 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso paskirtis 1. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas yra vientisas baudžiamasis įstatymas, kurio paskirtis – baudžiamosios teisės priemonėmis ginti žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus nuo nusikalstamų veikų. 2. Šis kodeksas: 1) apibrėžia, kokios veikos yra nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, bei jas uždraudžia; 2) nustato bausmes, baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio priemones už šiame kodekse numatytas veikas bei priverčiamąsias medicinos priemones; 3) nustato baudžiamosios atsakomybės pagrindus ir sąlygas, taip pat pagrindus ir sąlygas, kuriais nusikalstamas veikas padarę asmenys gali būti atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ar bausmės. 3. Šio kodekso nuostatos yra suderintos su Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio kodekso priede, nuostatomis. Pasirašo: bet kuris Lietuvos pilietis, vaikas ( už jį pasirašo mama ar tėtis), tėvai mamos, seneliai ir kt...visuomeniniai judėjimai ( galiu pasirašyti mano vadovaujama asociacija). Kontaktai: ergonteise@gmail.com

2021 m. kovo 12 d., penktadienis

Važiuotynės, 2021 Kovo 11, Šiauliai, www vilmantinas lt

VISI, KAS NEABEJINGI, KAM RŪPI MŪSŲ ATEITIS IR, KAS NORITE IR GALITE, NUKOPIJUOKITE TEKSTĄ ĮRAŠYKITE SAVO DUOMENIS VIRŠUJE IR GALE TEKSTO ATSISPAUSDINKITE, PASIRAŠYKITE DEŠINĖJE PUSĖJE ANT KIEKVIENO LAPO, NUSKENUOKITE ARBA PASIRAŠYKITE ELEKTRONINIU PARAŠU IR IŠSIŲSKITE EL. PAŠTU ARBA PAŠTU KIEKVIENAM SEIMO NARIUI ASMENIŠKAI.

VISI, KAS NEABEJINGI, KAM RŪPI MŪSŲ ATEITIS IR, KAS NORITE IR GALITE, NUKOPIJUOKITE TEKSTĄ ĮRAŠYKITE SAVO DUOMENIS VIRŠUJE IR GALE TEKSTO ATSISPAUSDINKITE, PASIRAŠYKITE DEŠINĖJE PUSĖJE ANT KIEKVIENO LAPO, NUSKENUOKITE ARBA PASIRAŠYKITE ELEKTRONINIU PARAŠU IR IŠSIŲSKITE EL. PAŠTU ARBA PAŠTU KIEKVIENAM SEIMO NARIUI ASMENIŠKAI. KAIP PARODĖ PASTARŲJŲ DIENŲ ĮVYKIAI, ĮPRASTOS PETICIJOS NEBEGALIOJA. NETINGĖKITE! LAIKAS VEIKTI NIEKAS UŽ JUS NEPADARYS. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS REIKALAVIMAS Vilnius 2021-03-12 Gerb. Seimo nariai, Šiuo metu, skubos tvarka rengiamas įstatymas/įstatymo pakeitimai, dėl privalomo Covid-19 testavimo. Privalomas testavimas yra antikonstitucinis aktas prieš žmogų, nes žmogaus asmuo yra neliečiamas ir be jo sutikimo negali būti atliekami medicininiai ar moksliniai eksperimentai, todėl visi, kurie balsuos už tokį įstatymą/įstatymo pakeitimą, tiesiogiai pažeis priesaiką, lygių galimybių įstatymą, Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir Lietuvos Respublikos Konstituciją. Jeigu jūs pažeisite Lietuvos Respublikos Konstituciją, mes, Lietuvos žmonės, inicijuosime jūsų, kaip Seimo nario atšaukimą Reikalauju jūsų balsuoti PRIEŠ visus įstatymus, įstatymų pakeitimus, įstatymų pataisas, teisės aktus, teisės aktų pakeitimus ir pataisas, kurie diskriminuoja, riboja ir varžo žmonių (LR piliečių) ir Tautos prigimtines teises ir laisves, kuriuose yra reikalaujama: - privalomi ar priverstiniai medicininiai testavimai, tyrimai, genomo sekos rinkimai, - privalomos ar priverstinės įvairios medicininės procedūros, bandymai, tyrimai, genų inžinerija, - privalomi skiepijimai (vakcinavimai), tame tarpe, kaip teigia Europos Tarybos 2021m sausio mėn 27 d privalomoje visoms Europos Sąjungos narėms rezoliucijoje Nr. 2361 "Covid-19 vakcinos: etiniai, teisiniai ir praktiniai aspektai" (Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations): vakcinos yra neprivalomos (7.3.1 punktas) ir užtikrinti, kad nebūtų jokios diskriminacijos tarp vakcinuotų ir nevakcinuotų asmenų (7.3.2 punktas), - privalomi ar priverstiniai moksliniai tyrimai, - kontroliuojama žodžio laisvė, - draudžiama reikšti savo nuomonę ir įsitikinimus viešai, - persekiojama už kritiką ar viešai išreikštą nuomonę bei įsitikinimus, - ribojama informacija ar teisė į informaciją, - ribojama ar diskriminuojama teisė į mokslą bei žinias, dėl bet kokių priežasčių tame tarpe ir neatlikus tam tikrų medicininių procedūrų, kaip testavimas, tyrimas, genomų sekos rinkimas, genų inžinerija, skiepijimas iš (vakcinavimas) ir kt., - ribojama ar diskriminuojama teisė į darbą ar paslaugas, dėl bet kokių priežasčių tame tarpe ir neatlikus tam tikrų medicininių procedūrų, kaip testavimas, tyrimas, genomo sekos rinkimas, genų inžinerija, skiepijimas (vakcinavimas) ir kt. , - diskriminavimas dėl sveikatos būklės ar atliktų/neatliktų medicininių procedūrų ar medicininių tyrimų tokių, kaip testavimas, genomo sekų rinkimas, genų inžinerija, skiepijimas (vakcinavimas) ir kt. - ribojama laisvas Lietuvos žmonių ir piliečių judėjimas, - pažeidžiamas žmogaus privatus gyvenimas, - naujų asmens dokumentų, identifikacinių dokumentų, kortelių ar kitų dokumentų išleidimas, kurie suteiks bet kokias privilegijas ar išskirtines teises turintiems juos ir pažeis visų žmonių lygias galimybes bei ribos kitų žmonių, neturinčių tokių dokumentų, teises ir laisves bei teisę į darbą ar paslaugas ir prieštaraus Europos Tarybos 2021 m sausio mėn 27 d privalomoje visoms Europos Sąjungos narėms rezoliucijoje Nr. 2361 "Covid-19 vakcinos: etiniai, teisiniai ir praktiniai aspektai" (Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations): vakcinos yra neprivalomos (7.3.1 punktas) ir užtikrinti, kad nebūtų jokios diskriminacijos tarp vakcinuotų ir nevakcinuotų asmenų (7.3.2 punktas), - diskredituojama šeima, nes išleidžiant ir/ar inicijuojant tokius įstatymus ar teisės aktus bei jų pataisas ir pakeitimus ar balsuojant už tokius įstatymus, teisės aktus, įstatymų ar teisės aktų pataisas ar pakeitimus, jūs asmeniškai pažeidžiate duotą LR Seimo nario priesaiką, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Visuotinę Žmogaus Teisių Deklaraciją bei lygių galimybių įstatymą Europos Tarybos direktyvas. Mes esame ne totalitarinė, ne teroristinė ir ne komunistinė valstybė, o laisva ir suvereni šalis, ir tokių, žmogaus laisves ir teises ribojančių bei žmones diskriminuojančių, įstatymų, įstatymų pakeitimų, įstatymų pataisų, teisės aktų bei teisės aktų pakeitimų ir pataisų, išleidimas ir patvirtinimas tiesioginis Konstitucijos pažeidimas bei duotos priesaikos sulaužymas ir tiesiogiai pakenks visiems Lietuvos žmonėms/piliečiams, jų šeimos nariams, įskaitant ir jus asmeniškai bei jūsų šeimą ir sukels grėsmę nacionaliniam saugumui. Kaip teigia LR Konstitucijos šie straipsniai: 1. Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika. 2. Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai. 3. Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių g

Važiuotynės Šiauliai 2021 m. kovo 11 d. Tik Tok versija

2021 m. kovo 10 d., trečiadienis

Pasaulinės plandemijos tikslas - sunaikinti valstybes, panaikinti pinigų sistemą, panaikinti privačią turto nuosavybę. Visa valdžia atitenka korporacijoms ir jos represiniam aparatui.

Pasaulinės plandemijos tikslas - sunaikinti valstybes, panaikinti pinigų sistemą, panaikinti privačią turto nuosavybę. Visa valdžia atitenka korporacijoms ir jos represiniam aparatui. Plandemija skirta tam, kad esamos valdžios naikintų verslus, bankrotų ir skurdintų žmonės, skaldytų bendruomeninius ir šeimyninius ryšius. Kuo daugiau teigiamų testų - tuo daugiau valdžiažmogiai gauna "paramos" pinigų iš plandemijos organizatorių. Kuo didesni suvaržymai ir kuo smarkiau nepatenkinta "liaudis" - tuo vietiniams valdžiažmogiams labiau leidžiama švaistyti, plauti, savintis milijardus. Plandemijos finalinis akordas - nepakeliami mokesčiai, nes SKOLAS REIKIA GRĄŽINTI. Juk atsakomybę už prisigrobtus pinigus valdžiažmogiai perkėlia ant gyventojų pečių. Skolos našta bus NEPAKELIAMA net teoriškai. Siekdami išsaugoti nors bent kokį stogą savo vaikams, žmonės darys revoliucijas, siekdami nuversti BLOGAS VALDŽIAS. TOKS IR YRA PLANDEMIJOS PLANO TIKSLAS. Vietoj blogų valdžių ateis "gelbėtojai" - Tarptautinės korporacijos, kurios pasiūlys naikinti pinigus, bankus, skolas. Mainais Žmogus turės atiduoti visą privačią nuosavybę, o už tai "gaus" leidimą gyventi naujų šeimininkų skolintame būste. Viskas, ko iš jo bus reikalaujama - 100% paklusnumo diktatūrai. Blogai pasielgsi - negausi dienos maisto davinio ir pan. Jau dabar revoliucijos yra masiškai siūbuojamos VISAME PASAULYJE. Jeigu Rusija atsilaikys - lietuviai, Lietuva, kaip ir kitos posttarybinės šalys turi AUKSINĮ ŠANSĄ išlikti . https://www.google.com/amp/s/www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/vitas_tomkus_o_as_ir_toliau_palaikysiu_rusija_nors_visi_pasiuskit/%3famp.1

2021 m. kovo 9 d., antradienis

Lietuvos Visuomenės Tarybos VERTYBINIŲ NUOSTATŲ DEKLARACIJA

Lietuvos Visuomenės Tarybos VERTYBINIŲ NUOSTATŲ DEKLARACIJA 2018 m. lapkričio 24 d., Vilnius
Lietuvos valstybė atsidūrė pavojuje. Dėl atsakomybės savo Tautai išsižadėjimo ir korumpuotos valdymo sistemos įsigalėjimo Lietuva atsidūrė ant Tautos išsivaikščiojimo ir valstybės praradimo slenksčio. Lietuvos Visuomenės Taryba yra Lietuvos Respublikos piliečių susitelkimas, kuris vadovaujasi Lietuvos Konstitucija, jam niekas negali primesti savo valios, nes į Lietuvos Visuomenės Tarybą buriamasi dėl bendrų Tautos ir valstybės išlikimo gyvybiškai svarbių klausimų sprendimo. Lietuvos Visuomenės Taryba telkia ir vienija dorus, teisingumo, protingumo bei sąžiningumo Lietuvos valstybės gyvenime siekiančius Lietuvos Respublikos piliečius, suvokiančius, kad būtina siekti taikos ten, kur yra nesantaika, tiesos ten, kur yra klaidinimas, darnos ten, kur yra netvarka, šviesos ten, kur tamsa. Mūsų tikslas - tautos ir Lietuvos valstybės išlikimas, teisinės valstybės sukūrimas. Narystė Lietuvos Visuomenės Taryboje yra pasižadėjimas praktiškai įgyvendinti prigimtinę Lietuvos piliečio teisę laisvai gyventi ir kurti nepriklausomoje Lietuvos valstybėje. Narystė Lietuvos Visuomenės Taryboje yra Konstitucijoje įtvirtintų teisinių nuostatų įgyvendinimas ir, visų pirma: - Tautos ir kiekvieno piliečio teisės priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką ir Lietuvos piliečius įgyvendinimas; - reikalavimų valdžios galias riboti Lietuvos Konstitucija ir valdžios įstaigas tarnauti žmonėms įgyvendinimas. Mus vienija šis bendras tikslas, pagarba asmeniui ir jo orumui, pagarba ir pareiga tarnauti bendruomenei, pagarba tradicinėms Lietuvoje išpažįstamoms ir ginamoms moralinėms vertybėms, pagarba prigimtinėms žmogaus ir piliečio teisėms bei laisvėms ir asmeninė kiekvieno žmogaus atsakomybė už savo veiksmus, pagarba šeimai ir rūpinimasis ja, tautinė savigarba ir atsakomybė, pagarba ir parama tautinėms bendrijoms, žmogiškasis ir bendruomeninis solidarumas, teisingumas, ištikimybė Tėvynei ir valstybei, pilietinė atsakomybė, moralės reikalavimų pirmenybė prieš partinius ir politinius interesus. Todėl mes skelbiame, kad: - Lietuvos Visuomenės Taryba Lietuvoje gali būti tik viena. - Lietuvos Visuomenės Tarybos palaikymas – visos Lietuvos visuomenės reikalas; - Niekas negali uzurpuoti šio pavadinimo ir negali duoti teisės tik sau rūpintis šia organizacija. - Lietuvos Visuomenės Taryba yra visuomeninis, nuolat atnaujinamas Lietuvos organas, stebintis ir, reikalui esant, teisėtai įsikišantis į oficialių Lietuvos valdžios organų ir Teisėsaugos darbą.

BADO ŽAIDYNĖS ar ŠUNGAUDŽIŲ MEDŽIOKLĖ: pamatysime netrukus.

BADO ŽAIDYNĖS ar ŠUNGAUDŽIŲ MEDŽIOKLĖ: pamatysime netrukus.
Seimo naujojoje sesijoje pirmos dienos pirmu klausimu, trečiadienį įrašyta šiai dienai itin AKTUALIOS TEMATIKOS spręstini klausimai. Nes be jų nu jau niekaip... neišjudam į naujojo KARO POLICIJOS ĮSTATYMO taikymą... vis besipriešinančių smulkių verslų uždarymą ir nacionalizavimą... populiacijos greitesnį suvakcinavimą... Legaliai. Įstatymo vardu. Po KARO POLICIJOS įstatymo pataisų įteisinimo per 20 s balsuojant dar ankstesniam Seimui, kur nieko grėsmingo neįžvelgia nei vienas Seimo narys naujoje kadencijoje (nors realiai įteisinta teisė kareivėliams, kuriems suteikiama įsakymu teisė būti KARO POLICIJOS patruliu - stabdyti Jūsų automobilį, įeiti į patalpas BE išankstinio TEISMO LEIDIMO ir net NAUDOTI šaunamą ginklą prieš civilius); po KIBER policininko pareigybės įteisinimo (be pareigybės aprašo ir darbo veiklos paviešinimo visuomenei); po NACIONALINIŲ GRĖSMIŲ 2021 įvardijimo (tarpe kurių didžiausia grėsmė - ne aktualios ligos paplitimas ir ekonominis nuosmūkis bei bedarbystė, bet pasaulio mokslo neaprašytos "sąmokslo teorijos" bei kiti spec. analitikų IŠRASTUKAI) - valdžios VALDOVAI jau triumfuoja: kalami paskutiniai vinukai į LAISVO ŽODŽIO karsto dangtį. Teliks užberti žemėmis. Tada net tie, kurie SEIME vis dar priešinasi NEPILNAMEČIŲ apsaugos ir INFORMAVIMO PRIEMONIŲ įstatymų pataisoms T I K R A I kilnos rankeles kaip norės NEŽVIEGIANČIŲ visuomenės narių išrinkti atstovai. Pakels rankelę ir už Stambulo konvencijos ratifikavimą. Be išlygų. Garantuoju. Kalbu apie itin sistemišką, gerai organizuotą, puikiai administruojamą, pakaustytą teisiškai - itin mažą žmonių grupelę, kuri per vienetinius, jiems sukurtus TV ekranus stebi Lietuvos BADO ŽAIDYNIŲ serialą. Jau TREČIADIENĮ, skubos tvarka bus svarstomos LR ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS ĮSTATYMO pataisos ( NR. I-1553 8, 18, 26 ir 40 str., pakeitimų bei STRAIPSNIŲ 9 (prim) str. įstatymas). Jame - kelios "nereikšmingos" pataisos, susijusios su šiomis, įdomiomis (ATSITIKTINĖMIS?!) aplinkybėmis: 1. Nors praėjo metai laiko, ir mirčių turima statistika leidžia apspręsti - mirtina tai liga ar ne - ši reta liga lieka tarpe PAČIŲ PAVOJINGIAUSIŲ, nuo kurių mirštamumas 100 procentinis, ir tebėra įrašyta ex sveikatos ministro į TĄ SPECIALŲ sąrašą ligų, kurioms nutikus turi būti imamasi KRAŠTUTINIŲ priemonių. Juk žinome - kaip karčiai kovojo su statistika Širvintų merė. Manote, atsitiktinumas, kad VALSTYBINĖ pasiutligių protrūkių valdymo įstaiga ten paskelbia būtent tik išradingai statistikai paklusnios ligos PROTRŪKĮ? :) 2. Nors mes turime SAVO ĮSTATYMUS, ir puikiai žinome, kad pas mus kas met suserga apie 50.000 gripu ir dar 700.000 viršutinių takų kvėpavimo ligomis, ir kad pandemija skelbiama kai užsikrėtusiųjų skaičius siekia 100 / 10.000 gyventojų, paklusome TARPTAUTINEI PSO - ir įsivedėme karantiną tesant vos keliems užsikrėtimams. Tada prisivežėme iš tarptautinių oro uostų, juos paleidome per savivaldybes, neuždarėm sienų su Latvija, leidom keliauti ten ir iš ten - oru, leidom tarptautinį tranzitą ir tarptautinius pervežimus ... ir dabar stebimės kad VISA TAI YRA :) 3. Na, žinoma - ir kam mums tartis su Švedija, kuri iki šiol elgiasi kitaip, nes vis tik gal turi užkrečiamų ligų institutus ir atskirus etatus tokioms situacijoms valdyti; kam tartis su Japonija, kuri pasirinko ne populiacijos testavimo, bet medikų bizūno kelią. Juk mes turėjome BENDROSIOS PRAKTIKOS gydytoją, PSICHIATRĄ, (o dabar STATISTĄ) sveikatos apsaugos ministerijoje ir POLICININKĄ vyriausybėje. Juk būtent tokių profesijų reikia priimant sprendimus susijusius su liga, kuri puola plaučius... 4. Nors PSO prisipažino klydusi ir rekomendavo šalims - atsisakyti vien tik testavimo, ir atsižvelgti į bendrus sveikatos požymius (kaip ir nustatant nėštumą, cukraligę, širdies nepakankamumą ir t.t.), Lietuva liko prie SANDĖLIŲ TUŠTINIMO recepto - nes taip visi jausis saugiau - ir tie, kurie užpirko testus, kurie ir mandarinams rodo teigiamą, ir tie - kurie anos kadencijos pabaigoje rėkė ir gyrėsi kaip CHARIZMATIŠKAI suvaldė protrūkį, o ir naujieji - dėl visa ko - renkasi - geriau BIJOTI - nes prisiimti atsakomybę ne šio laikmečio, ir ne spaliukais nebuvusių kartos tautos išrinktųjų bruožas... 5. Nors Jungtinės Tautos įpareigojo NEDISKRIMINUOTI žmonių šios ligos akivaizdoje - neatimti darbo, pasirinkimo - BŪTENT į tai nusitaikė SELEKTYVIAI ES įstatymus skaitantys ir vykdantys VALDOVŲ klapčiukai... 6. Na, ir nebereikšminga, nebegaliojanti, nebetaikoma ir nebeginanti savo TAUTOS Lietuvos Respublikos KONSTITUCIJA... turėjusi ginti žmogaus orumą... kūną... žodį... įsitikinimą ... Visa tai jau nubraukta ir liks moksliniuose traktatuose. Teliks prisiminti INKVIZICIJĄ ir sunešti pamąstymus apie laisvę į didelį didelį ugnies laužą. Ešafotas sukaltas. Revoliucija RYJA savo vaikus... la Révolution dévore ses enfants... Skaitykite patys ir raskite: (1). "Ligonių, asmenų, ĮTARIAMŲ, kad serga, turėjusių sąlytį, ar sukėlėjų nešiotojų hospitalizavimas, izoliavimas, ištyrimas ir (ar) gydymas gali būti taikomi tik jų sutikimu, išskyrus atvejus, nurodytus <čia>" t.y. "Asmenims, ĮTARIAMIEMS, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenims, TURĖJUSIEM SĄLYTĮ, ar šių ligų sukėlėjų NEŠIOTOJAMS TAIKOMAS BŪTINASIS IŠTYRIMAS, jei nustatytas užkrečiamosios ligos protrūkis, kada reikalingas asmenų ištyrimas, ir jie ATSISAKO arba VENGIA ištyrimo ir tuo sukelia pavojų aplinkinių sveikatai. BŪTNĄJĮ IŠTYRIMĄ SKIRIA protrūkį tiriantis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro TARNAUTOJAS, o organizuoja savivaldybės administracijos direktorius." (2) "Darbų ir veiklos sričių, kuriose LEIDŽIAMA dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, taip pat darbų ir veiklos sričių, kuriose LEIDŽIAMA dirbti darbuotojams, papildomai pasitikrinusiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašą, tikrinimosi tvarką nustato VYRIAUSYBĖ." Taigi, nusi* ant KONSTITUCIJOS ?! - turėjusios mus saugoti?! Žemesnysis LORDŲ balkonas valdys ir nuspręs: 1. Galbūt ESATE ĮTARIAMASIS... 2. o gal būt tiesiog turėjote TIK SĄLYTĮ su įtariamuoju ... 3. nes tikrinimosi tvarką dar nustatyts ... VYRIAUSYBĖ ... o tada - 4. pasiutligių protrūkių valdymų TARNAUTOJAS... nuspręs - tikrinti Jus ar ne... leisti dirbti ar ne ... Įdomu ... kiek mumyse liko DRĄSOS? Neatstovaujamųjų drąsos? Nes kempinligės protrūkis ir be testų aiškus ... ir jau semia krūminius ... Šaltiniai: Lyginamasis visada įdomesnis už įstatymą - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/21b290f07fde11eb9fc9c3970976dfa1?jfwid=-cxrhu6rvd

2021 m. kovo 7 d., sekmadienis

Artėja du svarbūs Lietuvai renginiai: "Didysis šeimų maršas 2021" ir "Kovo 11 važiuotynės", ruoškis, Lietuva!

Artėja du svarbūs Lietuvai renginiai: "Didysis šeimų maršas 2021" ir "Kovo 11 važiuotynės", ruoškis, Lietuva!
Artimiausias: Kovo 11 važiuotynės, skirtos pažymėti valstybės šventei ir planuojamos visoje Lietuvoje atskiruose rajonuose, miestuose ir rajonų centruose. Tam Facebooke paskelbti atskiri renginiai, kuriuos, tačiau, visus galima atrasti šioje Telegram paskyroje: https://t.me/s/Aktyvus_Pilietis Kitas renginys, rengiamas jau Po Kovo-11 osios – „Didysis Šeimų gynimo maršas 2021“, prasidės Klaipėdoje ir vyks iki Vilniaus, kur nuskambės finalinis šio maršo akordas - renginys Vilniaus Vingio parke. Kviečiame visus! Šis maršas skirtas ne švęsti, šis maršas skirtas protestui prieš valdžios priimamus sprendimus, nukreiptus prieš tradicinę visuomenės dalį, prieš natūralias šeimas ir normalią visuomenės sanklodą. Šis renginys skirtas palaikyti šeimai ir jos iš amžių puoselėjamoms vertybėms, kurio užkliuvo dabartinei valdančiajai daugumai, tačiau yra brangios Lietuvos žmonėms, laikantiems jas neatsiejama mūsų visuomenės dalimi. Šis renginys skirtas priminti valdžiai, kad ji viena negalės spręsti tų klausimų, kurie paliečia visos Lietuvos gyvenimą negrįžtamai ir turės konsultuotis su šalies visuomene. Šeimos klausimai turi būti sprendžiami tik šeimų viduje ir valdžia ten neturi kištis, nes valstybė kyla iš šeimos, o ne atvirkščiai. Geriausiu atveju gali konsultuotis. „Didžiojo Šeimos maršo 2021“ organizatoriai jau beveik parengė informacinį tinklapį, kas tapo įmanoma tik Jūsų, gerbiami Lietuvos piliečiai, siunčiamų mums aukų dėka. Tinklapis startuos 1-2 dienų eigoje. Už tokį greitį galime būti dėkingi tik jūsų piniginėms aukoms, paskatinusioms programuotojus dirbti dieną-naktį. Tai mūsų visų tinklapis. Tai tinklapis mums. Tai tinklapis visiems, kas laiko save natūralios-tradicinės Lietuvos dalimi ir kam Lietuva prasideda nuo Šeimos! Šiuo metu užsakome vėliavas maršui, rengiame pristatymo skrajutes, tariamės dėl renginio Vingio parke apsaugos ir automobilių aikštelių. Ir visa tai tapo įmanoma tik todėl, kad jūs, jūs visi siunčiate paramą renginiui. Šiuo metu "Didžiajam šeimos gynimo maršui 2021" paaukota 28 378 eurų Norintys prisidėti ir paremti „Šeimų maršą“ gali tai padaryti čia: gavėjas: Asociacija Kauno forumas, sąskaita: LT21 7044 0600 0830 0107 SWIFT kodas (BIC), CBVILT2X, mokėjimo paskirtyje nurodykite: AUKA Šeimos gynimo maršui. Didžiojo šeimos gynimo maršo 2021 Organizacinė grupė https://infa.lt/

2021 m. kovo 5 d., penktadienis

Advokatai žada „Niurnbergo procesus“ prieš visus COVID sukčius

❗ Advokatai žada „Niurnbergo procesus“ prieš visus COVID sukčius Šiuo metu, rengiamas antrasis Niurnbergo tribunolas, kuriam, vadovaujant tūkstančiams teisininkų visame pasaulyje yra kuriamas grupinis ieškinys, palaikant Amerikiečių ir Vokiečių advokato Reinerio Fuellmicho, kuris kaltina asmenis, atsakingus už Covid-19 skandalą, kuriuo jie manipuliavo Davoso forume. Verta priminti, kad Reineris Fuellmichas yra advokatas, kuriam pavyko pasmerkti automobilių milžinę „Volkswagen“ dėl suklastotų katalizatorių ir šiam advokatui pavyko pasmerkti „Deutsche Bank“ kaip nusikalstamą įmonę. Reinerio Fuellmicho teigimu, visi sukčiavimai, kuriuos padarė Vokietijos įmonės, yra menki, palyginus su žąla, kurią padarė „Covid-19“ krizė ir vis dar tebekelia. Ši „Covid-19“ krizė turėtų būti pervadinta į „Covid-19 skandalą“ ir visi atsakingi asmenys turėtų būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn už civilinę žalą dėl manipuliacijų ir suklastotų bandymų protokolų. Todėl tarptautinis verslo advokatų tinklas pateiks didžiausią visų laikų deliktų bylą - „Covid-19“ sukčiavimo skandalą, kuris virto didžiausiu kada nors įvykdytu nusikaltimu žmonijai. Vokietijos teisininkų grupės iniciatyva buvo įsteigta tyrimo komisija „Covid-19“, kurios tikslas buvo pareikšti tarptautinį grupės ieškinį, naudojant anglosaksų teisę. Čia pateikiamas apibendrintas paskutinio dr. Fuellmicho pranešimo vertimas: „Berlyno tyrimo komisijos dėl Covid-19 aferos Nuo 2020 m. „Covid- 19“ skandalas niekada nebuvo sveikatos problema. Veikiau įtvirtinta korumpuotos „Davoso klikos“ neteisėta galia (neteisėta, nes ji buvo gauta nusikalstamais metodais), perduodant žmonių turtus Davoso klikos nariams, be kita ko, sunaikinant mažas, vidutines ir ypač didelės įmonės. Autorius: Jean-Michel Grau Paskelbta 2021 m. Vasario 24 d. P.S. pasidalinkit šiuo straipsniuku kam nesunku nes man jau nebeleidža. Išnaudojau "šeimininkų" duotą šiandienos limitą 😎

Nauja pilietinė iniciatyva: Prokuratūros prašoma ištirti karantino teisėtumą ir jo padarytą žalą Lietuvos ekonomikai, piliečiams ir verslams

Nauja pilietinė iniciatyva: Prokuratūros prašoma ištirti karantino teisėtumą ir jo padarytą žalą Lietuvos ekonomikai, piliečiams ir verslams Lietuvos piliečių į Generalinę prokuratūrą nusiųstas kreipimasis, kuriame prašoma ginti viešąjį interesą: ištirti karantino teisėtumą, jo padarytą žalą Lietuvos ekonomikai, piliečiams ir verslams. Skelbiame kreipimosi dėl viešo intereso gynimo tekstą: „Reikalaujame nedelsiant organizuoti bei atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo19 straipsnyje. Dėl Lietuvos Respublikoje paskelbto visuotinio karantino šalis grimzta į politinę, ekonominę ir moralinę bedugnę, kurios padariniai bus nepalyginamai didesni, nei nuo Covid-19 patirti tiesioginiai nuostoliai. Lietuvos vyriausybės sprendimai tiesiogiai pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją ir kitus LR įstatymus apie esmines žmogaus laisves, įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, kituose teisės aktuose.
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 15 straipsnis: Nukrypimas nuo įsipareigojimų nepaprastosios padėties atveju leidžiamas kilus karui ar esant kitokiai nepaprastajai padėčiai, dėl kurių atsiranda grėsmė tautos gyvavimui, todėl nukrypti nuo įsipareigojimų pagal šią Konvenciją galima tik tiek, kiek tai reikalinga dėl susidariusios padėties ir jei tokios priemonės neprieštarauja kitiems jos įsipareigojimams pagal tarptautinę teisę. Čia atkreiptinas dėmesys yra į Konvencijos 15.2 straipsnį, kuris sako, kad net ir esant nepaprastajai padėčiai „Ankstesnė nuostata neleidžia nukrypti nuo įsipareigojimų pagal 2 straipsnį, išskyrus mirties atvejus dėl teisėtų karo veiksmų, taip pat pagal 3 straipsnį, 4 straipsnio 1 dalį ir 7 straipsnį“. Tai reiškia, kad Lietuvos Respublikos vyriausybė savo veikla grubiai pažeidžia Konvencijos 4.1 straipsnį, kuris sako, kad „Niekas negali būti laikomas vergijoje ar nelaisvas“. Šiuo atveju asmenys, grįžtantieji iš užsienio valstybių, yra prievarta karantinuojami savo namuose, ribojamas laisvas jų judėjimas, jie yra sekami. Nepagrįstai ribojamas ir visų žmonių judėjimas šalies viduje, žmonės sekami, stigmatizuojami, visuomenė eskaluojama, keliama socialinė įtampa. Tokiu būdu yra daromas masinis grubus žmogaus teisių į asmens laisvę ir neliečiamybę pažeidinėjimas. Būdami pilietiškais ir atsakingais žmonėmis, ginančiais savo teises, reikalaujame Lietuvos Respublikos prokuratūros atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 straipsnyje. Prašome ištirti ir sustabdyti (nutraukti) Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių Konvencijai prieštaraujančius Lietuvos Respublikos vyriausybės veiksmus. Primename, kad tokie veiksmai, vykdomi prieš didelę žmonių grupę (šiuo atveju – prieš VISUS Lietuvos gyventojus), yra traktuotini kaip ypač sunkūs nusikaltimai prieš visuomenę – LR BK 99 straipsnis (Genocidas). Įvedus visuotinį karantiną yra pažeidžiamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnis, faktiškai draudžiama Lietuvos įmonėms ir žmonėms dirbti laikantis saugumo reikalavimų. Šiuo karantino periodu daugybei įmonių neleidžiama vykdyti jų teisėtos veiklos, žmonėms nėra suteikiama teisė dirbti, daugeliui gresia teisėti ir neteisėti atleidimai, bedarbystė bei pajamų praradimas. Dėl šių priežasčių valstybei kyla grėsmė susidurti su didžiulėmis problemomis, kurios ilgalaikėje perspektyvoje gali tapti nepakeliama našta – ekonominė krizė, didžiulis nedarbas, žlugę verslai, išaugęs savižudybių skaičius, nusikalstamumas, girtuokliavimas bei smurtas šeimoje, didėjantis socialinių pašalpų gavėjų žmonių skaičius, o kartu ir prastėjantys žmonių gyvenimai. Lietuvos vyriausybė savo veiksmais pažeidžia Konstitucijos 53 straipsnyje įtvirtintą normą, kad visos gydymo įstaigos (tiek valstybinės, tiek privačios) teiktų visas įprastas gydymo paslaugas visiems žmonėms, kuriems jos yra reikalingos, nepriklausomai nuo to, ar jie yra užsikrėtę koronavirusu. Lietuvoje jau mirė keletas sunkiomis ligomis sergančių žmonių, nes laiku negavo medicininės pagalbos. Prašome ištirti ir užkardyti neadekvatų Lietuvos žiniasklaidos elgesį, kuomet yra nuolatos skleidžiama panika ir baimė dėl Covid-19, o alternatyvios nuomonės yra išjuokiamos ir cenzūruojamos taip vadinamųjų faktų tikrintojų, kas grubiai pažeidžia Lietuvos Konstitucijos 44 straipsnyje užtikrintą žodžio laisvę. Prašome ištirti ir užkardyti galimai melagingai ir moksliškai nepagrįstai naudojamus PGR testus žmonių testavimui. Testų patikimumo negarantuoja nei išradėjas, nei pats gamintojas. Išreikalauti iš valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų ar įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų pateikti dokumentus ir informaciją apie testus (patikrinti šiuos testus techniniame lygyje, nustatyti, kokie komponentai, medžiagos yra šiuose testuose). Prašome išreikalauti iš valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų ar įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų pateikti dokumentus, informaciją ir mokslinius duomenis apie viruso Covid-19 tipizaciją, izoliaciją bei identifikaciją. Tai reikalinga, nes galimai turime pagrindo manyti, kad visa viruso Covid-19 pandemija yra išgalvota ir iš anksto suplanuota psichologinio teroro operacija prieš visas pasaulio tautas, įskaitant ir Lietuvos žmones. Esmė ta, kad minėtos ligos sukėlėjas NIEKADA nebuvo izoliuotas laboratorijos sąlygomis. Todėl kyla elementarūs loginiai klausimai: kodėl teigiama, kad Covid-19 sukelia tam tikras specifinis virusas, jei to viruso niekas nėra matęs? Kokiu galimai nusikalstamu tikslu ir kaip konkrečiai kuriamos kovosiančios vakcinos prieš Covid-19 plitimą, jei virusas niekada nebuvo izoliuotas? 2018 metų balandžio 10 dieną tuometinis ekonomikos viceministras Elijus Čivilis pasirašė Europos Sąjungos bendradarbiavimo deklaraciją, kurios metmenys numatė iki 2022 metų surinkti virš vieno milijono Europos Sąjungos gyventojų sekvencijuotų genetinių duomenų bazę. Šią deklaraciją pasirašė trylika ES valstybių, jų tarpe ir Lietuvos Respublika. Todėl prašome ištirti, ar dabar naudojamas molekulinis PGR testas, imamas iš žmogaus nosiaryklės, yra taip pat slapčia panaudojamas žmonių genetinei informacijai rinkti. 2019 metų liepos 19 dieną tuometinis sveikatos ministras Aurelijus Veryga pasirašė įsakymą dėl pasirengimo gripo pandemijai 2019-2023 metų programos patvirtinimo. Labai keistu sutapimu ministro Aurelijaus Verygos pasirašytoji programa yra kaip tikslus reportažas iš pastaruosius jau beveik vienerius metus Covid-19 kankinamos Lietuvos. Likus dar pusei metų iki pasaulinės pandemijos kilimo, sveikatos ministras Aurelijus Veryga jau tiksliai žinojo, kaip viskas vyks ir kaip viskas atrodys Lietuvos visuomenės ir sveikatos sistemos kontekste. Kaip pavyzdį pateiksime keletą eilučių iš minėto dokumento: 10.1 anksčiau tarp žmonių neplitusio naujo potipio gripo viruso atsiradimas; 10.2. naujo potipio gripo viruso plitimas žmonių populiacijoje; 23. Pandeminio gripo skiepų sukūrimas gali trukti maždaug 6–8 mėnesius (…) 29 .Programa įgyvendinama vadovaujantis 1 priede pateiktu Pasirengimo gripo pandemijai 2019–2023 metų programos įgyvendinimo priemonių planu pagal gripo pandemijos etapus. Programos įgyvendinimo stebėseną vykdo Sveikatos apsaugos ministerija. Programos įgyvendinimo vertinimo kriterijų ir jų reikšmių sąrašas pateiktas 2 priede. 30. Programa finansuojama iš atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme atitinkamoms institucijoms, atsakingoms už priemonių įgyvendinimą, patvirtintų bendrųjų asignavimų, ES ir kitų struktūrinių fondų lėšų, tarptautinių programų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, taip pat iš kitų teisėtai gautų lėšų (…) Toliau Aurelijaus Verygos pasirašytame dokumente yra kalbama, kad bus organizuojamos pratybos, kurios tęsis iki 2023 metų: 4. Pagal kompetenciją organizuoti ir (ar) dalyvauti įvairaus tipo pratybose, skirtose pasirengti gripo pandemijai, remtis jų rezultatais tobulinant pasirengimą gripo pandemijai. Nurodomi yra pratybų dalyviai: ESSC, ULAC, NVSC, NVSPL, savivaldybės, valstybės institucijos ir įstaigos. Remdamiesi šiuo Aurelijaus Verygos pasirašytu dokumentu (jį, kaip ir kitus dokumentus, rasite prieduose), prašome ištirti, ar dabartinė epideminė situacija Lietuvoje galbūt tėra tik ilgametės pratybos, imituojančios epidemiją mūsų šalyje ir vyksiančios iki dokumente numatytųjų 2023 metų. Turiu(-ime) pagrindo manyti, kad Covid-19 epidemija tėra tik pratybos ir prašau(-ome) prokuratūros išreikalauti iš sveikatos ministerijos pateikti visuomenei ir prokuratūrai detalųjį pratybų planą, iš kurio aiškiai būtų matyti, kada, kur ir kokios organizacijos vykdė/ vykdo/ vykdys konkrečius pratybų veiksmus, kas tuos veiksmus finansuoja, kiek žmonių ir kokia technika dalyvauja pratybose, koks yra tikslus konkrečių pratybų pobūdis. Tuo atveju, jei tai nėra pratybos ir Lietuvą kamuoja reali epidemija, tuomet prašau(-ome) išsiaiškinti, iš kur ponas A.Veryga likus dar daugiau, nei pusei metų iki pasaulinės pandemijos paskelbimo, jau žinojo, kas bus ir kam ruoštis. Tai parodo, kad galbūt esama gigantiško masto suplanuotas nusikaltimas prieš žmoniją, įskaitant ir Lietuvos tautą, apie kurį iš anksto žinojo aukšti pasaulio vyriausybių pareigūnai, tarp jų – ir Aurelijus Veryga. Šis kreipimasis bus paviešintas visuomenei ir nusiųstas Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos vyriausybei, Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Žmogaus teisių komitetui, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai, Lietuvos Respublikos Švietimo ir sporto ministerijai, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai, kad šios institucijos savo kompetencijos ribose įvertintų esamą situaciją valstybėje. Tuo pačiu primename, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5-tame straipsnyje yra įtvirtintos nuostatos, kad valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas, Vyriausybė ir Teismas. Valdžios galias riboja Konstitucija. Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“.   Iniciatyvos organizatoriai norinčius prisidėti prie šios pilietinės iniciatyvos kviečia rašyti el. paštu: gerogyvenimo8@gmail.com

2021 m. kovo 3 d., trečiadienis

Nendrė Černiauskienė : Ko VISI esame VERTI – kai savas, baltas brolis persišauna savo koją, o save vadinantys PATRIOTAIS (broliai) subėga jį… PRIBAIGTI…

Nendrė Černiauskienė : Ko VISI esame VERTI – kai savas, baltas brolis persišauna savo koją, o save vadinantys PATRIOTAIS (broliai) subėga jį… PRIBAIGTI… Nendrė Černiauskienė Ko VISI esame VERTI – kai savas, baltas brolis persišauna savo koją, o save vadinantys PATRIOTAIS (broliai) subėga jį… PRIBAIGTI… Ko VERTOS mūsų TIKROS patirtys (darbo, gyvenimo, asmeninių ir valstybinių kovų) kai nuo elektros tiekimo priklausantys socialiniai getai (tiktokai, feisbukai, youtoobai, pan.) ir jų štraf-bat-fiureriai „influenseriai“ paverčia mūsų sunkiai sukurtus gyvenimus ir reputacijas – lauko akmenimis? Ko esate VERTI kurdami SAVO asmeninį žinomumą kitų gyvenimų ir veidų sąskaita, dergdami žodžių ir surinktų paskalų gausa TUOS, labiau matomus, nuosekliai einančius PRIEŠ sistemą. Ar SUKURIATE taip SAVO nepriekaištingą reputaciją? Ar tiesiog GUDRIAI tarnaujate ir vykdote sisteminių puskarininkių nurodymus? Už Judo auksinį? Ar dėl to, kad esate tų 5000 nesiliustravusių agentų sąraše. Ar tiesiog iš kvailumo? Tokie mano apmąstymai apie PASTARŲJŲ SAVAIČIŲ įvykius. Neteisinu Signataro Zigmo Vaišvilo – gyvenančio toli nuo socialinių iniciatyvų ir socialinių getų informacijos ir ten vyraujančių nuotaikų dėl tų surinktų parašų. Nesigilinau ir į Signataro asmens biografiją. Niekada. Tiesiog matau kiek daug ir nuosekliai daro. Prieš 5 metus. Vakar. Šiandien. Kasdien. Kad NUBUSTUME VISI. …lašas po lašo ir akmenį pratašo … Na, taip, gal Signataras persišovė koją, užduodamas begalę TEISINGŲ klausimų. Taip daugeliui gali atrodyti šiandien. …O jei Signataras mato 5 ėjimus politikos šachmatų lentoj? Politika reikalauja įžvalgų, begalės scenarijų numatymo. Nes priešas visad šalia. Šviečia visomis chameliono spalvomis. Ir jis arčiau nei galime suprasti. Ir pasinaudos GERIAUSIU – ką sukursime… Dažnai užduodu sau klausimą – o kur KITI Signatarai? O kur TIE PATRIOTAI – kurie geba VIS mokyti ir mokyti… postringauti ir postringauti… patarinėti ir patarinėti… kurti strategijas ir jų neįgyvendinti … ar tiesiog susukti „patalų ir apatinių kedenimo“ scenarijus? Bet NESUGEBA SUVIENYTI! Paskalos, intrigos, susipriešinimas. Patriotai radžvilai prieš patriotus juozaičius. Patriotai juozaičiai prieš pokyčius. Patriotai puteikiai prieš prunskus. Visi – prieš patriotus astras. Savo nuopelnus Lietuvai giriantys patriotai juraičiai ir razminai prieš nendres. Žodžiu, šaudo vienas kitam į kojas. Kartais – kumščiu į kepenis. Ir jokio bendro tikslo. Bent jau matomo. Užtat iš malonumo alpsta Sorošo žiurkės: tapinai, savukynai, malinauskai, miliūtės, bartuševičiūtės, ramūniukai, sauliukai, juknevičienės ir maldeikiai. Ir kiti soc-getų ir youtoobiniai SATELITAI. Pats tikriausias tikslas – SKALDYK ir VALDYK – pasiektas… Turime nepamiršti, jei norime išmokti POLITINĖS kultūros – visi – net nepatogūs klausimai – TURI BŪTI atsakyti. Man, kaip paprastam žmogui, mačiusiam, kas vyksta Seimo koridoriuose, tomis dienomis, iš tiek pat arti, kaip matau savo sūnų rytais, išeidama į darbą – taip pat kyla daug, ir dar daugiau klausimų. Kiekvienas įvardintas Signataro klausimas vertas apmąstyti. Nes yra mums nežinomos ilgos istorinės politinės priešistorės. Dėja, atsakymų į užduotus klausimus dar nebuvo. Tik asmeninės, Lietuvai brangiai kainuosiančios, politinės reklaminės kampanijos. Nubraukiant VISŲ talkinusių (ne)parašų rinkimui – organizacijų ir šimtų pavienių patriotų. Jokios įgarsintos padėkos. Tik DIDIS „aš“. Ir ką atveš reklamuotinas šeimų RALIS? Paramą prieš asmenį. Ar milijoną tikrų parašų PETICIJAI? Kokiai? Stambulo? ar vis tik VISO Seimo atšaukimui? Ar tiesiog reikalavimą Prezidentui. Du reikalavimus. Stambulo nutarimo atšaukimo ir Seimo išankstiniams… YRA LAIKO PASITARTI… Taigi, ar GEBAME išlikti tikra OPOZICIJA? Susitelkti veikti iš vien. Dalinti darbus. Nešti tikrų Konstitucinių vertybių siekių vėliavas? Ar tik ieškoti užuovėjų verslo konfederacijų partijose – kaip ir minėjo parašų rinkimo organizatorius. Ar raudono kilimo nuo partijų tiesimas ir bandymas pavieniams atskilėliams „pasišildyti“ prie asmenine įvardintos akcijos – buvo aptartas su PASIRAŠIUSIAIS žmonėmis? Politiniuose sprendimuose galima daryti DAUG judesių, akcijų, peticijų. Tai budina TAUTĄ, ugdo sąmoningumą. Net jei tai tik nukreipiamosios ugnys… skrendant VIRŠGARSINIAM NAIKINTUVUI. Klausimas – kieno tas lėktuvas? Ne mažiau svarbu ir – ką tie NAIKINTUVAI gabena… dar daugiau prieštankinių raketų „NESANTAIKA“? Ir ar skrenda į visų mūsų suprantamą TIKSLĄ? Nebūkime praradę nuovoką. Sveiką protą. Nematantys toliau savo kiemo tvoros. TARIANTIS gimsta NEPERŠAUNAMI rezultatai. JEI nori sutelkti – VIENYK! Jei esi šauklys – įvardink – kiek dešimtinių tokių kaip Tu, kartu! Ir ateik kviečiamas – kad ir #susitelkimo– VIENYTIS! Garbė stoti greta su tais – kurie už Lietuvą, šeimą, paprotines vertybes – kol plaks širdis!

2021 m. vasario 28 d., sekmadienis

Prasideda organizuotas visuomenės pasipriešinimas

Prasideda organizuotas visuomenės pasipriešinimas
DIDYSIS ŠEIMOS GYNIMO MARŠAS 2021 Dėl ideologinio karo metodais vykdomos agresyvios genderistinės propagandos ir valdančiosios daugumos rengiamų įstatymų, prieštaraujančių Tautos referendumu priimtai Lietuvos Respublikos Konstitucijai, MES PRIVALOME VIENYTIS! Neabejingi Lietuvos piliečiai ir visuomeninės organizacijos organizacijos rengia DIDĮJĮ ŠEIMOS GYNIMO MARŠĄ. Automobilių kolona važiuosime iš Klaipėdos į Vilnių, pakeliui prisijungiant visų šalies regionų dalyviams. Susirinksime į visos Lietuvos vienybės ir protesto mitingą Vingio parke. Mūsų šūkis: STIPRI ŠEIMA – STIPRI VALSTYBĖ! Vieningai paliudysime didžiosios daugumos Lietuvos piliečių ryžtą apginti Lietuvos šeimų teises bei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatytą teisinę ir visuomeninę tvarką. Apginsime savo šeimas, vaikus, jaunimą, vaikų darželius ir mokyklas nuo prievarta brukamos išsigalvotų socialinių lyčių propagandos. Vieningai pasisakysime prieš rengiamą Stambulo konvencijos ratifikavimą Seime, kuris uždraustų žodžio ir įsitikinimų laisvę, įteisintų totalią visuomenės minčių kontrolę ir bausmes už Konstitucijoje įtvirtintą teisę reikšti savo nuomonę ir tėvams auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus. Lietuva niekada neleis kraštutinėms mažumoms primesti visai visuomenei nepriimtino gyvenimo būdo, paniekinti Tautos tradicijų ir vertybių ir atsisakyti pagarba žmogaus orumui pagrįstos krikščioniškos civilizacijos moralės. Tai dabar ne tik šeimų, bet ir Lietuvos valstybės ateities ir išlikimo klausimas.Tik visi kartu apginsime tai, kas mums brangu! Kviečiame visus neabejingus šalies ateičiai piliečius, visuomenines organizacijas, prisidėti prie renginio organizavimo. Kreipkitės telefonu 8 650 93100, rašykite: infoautoridas@gmail.com Sąskaita norintiems paremti renginį: gavėjas Asociacija Kauno forumas, sąskaitaLT21 7044 0600 0830 0107 SWIFT kodas (BIC), CBVILT2X, mokėjimo paskirtyje nurodykite: AUKA Šeimos gynimo maršui. Verslą, parėmusį renginį, prašome adresu: infoautoridas@gmail.com su pavedimo kopija išsiųsti įmonės logotipą, kurį įdėsime plakatuose ir nurodysime reklaminėje medžiagoje kaip rėmėją (jei pageidausite). Iš anksto dėkojame visiems, kuriems brangi Lietuvos ateitis. Maršas įvyks panaikinus judėjimo tarp savivaldybių apribojimus. Datą, laiką ir rinkimosi vietas pranešime papildomai. Šeima, kurią sudaro Mama, Tėtis ir Vaikai, turi būti ir bus apsaugota! SHARE THIS: SUSIJĘ STRAIPSNIAI Šeimų ir tėvų organizacijų kreipimasis dėl LGBT propagandos LRT laidoje vaikams Kategorijoje "Kauno forumas" Mitingas prie LRT Kategorijoje "Demokratija" Nacionalinio susivienijimo kreipimasis į visuomenę Kategorijoje "Demokratija" Paskelbė Kauno forumas Kauno forumas – pilietinė iniciatyva, siekianti telkti Lietuvos likimui neabejingus Kauno mokslo, kultūros ir verslo pasaulio atstovus. Mes siekiame ugdyti visuomenės sąmoningumą, grąžinti žmonėms Lietuvą ir Lietuvai jos žmones.Peržiūrėti visus Kauno forumas įrašus  Demokratija, Kauno forumas, Lietuva Jūs galite prisidėti Paieška portale Translate Pasirinkti kalbąafrikansoairiųalbanųamharųanglųarabųarmėnųAzerbaidžaniečiųbaltarusiųbaskųbengalųbirmiečiųbosniųbulgarųčekųčičevadanųesperantoestųfryzųgalisųgraikųgruzinųgudžaratųhaičio kreolųhausųhavajiečiųhebrajųhindihmongųigbųindoneziečiųislandųispanųitalųjaponųjaviečiųjidiš (žydų)jorubųkanadųkataloniečiųkazachųkhmerųKinyarwandakinų (supaprastinta)kinų (tradicinė)kirgizųkorėjiečiųkorsikiečiųkosųkroatųkurdųlaosiečiųlatviųlenkųliuksemburgiečiųlotynųmakedoniečiųmalagasiųmalajaliųmalajiečiųmaltiečiųmaoriųmaratųmongolųnepaliečiųnorvegųOdijų (orijų)olandųpandžabųpersųportugalųprancūzųpuštunų (afganų)rumunųrusųsamojiečiųsebuanųserbųsesutosindųsinhalųslovakųslovėnųsomaliečiųsundųsuomiųsvahiliųškotų (gėlų)šonųšvedųtadžikųtagalųtajųtamilųtelugųTotoriųTurkmėnųturkųUigūrų k.ukrainiečiųurdųuzbekųvalųvengrųvietnamiečiųvokiečiųzulusų Parėmė Vertėjas Apie Kauno forumas – pilietinė iniciatyva, siekianti telkti Lietuvos likimui neabejingus Kauno mokslo, kultūros ir verslo pasaulio atstovus. Mes siekiame ugdyti visuomenės sąmoningumą, grąžinti žmonėms Lietuvą ir Lietuvai jos žmones. Nauja politinė jėga Vėliava Skaitomiausi Prasideda organizuotas visuomenės pasipriešinimas Algimantas Rusteika. Iliuzijų pabaigos metai Šeimų ir tėvų organizacijų kreipimasis dėl LGBT propagandos LRT laidoje vaikams Mitingas prie LRT Algimantas Rusteika. Stukačių epocha sugrįžta Emanuelio Zingerio reikalaujama paneigti paskleistą melagingą informaciją Eduardas Vaitkus. Dėl CŽV kalėjimo valdžia tyli Nacionalinio susivienijimo kreipimasis į visuomenę ALGIMANTAS RUSTEIKA: Jie vėl ateina mūsų išgelbėti Romualdas Žekas. Priešai jau viduje Klaipėdos forumas prof.Vytautas Radžvilas ArchyvaiARCHYVAI  Pasirinkite mėnesį   2021 m. vasario mėn.    2021 m. sausio mėn.    2020 m. gruodžio mėn.    2020 m. lapkričio mėn.    2020 m. spalio mėn.    2020 m. rugsėjo mėn.    2020 m. rugpjūčio mėn.    2020 m. liepos mėn.    2020 m. birželio mėn.    2020 m. gegužės mėn.    2020 m. balandžio mėn.    2020 m. kovo mėn.    2020 m. vasario mėn.    2020 m. sausio mėn.    2019 m. gruodžio mėn.    2019 m. lapkričio mėn.    2019 m. spalio mėn.    2019 m. rugsėjo mėn.    2019 m. rugpjūčio mėn.    2019 m. liepos mėn.    2019 m. birželio mėn.    2019 m. gegužės mėn.    2019 m. balandžio mėn.    2019 m. kovo mėn.    2019 m. vasario mėn.    2019 m. sausio mėn.    2018 m. gruodžio mėn.    2018 m. lapkričio mėn.    2018 m. spalio mėn.    2018 m. rugsėjo mėn.    2018 m. rugpjūčio mėn.    2018 m. liepos mėn.    2018 m. birželio mėn.    2018 m. gegužės mėn.    2018 m. balandžio mėn.   Alytaus forumas Kauno forumas Šiaulių forumas GAUTI PRANEŠIMUS APIE NAUJUS ĮRAŠUS Įveskite savo el. pašto adresą ir sekite šio blogo naujienas, bei gaukite pranešimą apie naują įrašą el. paštu. EL. PAŠTO ADRESAS: PRENUMERUOTI Pro Patria Galerija 

DĖL LAISVĖS PATRIJOS NUSIKALSTAMO VEIKIMO PRIEŠ LIETUVĄ !!!!!!

DĖL LAISVĖS PATRIJOS NUSIKALSTAMO VEIKIMO PRIEŠ LIETUVĄ !!!!!! LIETUVIŲ TEISINGUMO TEISMO INFORMACIJA !!!!!!! PRISIJUNGIMUI Administracinėje byloje Nr. eI3-5403-426/2020
Surinkta pakankamai įrodymų, kad nuo 1993 metų pabaigos, fizinių asmenų gauja pasivadinusi politinėmis partijomis, nebeorganizuoja LR Seimo rinkimų, tai patvirtina rašytiniai įrodymai VRK, kuri nuo 1993 metų leidžia pavyzdinius rinkimų biuletenius, neva daugiamandatėms apygardoms, kuriose demonstratyviai ir ciniškai nurodo kad į LR Seimą renkamos politinės partijos, o tuo tarpu rinkimo biuletenių, atitinkančių Konstitucijos 56 str. reikalavimų neparuošia, t. y. fiziniams asmenins dalyvauti daugiamandatėse apygardose nesuteikia galimybių. Tokiu tautos mulkinimo būdu iš gaujos politiniu pagrindu suformuojamos neva UAB seimas ir UAB vyriausybė, kurie masiškai naikina Lietuvių žemės gyventojų turtus, išteklius, kerta ir pjauna miškus, užgrobia žemes, naikina verslus, švietimą, mokslą, kultūrą, mediciną, teisingumą, kenkia tradicijoms ir papročiams. Ne išimtis, 2020 metais UAB vyriausybė, 2020-08-28 Konstitucinio teismo pripažinta nelegatimi pavedė UAB VRK organizuoti LR Seimo rinkimus, tačiau eilinį kartą VRK jų neorganizavo, o organizavo politinių partijų gaujos suvienijimą, piktnaudžiaujant Lietuvių žemės gyventojų asmenimis ir tai patvirtina pvz. VRK forma: Politinė partija „ Drąsos kelias“ ( toliau p.p.) Arvydui Balčiui pavedė atstovauti partijos interesus VRK, bei delegavo jo asmenį dalyvauti LR Seimo rinkimuose daugiamandatėje rinkiminėje apygardoje, tačiau UAB VRK prieštaraujant Konstitucijos 56 str. redakcijai Arvydo Balčiaus VRK daugiamandatėje rinkimų apygardoje kandidatu į LR Seimo narius, neįregistravo, viešai neskelbė, neišrašė ir neišdavė rinkiminių biuletenių. Tuo tarpu 17 politinių partijų, tame skaičiuje ir „ Drąsos kelias“, „ Laisvės partija“ ,Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai ir kt... VRK įregistravo, skelbė daugiamandatėse rinkiminėse apygardose ir jų vardu išdavė/išrašė rinkiminius biuletenius daugiamandatėse apygardose., organizavo rinkimus ir patvirtino galutinius rinkimų rezultatus. Tokia VRK tyčinė veika prieštarauja Konstitucijos 56 str., kas sukelia Konstitucijos pasekmes, numanytas Konstitucijos 55 str. ir 33 str., dėl neįvyko LR Seimo rinkimai 2020-10-11 ir 2020-10-25 dienomis ir LR seimas liko neišrinktas. Arvydas Balčius, pažeistoms teisėms ginti 2020 rudenį kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, bei į Konstitucinį teismą, dėl tokių faktinių aplinkybių patvirtinimo Asmenys negalėje balsuoti už Arvydo Balčiaus asmenį daugiamandatėje apygardoje 2020 LR Seimo rinkimuose, prisijungė administracinėje byloje suinteresuotais/nekentėjusiais asmenimis. Norintys prisijungti byloje, rašykite el.paštu: info@ibendruomene.lt

2021 m. vasario 26 d., penktadienis

SIŪLYMAS GITANUI NAUSĖDAI PALEISTI UAB SEIMĄ !!!

SIŪLYMAS GITANUI NAUSĖDAI PALEISTI UAB SEIMĄ !!!
"LIETUVOS ATKŪRIMO BENDRUOMENĖ" vadovaujama, teisininko Arvydo Balčius kviečia Gitaną Nausėdą jungtis prie BENDRUOMENĖS reikalavimų pripažinti negaliojančiais 2020 metų rinkimus į LR Seimą ir šiuo pagrindu į laisvę paleisti UAB seimą. Viena iš esminių paleidimo pagrindų, tai, kad LR Seimas buvo renkamas iš politinių partijų, o ne iš Lietuvos piliečių, kas numatyta Konstitucijos 56 str. Priešingu atveju bendruomenė teiks reikalavimą Konstituciniam teismui ir prašys G. Nausėdos atsistatydinimo, o neatsistatydinimo atveju, kreipsis į teismą dėl prezidento priesaikos sulaužymo. Prezidentas svarbias funkcijas atlieka valstybės vidaus politikoje: Prezidentas yra Vyriausiasis valstybės ginkluotųjų pajėgų vadas. Jis vadovauja Valstybės gynybos tarybai. Suteikia aukščiausius karinius laipsnius. Seimo pritarimu, skiria ir atleidžia kariuomenės vadą ir saugumo tarnybos vadovą. Turi įstatymų leidybos Seime iniciatyvos teisę, taip pat teisę vetuoti Seimo priimtus įstatymus. Seimo pritarimu, skiria ir atleidžia Ministrą Pirmininką. Paveda jam sudaryti Vyriausybę ir tvirtina jos sudėtį. Gali kreiptis į Konstitucinį Teismą. Konstitucijoje numatytais atvejais gali paleisti Seimą.

LIETUVIŲ ŽEMĖS TIKINČIŲJŲ BENDRUOMENĖ INFORMUOJA

LIETUVIŲ ŽEMĖS TIKINČIŲJŲ BENDRUOMENĖ INFORMUOJA
Situaciją komentuoja kardinolas Sigitas TAMKEVIČIUS: Gyvename laisvoje šalyje, tačiau joje kunigas, išsakęs savo nuomonę apie šeimą ir pasiūlęs pasirašyti peticijas, už tai buvo užsipultas ir išvadintas tokiais žodžiais, kurių kartoti neapsiverčia liežuvis. Tai yra prastas signalas. Šiandien užsipuolė žodžiais, o jeigu užsipuolusių svajonės išsipildys ir Stambulo konvencija bus ratifikuota, už A.Toliato žodžius jam teks sulaukti ne piktų komentarų, o baudžiamosios atsakomybės straipsnių. Gaila, kad einama tokiu keliu. Nors apklausos rodo, kad didelė dalis Lietuvos gyventojų palaiko tradicinę šeimą. Dvasininkas turi teisę pasisakyti visais klausimais, kurie susiję su žmogumi. Nors mūsų visuomenėje yra žmonių, kurie turbūt labai norėtų uždrausti dvasininkams kalbėti ir mielai išleistų tai reglamentuojančius įstatymus. Dėl to galima tik apgailestauti. Einama cenzūros link. Kitų šalių patirtis rodo, kaip suinteresuoti žmonės kovoja tarsi už laisvę, tačiau siekia apriboti jiems nepalankius žmones ir įvesti cenzūrą, kad pastarieji negalėtų kalbėti. Aš skaičiau komentarus, kuriuose buvo rašoma, kad dvasininkai yra padarę nusikaltimų prieš nepilnamečius, todėl jie iš viso turėtų tylėti. Tačiau nieko panašaus. Klaidų gali padaryti visi. Bet stovėti tiesos, gėrio, šeimos pusėje yra svarbiausia dvasininko pareiga. Todėl mes tikrai nedrausime savo kunigams apie tai kalbėti ir palaikysime, jeigu jie bus puolami. Visi, kurie vertina prigimtinę šeimą, kalbės apie tai ir toliau, net jeigu ir bus išleisti nepalankūs įstatymai.

Neteisminio tyrimo metu nustatyta, kad 2020 metų kovo 14 d., Konstitucinio teismo 202-08-28 d. nutarimu pripažinta neteisėta LR Vyriausybė paskelbė neteisėtą nutarimą, kuriuo Lietuvos teritorijoje įvedė karantiną bei nustatė jo sąlygas.

Neteisminio tyrimo metu nustatyta, kad 2020 metų kovo 14 d., Konstitucinio teismo 202-08-28 d. nutarimu pripažinta neteisėta LR Vyriausybė paskelbė neteisėtą nutarimą, kuriuo Lietuvos teritorijoje įvedė karantiną bei nustatė jo sąlygas.
Šis neteisėtas nutarimas yra grindžiamas Žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 21 straipsniu. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta, kad karantino tikslas – nustatyti specialią asmenų darbo, gyvenimo, poilsio, kelionių tvarką, ūkinės ir kitokios veiklos sąlygas, produktų gamybos, jų realizavimo, geriamojo vandens tiekimo bei paslaugų teikimo tvarką ir tuo riboti užkrečiamų ligų plėtimą. Realizuodama įstatymo nuostatas, neteisėta LR Vyriausybė paskelbdama karantiną nustatė šias sąlygas: • uždrausti užsieniečiams atvykti į LR, išskyrus nutarime numatytus atvejus; • nustatyti pasienio kirtimo punktus, per kuriuos bus galima vykdyti LR valstybinės sienos kirtimą; • tranzitą per LR teritoriją leisti iki š.m. kovo 19 d., išskyrus nutarime nurodytus atvejus; • uždrausti LR piliečiams išvykti iš Lietuvos, išskyrus nutarime nurodytus atvejus; • asmenims grįžusiems iš užsienio nustatyti privalomąją 14 d. izoliaciją, išskyrus nutarime nurodytus atvejus; draudžiamos kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas; • draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai; • draudžiama viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veikla, išskyrus numatytus atvejus; • draudžiama parduotuvių, prekybos ir pramogų centrų vieta, išskyrus numatytus atvejus; • kiti numatyti ribojimai. Konstitucijos antrasis skyrius įtvirtina pagrindines žmogaus teises (vartotojų teisės yra reikšminga žmogaus teisių sudedamoji dalis) bei galimus jų ribojimo pagrindus. Pavyzdžiui, Konstitucijos 24 straipsnyje įtvirtinta asmens teisė į būsto neliečiamybę, 32 straipsnyje – teisė laisvai judėti, tame tarpe ir išvykti iš Lietuvos, 36 straipsnyje susirinkimų laisvė ir kitos teisės. Konstitucija numato ne tik šių teisių ribojimo pagrindus, bet ir teisės akto formą – tik įstatymu. Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje ne vieną kartą yra konstatavęs, kad ši Konstitucijos nuostata turi būti aiškinama siaurai. Tai reiškia, kad ribojimas yra galimas išimtinai tik įstatymo forma. Ši teisė negali būti deleguojama. Kitaip tariant, Konstitucija imperatyviai numato, kad pagrindines žmogaus teises Konstitucijoje numatytais pagrindais gali riboti tik Seimas ir tik įstatymu. Asociacija „Kompleksinė ergonteisinė parama“ bendradarbiaudama su Teisingumo ministerijos įgaliota Nacionaline vartotojų konfederacija, kartu gindamos viešą interesą, moksliškai tirdamos vartotojų ir verslininkų skundus neteisminio tyrimo metu konstatavo, kad Konstitucinis Teismas 2005 09 19 nutarime yra pateisinęs žmogaus teisių ribojimą poįstatyminiu aktu. Tačiau nutarime yra įtvirtinamos ir išimties taikymo sąlygos. Jame teigiama, kad „Vyriausybė, nutarimais reguliuodama minėtus santykius, negali nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris nebūtų grindžiamas Konstitucija ir įstatymais, taip pat tokio teisinio reguliavimo, kuris konkuruotų su įstatymų nustatytuoju. Kadangi Vyriausybės nutarimu yra ribojamos judėjimo, susirinkimų, ūkinės veiklos, todėl nekyla abejonių, kad nutarimu (kuris yra žemesnio lygio teisės aktas nei įstatymas) yra neteisėtai apribotos vartotojų ir verslininkų teisės ir laisvės. Toks nutarimas akivaizdžiai neatitinka vartotojų ir verslininkų Konstitucinėms teisėms, kadangi nurodyti apribojimai yra kildinami tik iš bendros Nepaprastos padėties įstatyme pateiktos, karantino sąvokos. Tuo tarpu šiame Įstatyme detalizuojamos yra kitos priemonės (pvz.: 27 – 28 straipsniai). Konstitucija numato, kad Vyriausybės teisės gali būti kildinamos iš Konstitucijos bei Užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo. LR Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo (TAP-20-396) (20-3809) ir 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ yra neteisėti ir todėl, kad LR Konstitucijos 67 straipsnio 20 p. numatyta, kad nepaprastąją padėtį skelbia Seimas. Vadovaujantis Seimo statuto 3 str. 12 str. pagrindu, Seimo nariai, privalo nuolat bendrauti su rinkėjais (vartotojais, smulkiaisiais verslininkais, jų asociacijomis), išklausyti jų problemas, todėl Konstitucijoje ir yra numatyta žmogaus teisių silpninimą riboti tik įstatymais, kurie yra priimami tik LR Seime, bet ne Vyriausybės nutarimais. Jei LR Seimas šiuo metu svarstytų ar įstatymu reglamentuoti žmogaus teisių susilpninimą pratęsiant Vyriausybės įvestus karantino apribojimus, tai Seimo nariai, kaip gyventojų atstovai, išklausę rinkėjų nuomonę, turėtų nepritarti tolimesniam žmogaus, vartotojų teisių, ekonominės-socialinės veiklos ribojimui, nes tai kiltų grėsmė visuomenės rimčiai (Nepaprastosios padėties įstatymo 3 straipsnio 1 d.). Kokia skaudi bebūtų esama situacija dėl COVID-19, Lietuva, atstovaujama LR Seimo, privalo saugoti Žmogaus teises. Dėl išdėstyto akivaizdu, kad visi buvusios neteisėtos Vyriausybės nutarimais nustatyti ribojimai yra neteisėti, jie turi būti atšaukti ir neturi būti pratęsti, jog nesusidarytų sąlygos įstatymu įvesti Nepaprastą padėtį, kuri kiltų ne nuo pandemijos sukeltų priežasčių, bet nuo nepagrįstai stabdomo ekonominio, socialinio ir visuomenės gyvenimo, nepagrįstai ribojant žmonių teises ir laisves ir taip darant didžiulius nuostolius ne tik individams, bet ir visai Lietuvos visuomenei. Europos Bendrijos steigimo sutartyje (toliau – EB steigimo sutartis) vartotojų teisių apsaugai yra skirta XIV antraštinė dalis, kurią sudaro 153 straipsnis. Šiame straipsnyje inter alia nustatyta, kad, siekdama remti vartotojų interesus ir užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą, Bendrija padeda užtikrinti vartotojų sveikatą, saugą ir ekonominius interesus, taip pat skatinti jų teisę į informaciją, šviečiamąją veiklą ir burtis į organizacijas savo interesams ginti. Į vartotojų apsaugos reikalavimus atsižvelgiama nustatant bei įgyvendinant kitas Bendrijos politikos ir veiklos kryptis. Vartotojų teisių apsauga yra savarankiška, tačiau ne išimtinė Bendrijos kompetencijos sritis (EB steigimo sutarties 3 straipsnio t punktas), todėl Sutartyje nustatytais atvejais valstybės narės nacionaliniu lygmeniu išsaugo teisę imtis griežtesnių apsaugos priemonių vartotojų teisių apsaugos srityje. Tais atvejais, kai priemonės vartotojų teisių apsaugos srityje priimamos pagal EB steigimo sutarties 153 straipsnio 4 dalį, valstybės narės turi teisę toliau laikytis arba imtis griežtesnių apsaugos priemonių, kurios turi atitikti EB steigimo sutartį ir apie jas turi būti informuojama Europos Komisija.