2018 m. rugpjūčio 31 d., penktadienis

Šiaulių teismas - pats teisingiausias teismas pasaulyje

Šiaulių teismas - pats teisingiausias teismas pasaulyje?

Evaldas Balčiūnas


Apsilankiau Simono Zagursko - kaltintojai teigia -aka Kroidono teisme. Žmogus teisiamas už pasisakymus feisbuke, ir visokį šūdą nežinia iš kur perspostinančiame savitarnos savartyne pavadinimu ldiena.lt
Kaltintojai prokuroras ir toks personažas Mačiulis priesaiką sugebėjęs duoti ir kaip Vidmantas ir kaip Vidas. Jį atseit apšmeižė visa eile teiginių. Nevardinsiu, pasakysiu, kad žmogui Vidmantui tokie teiginiai skamba keistai, o jei jie skirti personažui vidui tai ką aš žinau...
Kitas epizodas kuriuo Kaltinamas S. Kroidonas dar keistesnis. Prokuratūra jį naujausios istorijos lyg ir dėl Sausio įvykių iškraipymu. Tiksliau pasakyti negaliu, nes nei teisėjas nei prokurorė posėdžio metu taip ir nerado adreso to straipsnio ir likau nesupratęs kur ta publikacija buvo.
Vidmantas Mačiulis taip ir nesugebėjo pasakyti kada pamatė jį šmeižiančią publikaciją nors kalbėjo ilgai ir nežinia apie ką. Apie savo santykius su personažu Vidmantu AAMačiuliu irgi nelabai paaiškino. tiesiog jį vienur vadina taip kitur kitaip dokumentų jis irgi turi išduotų tiek vienu tiek kitu vardu. Labai tikiuosi, kad teismas tą reikalą išriš. Įdomus ir V. Mačiulio reikalavimas atlyginti daugiatūkstantinę žalą - jis grindžiamas tuo kad jo rengiamų laidų šiemet niekas nepirko.
Dėl sausio įvykių istorija dar painesnė - prokuratūra prieš posėdį pakeitė kaltinimą palaikančią prokurorę, kuri paprašė prijungti prie bylos dar keturių teismų sprendimus (iš akie tai koks šimtas lapų). Toks niekuo nepridengtas noras vilkinti procesą.
Kaltinamasis - keliolika metų gyveno Didžiojoje Britanijoje ir buvo pagautas aerouoste ir dabar gyvena Lietuvoje be dokumentų, be socialinio draudimo ir be pajamų šaltinio.
Kaltinimą "sduorganizavo" Jorkšyrų elfų narys. Kuris pamatė publikaciją grupėje Jorkšyrų elfai ir kreipėsi į policiją. Kur jis tą publikaciją apart Jorkšyrų elfų dar matė - apklausiamas teisme - nenurodė.
S. Zakurskas ir toliau lieka Teisingiausio pasaulyje teismo - Šiaulių teismo žinioje. Teismas yra atėmęs iš jo dokumentus, nors šiame posėdyje lyg ir leido darytis naujus - rugsėjoi mėnesi baigiasi A. Zagursko paso galiojimo laikas.
Yra tikimybė, kad Zagurskas baigęs teismo golgotą jau turės dokumentus ir galės palikti šią anot jo "bananų respubliką".
Kaip sakoma tiek žinių iš teisingumo fronto.
Būkem acargūs kažkas kariauja informacinius karus, o kažkas pakliūna į nelaisvę.


Giedrius Grabauskas. Gautas leidimas mitingui Vilniuje rugsėjo. 10 dieną, nuo 13:00 val.

Draugai,

Gautas leidimas mitingui Vilniuje  rugs. 10 dieną, nuo 13:00 val.
Prašau perskaityti šį rąštą-jame yra įv. detalių

Skubu dabar su reikalais

tačiau jau pranesu.
leidimas svarst/. buvo vakar
šiandien gautas ju of.rąštas

Kviečiame dalyvauti mitinge

Pagarbiai

Giedrius Grabauskas
tel--8606 33268
Donatas Šulcas
telf-8608 00512
Vytautas Šustauskas
telf -8613 42242

Elektroninio dokumento nuorašas DETALŪS METADUOMENYS Dokumento sudarytojas (-ai) Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT09601, Vilnius Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL ORGANIZUOJAMŲ SUSIRINKIMŲ IR EISENOS Dokumento registracijos data ir numeris 2018-08-23 Nr. A30-1764/18(2.1.22E-TD2) Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris – Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0 Parašo paskirtis Vizavimas Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Vladimiras Michailovas, l.e.p., Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyrius Sertifikatas išduotas VLADIMIRAS MICHAILOVAS, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT Parašo sukūrimo data ir laikas 2018-08-22 16:01:29 (GMT+03:00) Parašo formatas XAdES-T Laiko žymoje nurodytas laikas 2018-08-22 16:01:39 (GMT+03:00) Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT Sertifikato galiojimo laikas 2017-09-26 09:31:25 – 2020-09-25 09:31:25 Parašo paskirtis Pasirašymas Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Agnė Vilkončiūtė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja, Administracijos direktorius Sertifikatas išduotas AGNĖ VILKONČIŪTĖ, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT Parašo sukūrimo data ir laikas 2018-08-23 09:47:28 (GMT+03:00) Parašo formatas XAdES-T Laiko žymoje nurodytas laikas 2018-08-23 09:47:35 (GMT+03:00) Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT Sertifikato galiojimo laikas 2017-09-07 09:43:54 – 2020-09-06 09:43:54 Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A), VI Registru Centras - I.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT", sertifikatas galioja nuo 2018-01-04 14:51:14 iki 2019-01-04 14:51:14 Pagrindinio dokumento priedų skaičius – Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) – Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) – Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris – Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.4.34 Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2018-08-23 10:50:31) Paieškos nuoroda – Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2018-08-23 10:50:31 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“

2018 m. rugpjūčio 30 d., ketvirtadienis

Pompa - Snaiperis

Progresui būtinos sąlygos: mutacijos, atranka ir perdavimo būdas. Algird...Jei manote, kad mūsų darbas Jums reikalingas, galite paremti: "Mūsų Gretas" – bendraminčių sambūrį. Viešoji Įstaiga "Kaisakas", LT477300010078090515, aukojant rašyti "auka Mūsų Gretų veiklai". Privačiai – Kazimieras Juraitis, LT367300010072535911

Трактора МИНСКА, а в центре внимания – ЧЕЛОВЕК. БЕЛОРУСЬ 2018 08 05

Jei manote, kad mūsų darbas Jums reikalingas, galite paremti:
"Mūsų Gretas" – bendraminčių sambūrį. Viešoji Įstaiga "Kaisakas", LT477300010078090515, aukojant rašyti "auka Mūsų Gretų veiklai".
Privačiai – Kazimieras Juraitis, LT367300010072535911

Lietuvos valdžia ir jos struktūra. Antielitas. Pranas Valickas

Jei manote, kad mūsų darbas Jums reikalingas, galite paremti:
"Mūsų Gretas" – bendraminčių sambūrį. Viešoji Įstaiga "Kaisakas", LT477300010078090515, aukojant rašyti "auka Mūsų Gretų veiklai".
Privačiai – Kazimieras Juraitis, LT367300010072535911

Tvirta šeima – tvirta Lietuva. Gintaras Lunskis ir Kęstutis Pūkas. 2018 ...


Jei manote, kad mūsų darbas Jums reikalingas, galite paremti: "Mūsų Gretas" – bendraminčių sambūrį. Viešoji Įstaiga "Kaisakas", LT477300010078090515, aukojant rašyti "auka Mūsų Gretų veiklai". Privačiai – Kazimieras Juraitis, LT367300010072535911

MINSKO traktoriai, kur dėmesio centre – ŽMOGUS. BALTARUSIJA. 2018 08 05Jei manote, kad mūsų darbas Jums reikalingas, galite paremti: "Mūsų Gretas" – bendraminčių sambūrį. Viešoji Įstaiga "Kaisakas", LT477300010078090515, aukojant rašyti "auka Mūsų Gretų veiklai". Privačiai – Kazimieras Juraitis, LT367300010072535911

Vilniaus apygardos teismas visiškai reabilitavo KGB ir sovietinę Lietuvos okupaciją Aurimas Drižius

Vilniaus apygardos teismas visiškai reabilitavo KGB ir sovietinę Lietuvos okupaciją
Aurimas Drižius

Vilniaus apygardos ir Lietuvos apeliacinio teismo neseniai paskelbtos nutartys visiškai reabilitavo KGB ir sovietinę Lietuvos okupaciją.
Disidentai Nijolė Sadūnaitė, Algirdas Endriukaitis, Jonas Volungevičius ir kiti  kreipėsi dėl KGB-istų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už tai, kad jie persekiojo žmones, kurie leido „Lietuvos Katalikų bažnyčios kroniką“, sodino juos į kalėjimus už antitarybinę veiklą.
Tačiau nepriklausomos Lietuvos teismas ir prokuratūra visiškai reabilitavo KGB –istus, : „nes KGB buvo teisėsaugos institucija“.
Dar įdomiau lietuviškas teismas traktavo partizano Kraujelio veiklą – jo žmoną sovietai buvo nuteisę keturiems metams lagerio už tai, kad slėpė savo vyrą, o laisvos Lietuvos teismas visiškai pritarė sovietiniam teismui : „sunkių nusikaltimų asmenų slėpimas pats savaime yra nusikaltimas, už kurį baudžiama“.
Vilniaus apygardos teismas (VAT) nusprendė, kad KGB atliktos kratos pas disidentus buvo visiškai teisėtos „nukentėjusioji nepagrįstai teigė, kad 1966 m. pas ją atlikta krata buvo neteisėta, nes ją sankcionavo KGB įgaliotinis, suderinęs su KGB generolu“.
„Negalima sutikti su prokuroro nuomone, kad Kraujelis buvo persekiojamas ne kaip valstybinis, bet kaip kriminalinis nusikaltėlis“, - teigia laisvos Lietuvos Apeliacinis teismas, - Kraujelis buvo suimtas ne kaip partizanas, bet kaip asmuo, padaręs sunkius nusikaltimus“.
„Partizanai, kaip politinė grupė, neegzistavo, - nusprendė teismas. Nors sovietai teisė Kraujelį už tėvynės išdavimą.
„Byloje nėra jokių įrodymų, kad 1965 m. sovietų tikslas buvo fiziškai išnaikinti partizanus, - teigia VAT.
Teismas nusprendė, kad KGB generolas Misiukonis buvo apdovanotas teisingai – „už iniciatyvą ir ryžtingumą“. „KGB generolas Misiukonis nebuvo atsakingas už KGB veiklą“, - teigia teismas.
Jonas Volungevičius stebėjosi, kad dabartiniai Lietuvos teismai nusprendė, kad visi KGB-istai, persekioję disidentus sovietmečiu, elgėsi teisėtai.

Vilniaus apygardos teismo nutartis : „..Be to, ikiteisminio tyrimo teisėjas konstatavo, kad tyrimo metu nebuvo nustatyta, kad asmenys, gaminę ir platinę religinio pobūdžio leidinį ‚Lietuvos Katalikų bažnyčios kroniką“ ar prieš šios veiklos prisidėję, buvo teisiami ir nuteisti kriminalinėmis bausmėmis ne nepriklausomo ir bešališko teismo sprendimo ar be gynybos garantijų teisme..vien tas faktas, kad  nukentėjusieji buvo nuteisti tuo metu veikusių teismų už pasipriešinimą okupaciniam režimui, savaime nesudaro pagrindo teigti, kad buvo padaryta nusikalstama veika...nebuvo surinkta pakankamai duomenų, patvirtinančių nusikaltimus žmoniškumui“.
„man atrodo, kad visiems aišku, kokie buvo teismai ir gynybos garantijos sovietmečiu, - stebėjosi Jonas Volungevičius, - kada į lagerį pas mane atvažiuodavo KGB-istai ir iš pradžių labai gražiai prašydavo, kad parašyčiau atgailą į sovietinę spaudą, tai jie vėliau lakstė po kambarį ir grasindavo, kad mane supūdys kalėjime, ir kad aš iš jo neišeičiau. Todėl man labai li9dna, kad laisvos Lietuvos teismais taip elgiasi, ir aš nematau jokio skirtumo nuo sovietinių teismų.
„Tie teisėjai neparodė lojalumo Lietuvos valstybei, kaip reikalauja teisėjų etikos kodeksas, - teigė signataras Algirdas Endrukaitis, - mūsų visų skundų pagrindas buvo sovietinių teismų nuosprendžių citatos.
Beje, Lietuvos apygardos teismas nepabijoję ir suklastoti savo nutarties, įrašydami žinomai melagingų duomenų. Pvz., nutarime parašyta, kad „nepagrįstai tvirtinama, kad sovietinių teismų procesai buvo slapti“. Nors net tų sovietinių teismų nuosprendžiuose parašyta, kad procesas vyko slapta.  Teismas nurodė, kad „nenustatyta, kad buvo kokių nors sovietinių kolaborantų piktnaudžiavimo arba kad jie galėjo žinoti, kad jie pažeidžia žmoniškumą“. VAT topas – „jokio trėmimo nebuvo, kadangi jis buvo taikomas kaip nuteisimo bausmė“.  Dar vienas topas – „nuteistieji turėjo visas baudžiamojo proceso garantijas“.  Arba kitas – „neįrodyta, kad persekiojimas vyko nuolat ir sistemingai“.  „Tarptautinės teisės taikymas šiais atvejais nelaikytinas esminiu“. ‚Okupaciją vykdė ne tie patys asmenys“, - taip aiškino vienas prokuroras.  „Neįrodyta, kad būtų tyčia persekioję nukentėjusiuosius“. „Nėra pagrindo bausti pareigūnus dėl nusikaltimų žmoniškumui“.
Šių topų autoriai – prokurorai  Gedvydas Vaivada, Eugenijus Papučka, Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Valdas Bugelevičius, Vilniaus apygardos teismo teisėja Aiva Survilienė (nuotraukoje)
Tai, kad KGB-istai sumušė disidentą Andreiką, tai prokuratūra atsisakė tirti šį nusikaltimą, nurodydama, kad žmogų turėjo mušti bent tris kartus.
Nijolė Sadūnaitė : „Kas liečia „Lietuvos Katalikų bažnyčios kroniką“, tai tiesos monopolį iki šiol turi mūsų broliai KGB – jie neklystantys, o visi, kiti, kurie buvo tardomi KGB, o vėliau apdovanoti Vyčio Kryžiaus ordinais ir Laisvės premija, t.y. pripažinti, kad jie nėra melagiai, tačiau Lietuvos TSR Aukščiausias teismas 1988 m. mane ir vyskupą Sigitą Tamkevičių reabilitavo. Nors tuo metu aš jau buvau parašiusi dvi knygas, kurios buvo išverstos į septynias kalbas. Knygose aprašytas visas tas grubus tardymas, kuris tęsėsi pusę metų ir grasino, galiausiai uždaryta į psichiatrinę ligoninę, kai nedaviau parodymų.  Turiu net dokumentų, kad mane tardė net ir po 20 val. Aišku, aš negaliu dabar įrodyti, kad buvau „prišerta“ narkotikais, nors jau buvo „perestroika“, ir mano tardymo laukė KGB generolas Eismuntas. Tas rodo, kad buvo peržengtos visos ribos. Tačiau šiandien prokurorai mums sako, kad mes visi melagiai, ir niekas mūsų tada netardė, o tik labai gražiai apklausinėjo, ir nepažeidė jokių to meto instrukcijų. Todėl ir skaudu. Mes nenorime, kad tų broliukų KGB-istų visiškai nubaustų, tačiau norime truputį palengvinti jų gyvenimą – jeigu jie pripažins, kad taip, jie buvo priversti elgtis neteisingai, tai jų gyvenimas ir sąžinė palengvėtų.  Todėl norime tik vieno – Tiesos ir teisingumo, ir kad paskui mes visą amžinybę būtume drauge.  Nes melagins į Dangaus karalystę nepateks.

Algirdas Endriukaitis sako, kad  disidentai bandys pasinaudoti 172/2 BK straipsniu „Tarptautinių nusikaltimų neigimas“ „Šie teisėjai ir prokurorai neigia, kad Lietuvoje buvo vykdomi tarptautiniai nusikaltimai, - sakė A.Endriukaitis, - taip pat jų veikloje įžiūrime ir BK 228 str. „Piktnaudžiavimas“ požymių. Matome, kad teisėjai ir prokurorai bandė pateisinti tarptautinius nusikaltimus, t.y. Lietuvos okupacijos ir KGB veiklą, todėl turi būti traukiami atsakomybėn.  Be to, jie paneigia tarptautinių teismų praktiką, kurioje yra aiškiai įvardijama, kas yra žmonių persekiojimas už politinius ir religinius įsitikinimus“.
„Iki šiol niekas nelietė teisėjų, nes jie yra paskelbti neliečiamais, - mano A.Endriukaitis, - mes nepaneigiame teisėjų neliečiamumo pricipo, ir nebandome jiems nurodinėti. Tačiau kada teismas pasako, kad KGB yra teisėsaugos institucija, ir kad partizano žmona teisingai buvo nuteista kalėjimu todėl, kad slėpė vyrą, tai teismai labai priartėja prie Burokevičiaus linijos. Kreipsimės į Seimo komitetus ir kitas institucijas, kad jie nagrinėtų tai, ką daro Lietuvos teismai“.

Jei manote, kad mūsų darbas Jums reikalingas, galite paremti: "Mūsų Gretas" – bendraminčių sambūrį. Viešoji Įstaiga "Kaisakas", LT477300010078090515, aukojant rašyti "auka Mūsų Gretų veiklai". Privačiai – Kazimieras Juraitis, LT367300010072535911

2018 m. rugpjūčio 29 d., trečiadienis

2018-08-29 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spau...Jei manote, kad mūsų darbas Jums reikalingas, galite paremti: "Mūsų Gretas" – bendraminčių sambūrį. Viešoji Įstaiga "Kaisakas", LT477300010078090515, aukojant rašyti "auka Mūsų Gretų veiklai". Privačiai – Kazimieras Juraitis, LT367300010072535911

2018-03-26 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spau...Jei manote, kad mūsų darbas Jums reikalingas, galite paremti: "Mūsų Gretas" – bendraminčių sambūrį. Viešoji Įstaiga "Kaisakas", LT477300010078090515, aukojant rašyti "auka Mūsų Gretų veiklai". Privačiai – Kazimieras Juraitis, LT367300010072535911

2018 m. rugpjūčio 28 d., antradienis

Prokuratūra : teisėjai yra nepakaltinami, jie neatsako už tyčinius nusikaltimus net ir veikdami organizuotoje gaujoje?

Prokuratūra : teisėjai yra nepakaltinami, jie neatsako už tyčinius nusikaltimus net ir veikdami organizuotoje gaujoje?

Aurimas Drižius
 

Vilniaus apygardos prokuratūra pripažino, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Karvelis padarė nusikaltimą ir suklastojo savo  nutartį, tačiau kažkodėl nusprendė, kad teisėjas nusikaltimą padarė netyčia,  per klaidą įrašydamas į savo nutartį savo išgalvotus melagingus duomenis ir tos klastotės pagrindu priimdamas savo nutartį.
Šis teisėjo Petro Karvelio nusikaltimas yra viena nedidelė dalis nusikaltimų, kuriuos vykdo gerai organizuota ir neliečiama teisėjų gauja Vilniaus apylinkės, apygardos ir Apeliaciniame teisme.
Kaip žinia, į redakciją prieš kelis metus kreipėsi Veisiejų miestelio gyventojas Romas Balevičius, kuris papasakojo neįtikėtiną istoriją – Apeliacinio teismo teisėjas Viktoras Kažys jam užsakė renovuoti savo antikvarinį automobilį „Volgą“, tačiau už dviejų metų darbą  meistras ne tik kad negavo nė cento, tačiau teisėjo pastangomis dar buvo ir pasodintas į kalėjimą, jam prikelta begalė įvairių absurdiškų bylų po to, kai išdrįso kreiptis į žiniasklaidą.

Beje, pats V.Kažys sako, kad pinigus už Volgos remontą meistrui sumokėjo, tačiau neprašė joki dokumentų, nors remonto išlaidos viršijo 3 tūkst. Eurų, ir teisėjas turėjo pareigą deklaruoti šias išlaidas. Pats R.Balevičius sako, kad iš V.Kažio negavo nė cento, tik pažadus, o vėliau – grasinimus susidoroti, nes ‚aš teisininkas“. Teisėjai patikėjo savo kolegos V.Kažio žodžiais, nors visi jo pakviesti liudininkai pasakojo skirtingas istorijas apie remontą, kurias jiems papasakojo pats V.Kažys. R.Balevičius buvo nuteistas už „svetimo turto pasisavinimą“ bauda, o kai atsisakė ją mokėti – pusę metų praleido Lūkiškėse, ir tada tas pats Kauno apygardos teismas nusprendė, kad jis „bausmę jau atliko“.


Galiausiai prokuratūra iškėlė baudžiamąsias bylas „Laisvo laikraščio“ redaktoriui A.Drižiui ir žurnalistui Kazimierui Juraičiui už tai, kad jie sąžiningai dirbo savo darbą – parengė reportažus apie minėtą istoriją.
Aš, kaip šios bylos įtariamas V.Kažio šmeižikas, paprašiau, kad nukentėjęs teisėjas V.Kažys pateiktų savo pajamų ir išlaidų deklaraciją – jeigu jis atsiskaitė už R.Balevičiaus darbą, tai turi būti įrašyta ir jo išlaidų deklaracijoje.
Prokuratūra atsisakė tai padaryti – neva čia ir tai jau viskas aišku, „teismas viską išsiaiškino“, tada šį prokuratūros atsisakymą apskundžiau Vilniaus apylinkės teismui.
Skundą išnagrinėjęs Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Karvelis nesugalvojo nieko gudriau, kaip tik suklastoti savo nutartį – t.y. įrašyti melagingą skundo pateikimo datą ir tuo pagrindu jį atmesti.
Tada paprašiau, kad teisėjui P.Karveliui būtų keliama baudžiamoji byla už dokumento klastojimą.
Nurodžiau, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas P.Karvelis 2018-08-01 priėmė nutartį atsisakyti priimti mano skundą ir man jį gražinti – neva aš tą skundą padaviau praleidus apskundimo terminą ikiteisminiame tyrime Nr. 02-2-00529-17.
Tačiau taip tikrai nėra – skundžiamas prokuratūros nutarimas buvo priimtas 2018-07-24, o mano skundas teismui pateiktas 2018-07-30, t.y. nepraleidus septynių dienų apskundimo termino.
Nurodžiau, kad teisėjas P.Karvelis arba visiškai neskaito bylos dokumentų, arba juos sąmoningai klastoja , nes į savo nutartį įrašo, kad prokuratūra priėmė nutartį liepos 7 d. Nors iš tikrųjų prokuratūros nutarime aiškiai pasakya, kada ji priimta – liepos 24 d.
Teisėjas Karvelis sąmoningai ir labai kvailai suklastojo savo nutartį, įrašydamas į ją žinomai melagingus duomenis, ir taip pats padarė nusikatimą – dokumento klastojimą
Vienintelė bėda – teisėjai niekaip neatsako už savo padarytus nusikaltimus, todėl ir rašo tokias nesąmones. Remdamasis išdėstytu, prašiau prokuratūros pradėti ikiteisminį tyrimą teisėjo Petro Karvelio atvžilgiu pagal BK 300 straipsnį – dokumento klastojimas
“Pagal BK 300 straipsnį dokumentas – tai materialus teisinio fakto liudijimas” (Byla Nr. 2K-290/2008).
“Dokumentu laikytinas kiekvienas rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas, taip pat juridinių faktų ar juridinę reikšmę turinčių aplinkybių įrodymas” (Bylos Nr. 2K-426/2006, 2K-16/2010).
“Dokumentu gali būti pripažįstamas bet kokia forma ant popieriaus, elektroninėje erdvėje ar kompiuterinėje laikmenoje padarytas įrašas” (Byla Nr. 2K-426/2010).
Teisėjas P.Karvelis sąmoningai įrašė melagingus duomenis, kad atmesti mano prašymą kito teisėjo – Viktoro Kažio byloje. Tai padarė sąmoningai ir dėl to aš patyriau žalą – esu persekiojamas šios vadinamųjų “teisėjų” gaujos.
Darydamas tokias faktines klaidas bylose, teisėjas P.Karvelis negali nagrinėti bylų, o turi atsakyti už piktnaudžiavimą tarnyba ir dokumento suklastojimą.

Vilniaus apygardos prokuratūros ONTT prokuroras Rolandas Imbrasas atsisakė pradėti tyrimą P.Karvelio atžvilgiu, nes :
„Pareiškėjas, nurodydamas, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas P. Karvelis 2018-08-01 priimtoje nutartyje sąmoningai įrašė klaidingą Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūroje 2018-07-24 priimto nutarimo datą tam, kad atmesti jo skundą, remiasi vien bendro pobūdžio pamąstymais, kurie yra pagrįsti jo subjektyviu vertinimu. Nors nustatyta, kad 2018-08-01 priimtoje Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartyje nurodyta netiksli skundžiamo nutarimo data, nėra jokių objektyvių duomenų, kurie leistų pagrįstai manyti, kad klaidinga data galėjo būti įrašyta tyčia. .. netiesiogiai patvirtina, kad minėto nutarimo klaidinga data nutartyje įrašyta buvo dėl žmogiškosios klaidos, o ne siekiant Pareiškėjui sukelti tam tikras teisines pasekmes.
LR BK 300 straipsnio 1 dalyje nurodyto nusikaltimo sudėties būtinas subjektyvusis požymis - kaltė turi pasireikšti tiesiogine tyčia, t. y. kaltininkas supranta, kad siekdamas teisinėje apyvartoje įtvirtinti apgaulę, neteisėtai pagamino netikrą dokumentą ar (ir) žinomai netikrą dokumentą panaudojo, ir nori taip veikti. Pažymėtina, kad kaltės turinys baudžiamojoje byloje atskleidžiamas įvertinant tiek vidinius - psichinius (subjektyvius) nusikalstamos veikos požymius: paties kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką, išaiškinimas, kaip jis suvokė bei įvertino savo daromų veiksmų ar neveikimo pobūdį, padarinius, paskatas, nulėmusias nusikalstamos veikos padarymą ir šia veika siekiamus padarinius, tiek išorinius (objektyvius) jos požymius, t. y. atliktus veiksmus, jų pobūdį, intensyvumą, būdą, pastangas juos padarant, padėtį, kuri buvo juos padarant, ir pan.
Nors LR BK 300 straipsnyje nustatyta nusikaltimo sudėtis yra formali, tačiau įstatymų leidėjas baudžiamąją atsakomybę už dokumentų klastojimą nustatė ne tiek dėl veikos pavojingumo, kiek dėl veikos padarymo galinčių atsirasti žalingų padarinių tokį dokumentą panaudojus apyvartoje.
Kasacinėje praktikoje ne kartą pasisakyta, kad baudžiamoji teisė nėra formali, ji nustato atsakomybę tik už pavojingas veikas, o ne formalius pažeidimus, kad ne bet kokie duomenų iškraipymai daro veiką pavojingą ir nusikalstamą. Jei dokumente įrašyti tikrovės neatitinkantys faktai negali pažeisti fizinių ar juridinių asmenų teisių arba sukelti minėtiems asmenims ar valstybei teisiškai reikšmingų padarinių, toks dokumento suklastojimas nėra pavojinga veika baudžiamųjų įstatymų požiūriu, nes negali padaryti žalos reikšmingoms asmeninėms ar visuomeninėms vertybėms, taigi neužtraukia baudžiamosios atsakomybės (kasacinės nutartys Nr. 2K-263/2010, 2K-559/2011, Nr. 2K-161/2012, Nr. 2K-205/2012).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad A. Drižiaus teiginiai apie padarytą nusikalstamą veiką nepagrįsti jokiais faktiniais duomenimis, nėra jokio pagrindo konstatuoti, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas P. Karvelis, priimdamas nutartį, tyčia įrašė klaidingą datą, be to, tai Pareiškėjui negalėjo sukelti ir nesukėlė teisinių padarinių, turinčių esminę reikšmę jo teisių pažeidimui, kadangi minėta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-08-01 nutartis galėjo būti skundžiama LR BPK nustatyta tvarka. Todėl, konstatuotina, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo P. Karvelio veiksmuose nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 300 straipsnio 1 dalyje, ar kokios nors kitos nusikalstamos veikos požymių nėra.
LR BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtina, kad tais atvejais, kai nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, baudžiamasis procesas negali būti pradedamas.
LR BPK 168 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad tais atvejais, kai yra aiškios šio kodekso 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, pradėti ikiteisminį tyrimą atsisakoma“.

.


Jei manote, kad mūsų darbas Jums reikalingas, galite paremti: "Mūsų Gretas" – bendraminčių sambūrį. Viešoji Įstaiga "Kaisakas", LT477300010078090515, aukojant rašyti "auka Mūsų Gretų veiklai". Privačiai – Kazimieras Juraitis, LT367300010072535911

2018 m. rugpjūčio 27 d., pirmadienis

Tvarka dabartinėje betvarkėje

ISTORIJANAUJIENOSPOLITIKATEISĖ

Tvarka dabartinėje betvarkėje

Antanas Stugys, BĖGIŲ VAGYS 2018
Kad lietuvių apetitų gadinimas (per radiją) prasideda nuo ryto – tai jau chroniška taisyklė. Pakilusi saulė vėl atkopdama budina svietą, o atėjęs į  kavos kvapą virtuvėje gaunu… informacinę granatą. Klausausi smalsiomis ausimis ir netikiu. Tai, kas visais tele-radijo-spaudos kamalais, vakarams pataikaujant ir saldžialiežuvaujant, buvo trimituojama: kaip grėsmė iš Rusijos pusės – (todėl griaunama, laužoma ir naikinama apdairiai neminint generalinių užsakovų pavardžių) – šiandien ruošiamasi atstatyti! Tais pačiais radijo-tele-žiniasklaidos kanalais, toje pačioje Lietuvoje, tų pačių tautos išdavikų pagalba. O sako „Du kartus į ta pačią korupciją neįlipsi“…
Oba-na. Gražu kad net žalia. Visą tą komercinę politikų makalošę vadinti durnių laivu – jau nebe adekvatu. Per skystas koziris. Vieni nesubrendėliai ateina į valdžią ir suradę pretekstą griauna tai kas valgyti neprašo – geležinkelio ruožą nuo Mažeikių iki Latvijos. Kiti, tokie pat neoperbrendėliai, už iš dangaus byrančius skatinimus, vėl agituoja jį atstatyti. Kieno Lietuvoje valdžia ir kam naudingas tas griovimo-statymo maratonas? Vakarų valią vykdančiai subinlaižių-nesusitupėjėlių koalicijai Seime, ar iš bet kokio „Š“ vašką darantiems sėkmės džentelmenams? Jaunimui, kaip suprantu – pochui saulė, pochui jūra – kad tik nebaudžiamam žaginti nepilnametes mergeles. O pensininkai dar prisimena: kas tie Mažeikiai ir kam jie tarnavo iki pono Adamkevičiaus aplinkos invazijos į Lietuvos valdžią.
Taigi. Kur yra marionetinės valdžios neatsakingumo ir tautos kantrybės limitas? Vieniems – visos teisės, laisvės ir nebaudžiamo eksperimentavimo galimybės. Kitiems – tik šoko terapija ir vergiškas pasityčiojimas. Keiktis internete ne solidu ir ne etiška, todėl bandysiu tik cenzūriškai pasi-blyn-inti. Važiuokim toliau – (plačiais – ne Europinio standarto) atkurtoje Lietuvoje „grėsmę iš Rusijos pusės“ kėlusiais bėgiais. Vieni trumparegiai politikai, čepsėdami pataikaujančiomis lūpomis, už ES lėšas ar už papildomas biudžeto skyles – juos išardė. Kitos politinės infuzorijos – vėl už tas pačias durnių laivo išlaikymui skirtas išmokas – paskubom sunaikintą kelio atkarpą kėsinasi atstatyti. Kaip Sirijoje. Tie patys bombarduoja, tie patys pretenduoja į atstatinėjimą. Dvigubas „navaras“. Normalioje valstybėje tai būtu ne normalu. Tai būtu neeilinė, nuostolinga, kenkėjiška provokacija. Už panašią iniciatyvą, o juo labiau tokio projekto įgyvendinimą, būtų imamasi griežtų sankcijų. Finansinių, politinių, administracinių ir teisinių. Pas mus – paskalambys keli nublukę politiniai varpai ir tuo viskas užsibaigs. Į kalėjimą už padarytą dvigubą žalą – nei tie kas dėjo parašus priimdami nutarimą – „Leisti išardyti geležinkelio ruožą“. Nei tie kas dės parašus priimant nutarimą „Leisti atstatyti be reikalo sugriautą turtą“ – numedaliuojami nebus. Tokia patogi dabartinėje betvarkėje tvarka. Svarbu laiku ir vietoje sugebėti manipuliuoti valstybiniais ir privačiais aktais.
Demokratija, laisvė, absurdo komercija – skirta bendraklaniams ponams. O konstitucinis, neveiksnus, nieko nuo nieko nesaugantis standartinių teisių paketas – opoziciniams šiukšliadėžių kitaistams. Ne kiekvienoje tariamai teisinėje valstybėje galimi tokie kraupiai nuostolingi, tokie neišmanėliški-nešeimininkiški sprendimai… Nonsensas. Nusišauk su durų rankena kaip naujame kino filme „Niekas nenorėjo gyventi“. Gerbiamas Vytautas Petkevičius per švelniai pavadino savo bestselerį… Nori apsimyšk iš juoko, nori apsišik iš laimės – sintetinių ponų valdžios sprendimuose – akivaizdūs nugrybavimai. Valdžiai patogūs, nusikaltimams ateityje daryti pamatai, jau buvo Konstitucijoje užkoduoti tada… Žiūrėkite, koks laiku ir vietoje, vagių grupinės kepurės apdraudimo įstatymas buvo atsargiai priimtas. „Vaikai už tėvų kaltes ir žalas neatsako“. Sriubą iš kilmingų pelikanų tarpušiknių su ekologiškais marcipanais grietinėje valgo. Trečių asmenų dovanas neįrodomomis formomis priima. Už tėvų pinigus pirktais limuzinais važinėja. Tėvų korupcijos elitiniuose spinduliuose pleškinasi. O atsakyti, už švento gėrio byrėjimą iš dangaus – nėra reikalo?.. Jo-o-o…  Lietuvėle tu mana…
Geras dalykas radijas. Va kiek drumzlino drumzlinumo iš pat ryto ji į mane prikiša. Kūrybinės venos net braška besistengdamos tai suvirškinti. Po tokio priedo pusryčiaujant, negaliu nespyruokliuoti visą dieną. O jeigu dar skručas redaktorius (už sąžiningai atsėdėtą rašinį kai kada net su iliustracija) atsegtu nors simbolinį atsegimą… būtų visai all right! Bet tu, tauta, vis tiek,  stenkis būti linksma net dabartinio maro metu. Sutinku. Vietinei faunai, iš valdžios atimti malonumą politiškai paleistuvauti – neįmanoma. Bet stengtis reikia. Gal nenuknaksins?..
Antanas Stugys

2018-08-27 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų A. Butkevičiaus ir Z...

Emocijos laidoje „Nuoga tiesa“ – į studiją įsiveržė E. JakilaitisJei manote, kad mūsų darbas Jums reikalingas, galite paremti: "Mūsų Gretas" – bendraminčių sambūrį. Viešoji Įstaiga "Kaisakas", LT477300010078090515, aukojant rašyti "auka Mūsų Gretų veiklai". Privačiai – Kazimieras Juraitis, LT367300010072535911

Donatas apie TV smegenu plovima

Lietuva – valstybės iškamša. Zigmas Vaišvila. 2015 12 21

Tikrasis ES šeimininkas - BANKAI. Zigmas Vaišvila

Lietuviška mafija savo egzistavimą įrodo pati. Kazimieras Juraitis. 2018...

Pergalė ir Pralaimėjimas. Gintaras Lunskis ir Kazimieras Juraitis. 2018 ...Jei manote, kad mūsų darbas Jums reikalingas, galite paremti: "Mūsų Gretas" – bendraminčių sambūrį. Viešoji Įstaiga "Kaisakas", LT477300010078090515, aukojant rašyti "auka Mūsų Gretų veiklai". Privačiai – Kazimieras Juraitis, LT367300010072535911Psichotroninio montažo būdu, nušalinto Lietuvių Tautos išrinkto Prezidento kalba.Psichotroninio montažo sistemos


1. Nauja "teisė"

Valstybės organizacija psichotroninę techniką naudoja įvariems tikslams. Vienas tokių tikslų yra bylų fabrikavimas, kai tik vaizduoja, kad kažką aiškinasi, o ištikro taiko psichotroninį montažą. Šitaip, ką nors pakišę, gali gauti „rezultatą” arba susidoroti su nepageidaujamais žmonėmis vien tam, kad parodytų savo valdžią. Tai ir yra viena iš naujausių priemonių valstybės organizacijos arsenale, apie kurią retkarčiais nesukonkretindami užsimena žurnalistai, tarnaujantys valstybės organizacijai. Galima net teigti, kad yra iškerojusi ištisa sistema, tačiau dauguma žmonių apie ją nieko nežino. Ir nemoka apsiginti. O propaganda tokius persekiojamus žmones pateikia kaip nusikaltėlius.

Su tokiom priemonėm valdžia išplečia savo galią, įsivaizduoja, kad jai atsiveria neribotos galimybės, kurioms pasipriešinti negali joks laisvajai žmonijai priklausantis žmogus. Tačiau taip neturėtų atrodyti. Laisvoji žmonija turėtų dėti visas pastangas, kad sugebėti bent įrodyti, kad valdžia naudoja ne tikrovę, bet montažą, ir viskas, kas viešinama apie šitaip užgrobtą žmogų yra šlykštus melas ir šmeižtas.

Ši permaina baigia sunaikinti teisę visame pasaulyje ir numanau, kad neužilgo ji gali būti pašalinta galutinai, bent tokiu pavidalu, koks yra šiuo metu. Tai nereiškia, kad nebus jokios teisės, bet veikiausiai teisė bus priderinta prie psichotroninės technikos naudojimo, kad ji nebūtų nelegali ir jos nereikėtų pridenginėti valstybine paslaptimi.

Kitas variantas tas, kad ši technika bus dar ilgai slepiama ir valdžia vaidins seno modelio teisinius spektaklius. Tačiau žinant kokie globaliniai geopolitiniai procesai vyksta planetoje, kad vyksta vadinamasis „šliaužiantis perversmas” organizuojamas pirmiausiai vakarų ekonominio-politinio-karinio elito, tai kad suduotų galutinį smūgį laisvajai žmonijai, įvedus naują tvarką, nauja valdžia gali laikyti paruošus siurprizą, su kuriuo bus panaikinta seno tipo teisė, bus įteisinta psichotroninė technika ir žmogus bus paverstas tik sistemą aptarnaujančiu vergu, su kuriuo valdžia galės daryti ką nori. Nebus jokių teisių, bus galima užgrobti sąmonę, tyčiotis iš žmogaus, naudoti psichotroninį montažą, kankinti ir t.t. Tam, kad valdžia parodytų savo galią, ar pasiektų norimą rezultatą.

Ir tai ne šiaip spėlionės. Tai vyskta jau dabar ir ši technika išbandoma su žmonėmis, o gal net jau naudojama. Tačiau ji vis dar yra slapta, vis dar vaidinamas spektaklis, o žmonės, kurie patiria tokį smegenų highjack‘inimą apšaukiami paranojikais ar kitokiais psichiniais liginiais. Tačiau tai vyksta, ir kiekvieną dieną atsiranda vis daugiau įrodymų. Bet manau, kad ši technika nebus ištraukta į dienos šviesą tol, kol nebus užgrobta visa laisvoji žmonija. Tada globalinei valdžiai šią paslaptį slėpti nebus jokios prasmės, nes vis tiek žmogus neturės kam pasiskųsti, nes visi svertai bus vienose rankose. Susidoroti su bet kuo nebus jokių problemų, apšaukti nusikaltėliu ar ligoniu ir eliminuoti iš vergų visuomenės.

Todėl būtina neleisti, kad tai nutiktų.

2. Psichotroninio montažo principai

Norint suvokti psichotroninio montažo principus, reikia bent apibendrintai žinoti, kokia yra žmogaus sandara. Psichotroninėje technikoje naudojama kažkas panašaus į kognityvinę fiziką, kai fizikiniu poveikiu veikiamos pažintinės funkcijos. Tai, ką pabandysiu pateikti toliau, yra bandymas paaiškinti psichotroninės technikos daromą montažą kognityvinės psichologijos rėmuose, labai nedaug užgriebiant fizikos klausimą. Bet bus naudojami tik fizikinių dydžių žodiniai terminai, nerodant jokių fundamentalios tikrovės parametrų proporcijų ir jomis išreiškiamų mechanizmų.

a) Supratimo galimybių ribos

Paprastu protu ir mąstymu suprasti, kaip vyksta psichotroninis montažas - nėra lengva, nes suvokimui atsiveria labai ribota tikrovė, kurios neužtenka žmogaus paaiškinimui. Bet daug ką vis tiek galima įsivaizduoti, nors tik tų galimybių ribose, kurias nustato sąmonė. Pagrindinė problema ta, kad žmogus yra tik išorinis stebėtojas, atskirtas nuo tikrovės esmės suvokimo. Jam duotos tik dvi tikrovės aprėptys, vadinamos ekstensyvumu ir trukme. Žmogaus sąmonė gyvena šiose aprėptyse, kurias papildo proto galimybės, leidžiančios suvokti skirtumą ir išskirti objektą, ir nustatyti santykį, tai yra išskirtus objektus sujungti. Ši sistema yra aukščiausias taškas, kurio viduje yra žmogus, kuris pasaulį mato tik iš tokios perspektyvos. Kad paaiškintum sąmonę, tokio išorinio ekstensyvumo ir trukmės suvokti neužtenka.

Šios dvi aprėptys leidžia suvokti tikrovę tik kaip padalintą į daleles arba kaip ištisinę terpę, nes ekstensyvioji aprėptis gali būti arba padalinta į sudedamąsias dalis arba būti ištisinis laukas. Fizika gali judėti tik šiuose rėmuose, kitokių realybių sąmonė suvokti negali. Tai reikštų, kad žiūrint iš šios vidinės perspektyvos, visa tikrovė matoma per dvi aprėptis, kurios yra tarsi žodynas iš vieno žodžio, su kuriuo reikia aprašyti visą tikrovės įvairovę. Kad ir kur mestum žvilgsnį - visur vienas ir tas pats žodis, vienas suvokimas, tas pats ribotas aprėpčių rinkinys. Akivaizdu, kad vieno žodžio nepakanka. Reikia kurti naujus žodžius (nors tai neįmanoma), arba skaidyti tą vieną žodį ir bandyti pagal jį tikrovėje įžvelgti kažkokią sandarą.

Padarius prielaidą, kad žmogus yra tam tikra tikrovėje atsiradusi struktūra ar mechanizmas, galima ją bandyti paaiškinti naudojantis ekstensyviąja aprėptimi. Manau, kad į kvantus padalinta aprėptis paaiškinimui nelabai tinka, ir kad artimesnė vidiniam suvokimui yra „lauko” sąvoka. Sandarai išskirti reikia skirtingų laukų ir tų laukų sąveikos, suvokiant, kad toks paaiškinimas remiasi išorine perspektyva ir nuo vidinio pačios transcendentinės tikrovės viso principo, kurio suvokti sąmonėje neįmanoma, atskirta.

b) Žmogaus sandara

Pačiame žmogaus centre - viskas sujungta. Bet viskas negli būti pagrįsta vienu principu, nes yra skirtingos savybės ir skirtingos funkcijos. Šios dalys atsiranda vienose smegenyse, kurios viską susieja, bet jos kyla iš skritingų mechanizmų ir turi kitokią paskirtį.

Smegenys turi tokias pagrindines funkcijas: sensorinę, kognityvinę ir motorinę. Sensorinėje dalyje yra visi su išoriniu pasauliu susiejantys jutimai. Kognityvinė dalis turi pažinimo paskirtį ir atitinkamai skyla į tokias smulkesnes dalis: protas (mąstymas), vaizduotė, ir atmintis. Motorinė dalis valdo kūno judesius, leidžia vykdyti išoriniame pasaulyje numatytas ir suplanuotas veiklas. Visas šias dalis susieja sąmonė ir jas atitinkmai koordinuoja. Psichotroniniam montažui aktualiausia yra kognityvinė dalis, ypač mąstymas ir vaizduotė, per kuriuos galima fabrikuoti atmintį, įrašant į ją su montažu suformuotas falsifikacijas. Pabandysiu parodyti, kaip su psichotroniniu highjack‘inimu užgrobiama vaizduotė ir į sąmonę įrašinėjami kriminalinei bylai sufabrikuoti reikalingi vaizdiniai.

Lengviausia tai padaryti per sensorinės žievės kuriamo pasaulio modelio veikimo principą. Vidinės aprėptys leidžiančios suformuoti vidinį, sensorinį pasaulio modelį skyla į tokius komponentus: šablonas, kokybė ir suvokimas. Šablonas yra tam tikras vidinis smegenų laukas, kuriame galima formuoti įvairius pavidalus ir jų dalims suteikti skirtingas savybes. Šis šablono laukas turi turėti kažkokią fizikinę prigimtį, ir galima manyti, kad jeigu sukurta psichotroninė technika, tai žinoma šio lauko prigimtis, ir yra kažkokia slapta fizika, apie kurią visuomenė nežino. Šis principas turėtų veikti taip: receptoriai sužadinami greitai besikeičiančių išorinių dirgiklių, perduoda signalų serijas į smegenis, kur šie signalai analizuojami, ir analizės duomenų pagrindu kuriamas laukas. Jis turėtų būti bejuslis, skaidrus ir permatomas, bet su užkoduota informacija.

Bet ant šio šablono turi būti uždėtos ir tam tikros kokybės, vadinamos jusliniu lauku. Aš manau, kad kiekvienam sensoriniam modalumui (pojūčiui) yra vienas laukas, kuris jungiasi su šablonu, ir pagal reikšmes, kurios jame užkoduotos, įgauna skirtingas kokybes. Pavyzdžiui, tokios gali būti spalvinės regimojo pasaulio kokybės. Kadangi yra labai daug įvairių atspalvių, tai didesnė tikimybė, kad yra vienas spalvinis laukas, kurio kokybė ir atspalvis priklauso ne nuo paties juslinio lauko savybių, bet nuo susijungimo su šablonu, kuriame yra atspalviui suformuoti reikalinga informacija, šablono lauko reikšmės, kurios gali kisti kažkokios skalės ribose.

Paskutinis komponentas yra suvokimas, kurį aš savo modelyje atskiriu nuo introjekcijos, ir laikau savarankišku lauku, kuris uždedamas ant su kokybių lauku sujungto šablono. Kodėl reikia atskirti šiuos komponentus, vietoj to, kad jie būtu laikomi vieninga mase, kurią su visais komponentais vienoje vietoje formuoja kažkoks išorinis mechanizmas.

Sensorinis šablonas turi būti labai greitai besikeičiantis laukas, nes į receptorius paduodama vis nauja informacija, ir šablono laukas pagal šią informaciją turi būti milžinišku greičiu perdaromas, gal milijoną kartų per sekundę greičiu. Šis perdarytas šablonas tokiu pačiu greičiu turi būti sujungiamas su juslinių kokybių lauku ir perdaryti objektų, modelių savybes. Tai turėtų vykti kaip kažkas panašaus į dideliu greičiu vykstantį įrašymą ir trynimą. Tačiau suvokime viso to nėra. Jeigu šablonas būtų sąmonė, tai įvykiai jame keistųsi tokiu greičiu, kaip nuolat perkuriamas laukas. Jeigu sąmonė būtų juslinis laukas, tai būtų suvokiamas dideliu greičiu vykstantis įrašymas ir trynimas. Bet viso to nėra. Sąmonė pakankamai lėta, jos tempas toks, kokio reikia išorinio pasaulio reprezentacijos imitavimui. Todėl ji turi būti kažkas kita, atskiras suvokimo laukas, sujungiantis visas šablone ir jusliniame lauke užkoduotas aprėptis į vieną visumą, kuri sąmonėje teka „natūraliu” greičiu.

c) Pasąmonė, sąmonė

Iš šio aprašymo matosi, kad svarbiausia yra šablonas. Ką smegenys šablono lauke užkoduoja, tą sąmonė ir suvokia. Kiekvienas iš savo patirties žinome, kad visų modalumų šablonai yra tik galutinis rezultatas, neparodantis, kaip tas rezultatas buvo pasiektas. Didžioji dalis procesų vyksta už sąmonės ribų. Kiekviena sistema turi tokią pasąmonės sistemą, kurioje yra viskas, o šablono matrica tėra ledkalnio viršūnė, parodanti tik nedidelę dalį to, kas vyksta smegenyse. Ši pasąmonė įdomi motorinėje sistemoje, nes kūno judesiai projektuojami beveik nedalyvaujant sąmonei. Ši gauna tik ribotas motorines vizualizacijas. Bet svarbiausia yra kognityvinė pasąmonė, ypač protas ir atmintis, kurių visa apimtis sąmonėje nedalyvauja ir į ją įvedama tik riboto išrinkimo principu.

Tarkime, kad aprašyta sistema yra teisinga. Ji rodo, kad viską padaro pačios smegenys, o sąmonė tėra epifenomenas, tik atvaizduojantis veidrodis, neturintis jokio atgalinio ryšio. Bet jeigu sąmonė smegenims būtų „nereikalinga”, kam ją gamta iš viso būtų sukūrusi? Valdytų tik pasąmonė, ir tokio valdymo užtektų. Tačiau sąmonė yra, ir galbūt ne vien todėl, kad ji įrašyta į tikrovės prigimtį, į jos galimybių sąrašą. Galima sakyti, kad sąmonė yra todėl, kad tokia yra visos tikrovės prigimtis, kurios vidinis principas yra sąmonės substancija. Bet sąmonė, kaip suvokimas atlieka ir svarbų vaidmenį introjekcijoje. Šis vaidmuo yra dėmesys, išrinkimas ir skirtingų sistemų koordinavimas.

Visos sistemos turi savo dėmesio mechanizmą. T.y., yra sensorinis dėmesys, kuris išrenka juslinį objektą. Yra kognityvinis dėmesys, kuris protui ir atminčiai išrenka temą, koordinuojant su sensoriniu dėmesiu. Ir galų gale motorinis dėmesys, kuris koordinuotai su sensoriniu ir kognityviniu dėmesiu išrenka kūno judesius. Paprasčiausias yra sensorinis dėmesys, nes visa pasaulio aprėptis yra suvokimo ribose, ir išrinkimo spindulys juda tik šiuose rėmuose. Tuo tarpu kognityvinis ir motorinis dėmesys yra kitokie, nes didelė proto, atminties ir judėjimo programavimo dalis yra už suvokimo ribų. Tad šis laukas, kuris kuria šablono matricoje suvokimo jausmą, turi turėti galimybę veikti ir už suvokimo ribų, ir turi kažką panašaus į dėmesio mechanizmą veikiantį už sąmonės.

Tad sąmonės vienas iš vaidmenų turėtų būti išrinkimas ir koordinavimas.

d) Vaizduotės montažas

Iš aprašytos žmogaus sandaros aišku, ką reikia valdyti, norint kontroliuoti žmogaus suvokimą. Svarbiausias yra šablono laukas. Vaizduotė labai glaudžiai susijusi su sensorine smegenų dalimi, tik į vaizduotės zoną informacija paimama ne iš išorinio stimuliavimo, bet iš vidinių smegenų resursų. Vaizduotė išsiskaido į tokius pačius komponentus, kaip buvo aprašyta aukščiau: šablonas, kokybė ir suvokimas. Valdant šablono lauką, į sąmonę galima įrašyti bet kokius vaizdinius, ir jeigu sąmonė tuo pačiu metu skenuojama, tuos vaizdinius įrašyti kaip operacijoje „surinktus duomenis”. Arba su psichotroniniu montažu sufabrikuoti vaizdiniai gali būti įrašomi į atmintį, vieta užfiksuojama ir stimuliuojant nuolat iškeliama į sąmonę kaip tiriamo žmogaus „atmintis”.

Svarbiausias yra šablono lauko klausimas, kurio prigimtį galima aiškinti įvairiai, ieškant analogijų su žinomais laukais, pvz. su elektriniu lauku, arba kitais viešumoje nežinomais laukais, kurie mokslininkų buvo atrasti, bet slepiami nuo visuomenės. Paprasčiausias paaiškinimas būtų, jeigu elektrinio lauko viduje būtų tokių kokybių ir suvokimo kodavimo savybių, bet manau, kad labiau tikėtina, jog tai yra naujo tipo laukas, specialiai pritaikytas psichikos kodavimui. Labai tikėtina, kad smegenų medžiagos viduje yra tokia psichoenergetinė nuo struktūros atsipalaidavusi sistema, turinti išvardintas savybes, kurią kažkada vadinau „transneuroniniu lauku”, nors šis terminas gali būti ne visiškai tikslus.

3. Pabaigai

Ši sistema nėra tik mano spėlionės, nes su tokia technika montažas buvo daromas mano sąmonėje ir aš rašau iš tikro savo patyrimo. Tai reiškia, kad psichotroninė fizika seniai sukurta ir yra naudojama susidorojimui su visuomene. Kol kas tokia technika yra slapta. Tačiau kai „šliaužiantis perversmas” planetoje valdžios bus baigtas, ši technika taps vieša ir „teisėta”. O žmogus neturės galimybių priešintis, kol nesuvoks, kas vyksta.

R. Paksas – tai cinizmo Everestas • 2018 08 26

2018 m. rugpjūčio 26 d., sekmadienis

2018 m. rugpjūčio 27 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Audriaus Butkevičiaus ir Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Lietuva pasitinka Popiežių, „didindama visuomenės vertybinius aruodus“ „

2018 m. rugpjūčio 27 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Audriaus Butkevičiaus ir Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Lietuva pasitinka Popiežių, „didindama visuomenės vertybinius aruodus“ „

Š.m. rugsėjo 22-23 dienomis Lietuvoje lankysis Popiežius Pranciškus. Lietuvos ambasadorius prie Šv. Sosto P. Zapolskas paskelbė, kad „Šventasis Tėvas atvyksta į Lietuvą pakviestas Lietuvos Prezidentės ir Lietuvos vyskupų konferencijos. Toks gražus bendras kvietimas ir bendras noras padidinti Lietuvos visuomenės vertybinius aruodus.”
Š.m. rugpjūčio 8 d. Z. Vaišvilos ir A. Butkevičiaus spaudos konferencijoje Seime paskelbta žinia, kad „didinant Lietuvos vertybinius aruodus“, šia garbia proga Lietuvos valstybė a.a. kardinolą Vincentą Sladkevičių grąžino į slaptų KGB agentų sąrašą, paskelbtą interneto svetainėje www.kgbveikla.lt. Šis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro šmeižtas apie mirusiuosius kardinolą V. Sladkevičių, D. Banionį ir S. Sondeckį buvo paskelbtas š.m. sausio 5 d. Kilus visuotiniam pasipiktinimui, LGGRTC kardinolą V. Sladkevičių paskubomis buvo pašalinęs iš šio sąrašo.
Dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių kreipėmės į prokuratūrą, tačiau gavome dar vieną atsisakymą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl a.a. kardinolo V. Sladkevičiaus šmeižto, nepateikiant jokių įrodymų.
www.kgbveikla.lt svetainėje Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro šmeižtas apie mirusiuosius kardinolą V. Sladkevičių, D. Banionį ir S. Sondeckį vis dar tebeskelbiamas, nors taržinybinė liustracijos komisija nustatė, jog nėra duomenų teigti, kad ir D. Banionis bei S. Sondeckis slapta bendradarbiavo su TSRS KGB.
Seimas patikino, kad iki š.m. rugsėjo 1 d. Seimo valdyba signatarų A. Butkevičiaus, Br. Genzelio ir Z.Vaišvilos prašymu svarstys LGGRTC direktorės T. B. Burauskaitės atleidimo iš šių pareigų klausimą, tačiau matydami šį Lietuvos valdžios požiūrį į „Lietuvos vertybinių aruodų didinimą“, pranešėjai skundžia prokuroro atsisakymą pradėti ikiteisminį tyrimą ir, nieko doro nebesitikėdami iš Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės, dėl šios Lietuvos valstybės provokacijos prieš Šventąjį Tėvą ir Katalikų Bažnyčią kreipiasi į Apaštališkąjį nuncijų Lietuvoje arkivyskupą Pedro LÓPEZ QUINTANA, Popiežiaus vizito organizatorių monsinjorą Mauricio Rueda ir Lietuvos vyskupų konferenciją.

2018 m. rugpjūčio 25 d., šeštadienis

Maistas ir vaistai gamtoje vėlyvą pavasarį

Bitės darbštuolės - medus, vaškas, žiedadulkės, bičių pikis

Karvutė maitintoja - Pienas, Rūgpienis, Grietinė, Sviestas, Varškė, Sūris

Tuščias Rojus. Kodėl žmonės jį paliko? Ir kur išėjo?

Tuščias Rojus. Kodėl žmonės jį paliko? Ir kur išėjo?

Malkos jų paruošimas ir panaudojimas

Skirtumas tarp ariamo ir neariamo dirvožemio

Skirtumas tarp ariamo ir neariamo dirvožemio

Kaip nugaleti Koščėjų. O. Titorenko

Kaip nugaleti Koščėjų. O. Titorenko

Visuomenės saugumo koncepcijos esmė paprastais žodžiais

Olegas Titorenko.Visuomenės saugumo koncepcija. Dirvožemis.

Lietuvos visuomenės saugumo koncepcija. Teorinė dalis.

Ne mes sugalvojome mūsų naikinimo planą. Olegas Titorenko.

Kas kuria Rusijos grėsmę Lietuvai. VSD ataskaita. 2018 03 26

Teisinė sistema yra tik prievartos mechanizmas. Advokatas prof. Stanislo...

Prezidente, prižiūrėkit savo teisėjus! 2018 06 20. Blogerio Kazimiero Ju...

Romo Balevičiaus paieška, apie kurią jis nežino. Kazimieras Juraitis. 2018 08 23


2018 m. rugpjūčio 24 d., penktadienis

“Aš balsavau“ už alų ir skalbimo miltelius (video)

ISTORIJATEISĖTRADICIJOSŽEMAITIJA

“Aš balsavau“ už alų ir skalbimo miltelius (video)

Kreipiuosi į tuos kurie ėjo, pirko ir pardavė save, savo tėvynę už 1 centą.
Tiek vargo, kovojo prieš Rusų tankus, o atkovoję nubėgo į “Maximą“ ir pardavė savo “laisvę“ už alaus butelį, skalbimo miltelių pakelį, limonado buteli ir šokoladuką.
Ar ne gėda Lietuvi? Ir tai tai yra vadinama demokratija? Ir tai yra teisėta? O Lietuva aplamai yra teisinė valstybė?
Kalba eina ne apie tai ar gerai, ar blogai ES, bet apie tai, kad Lietuvis parsiduoda už alaus bambalį ir skalbimo miltelius.

Linas Naujelis