2014 m. sausio 28 d., antradienis

Prieš stojant į Europos Sąjungą  Verta prisiminti, kas yra kas ir iš kur atsiranda ES "dalinami pinigai" Labai įdomu, ar Lietuvai tikrai naudinga daryti įnašus į ES biudžetą, kad ES paskirstytu, ikaip ir kam tuos pinigus panaudoti?
  Ar reikalingas Lietuvai būvimas ES ir ar naudinga išlaikyti Europarlamentarus?
 Mano giliu įsitikinimu, kur kas geriau, savo pinigus naudoti ir skirstyti patiems, nei duoti gudriems veikėjams, kad jie už mus nusprestu, kaip ir kur panaudoti Mūsų pačių pinigus.
 Lietuvos Valstybės  Šeimininkai yra Lietuvių Tauta ir Ji yra pajėgi pati spresti savo problemas ir kurti savo Nepriklausomą ir Demokratinę ateitį. 
   Ateitį, kurioje būtų laikomasi Lietuvos Konstitucijos ir įstatymų, o visi prisiekusieji Lietuvių Tautai nepamirštų ką prisiekė, net nenešiodami atlapuose neužmirštuolės ženkliukų.
  Apmaudu, bet mano manymų visi įsisegę į atlapus neužmirštuolės ženkliukus, gėdingai pamiršo savo Tautai duotą priesaiką ir atstovauja ne Lietuvos interesams, bet sąmoningai veikia prieš Lietuvos Valstybę, vesdami Ją į Pasaulinę Žmonijos vergovę.
  Visas Pasaulis bunda ir aktyviai priešinasi, Pasaulinės Žmonijios vergovės autoriams ir tai yra faktas.
 ES entizuiastai atvirai kalba prieš Tautiškumą ir trypte trypia Tautas, Tautų papročius ir Tradicijas. ES entuziastai, prievarta kiša mums, tai kas mums nepriimtina.
       Propaguoja gėjų, lezbiečių paradus, iškreipia vaikų teises ir švietimą.
  Viskas yra daroma prieš Lietuvių Tautos valę ir tą privalome sustabdyti.
   Dėkoju visiems, kurie atsipeikėjo ir išsivadavo iš saldžialiežuvių sukurtos pasakos. Džiaugiuosi, kad Lietuvoje yra tikrų ir aktyvių Piliečių, kurie susiprato, kad esame apmulkinti ir ėmėsi aktyvios kovos, su betvarke ir suktybėmis.
  Labai Dėkoju, Alfredui Pranciškui Šliužui, kuris aktyviai budino merdinčią ir nykstančią Lietuvą .
  Džiaugiuosi, kad Tauta Jį išgirdo ir nubudo. Bei ėmėsi aktyviai kovoti už Valstybės išsaugojimą ir atstatymą.      320000 Lietuvos Tikrų Piliečių pasirašė REFERENDUMUI, dėl Lietuvos Valstybės Teritorijos išsaugojimo.
 Tuo Jie parodė, kad nenori Indėnų likimo ir nori išsaugoti savo Valstybę ateities kartoms.
 Todėl ir toliau darysime viską, kad Lietuva būtų išsaugota ir atstatyta.
 Darysime viską, kad Lietuva būtų valdoma Lietuvių Tautos, o ne vykdytų kitų valstybių įsakymus ir nurodymus.
 Kiekvienas davęs Priesaiką Tautai privalo Jos nepamiršti, privalo gerbti Ją ir pavyzdingai jos laikytis.
 Duota  Priesaika, Lietuvos Konstitucija ir Įstatymai, privalo būti gerbiami ir nelaužomi niekieno, tuo labiau pagal kitų valstybių nurodymus ir reikalavimus.
 Taip pat nepamirškime, kad prieš 23 metus, Mums buvo pažadėta Nepriklausoma ir Laisva Lietuva, kas dabar aiškiai matosi, kad yra netiesa.
   Nepamiūrškime, kas mums visą tai žadėjo ir dabar sega į savo atlapus neužmirštuoles.
   Kad ir nedėvime atlapuose neužmirštuolių, nepamirškime tų, kurie mums žadėjo vieną, o darė kitą, dabar kišdami į šiltas vietas savo švogerius, vaikus ir anūkus.
  Gerbkime save ir darykime viską, kad tie, kurie davė Tautai priesaiką, Jos laikytusi o sulaužę priesaiką būtų baudžiami ir nurašomi iš politinio gyvenimo, bei būtų priversti atlyginti Lietuvai ir Lietuvių Tautai padarytą žalą

 Vilmantas Povilaitis
2014-01-28
www.vilmantinas.com

"Dėl LR piliečio teisės į Lietuvos žemę/išteklius" - LRT - TV "forumas" ...

Vilmantas Povilaitis

      Masiuli, tavo veikla ir kalbos, labai kertasi su tavo, Lietuvių Tautai duota priesaika ir Lietuvos Konstitucija. Tad nustok pjauti grybą.

SEIMO NARIO STATUSAS

PIRMASIS SKIRSNIS

SEIMO NARIO ĮGALIOJIMAI IR PRIESAIKA

1 straipsnis. Seimo nario mandatas
1. Pagrindines Lietuvos Respublikos Seimo (toliau - Seimo)
nario teises bei pareigas apibrėžia Lietuvos Respublikos
Konstitucija (toliau - Konstitucija) ir šis statutas, o kitas jo
teises bei pareigas - ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai
(toliau - įstatymai).
2. Seimo narys, eidamas pareigas, vadovaujasi Konstitucija,
valstybės interesais, savo sąžine ir negali būti varžomas jokių
mandatų.

2 straipsnis. Seimo nario įgaliojimų atsiradimo pradžia ir
teisių įgijimas
1. Seimo narių įgaliojimų laikas pradedamas skaičiuoti nuo tos
dienos, kurią naujai išrinktas Seimas susirenka į pirmąjį posėdį.
Nuo šio posėdžio pradžios baigiasi anksčiau išrinktų Seimo narių
įgaliojimų laikas.
2. Išrinktas Seimo narys visas Tautos atstovo teises įgyja tik
po to, kai Seimo posėdyje prisiekia būti ištikimas Lietuvos
Respublikai. Neprisiekęs Seimo narys neturi šio statuto antrajame
skirsnyje nustatytų teisių, nesinaudoja šio statuto trečiajame
skirsnyje numatytu veiklos aprūpinimu bei garantijomis ir negauna
Seimo nario atlyginimo.

3 straipsnis. Seimo nario priesaikos tekstas
1. Nustatomas toks Seimo nario priesaikos tekstas:
"Aš, (vardas, pavardė),
prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos Respublikai;
prisiekiu gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus,
saugoti jos žemių vientisumą;
prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę,
sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių
gerovei.
Tepadeda man Dievas!"

2014 m. sausio 24 d., penktadienis

Pasaulio Žmonija aktyviai bunda ir tikrai nesileis būti visiškai pavergiama.

Savo gyvenime teko sutikti įvairių žmonių ir veikėjų. Labiausiai juoką sukelia tie, kurie keliasi aukščiau bambos ir piktinasil kad į juos kreipiuosi vienaskaita o ne daugiskaita. :)
  Tokie veikėjai pūrkštauja ir panikuoja. :) Norėdami mane pažeminti sąko:
- Aš su tavimi keulių neganiau. Tarytum aš būčiau keulių ganytojas. :)
  Žinat tai, kad aš nesu ganęs keulių, suprantu, kad mano pašnekovas yra tas keules ganęs piemuo. Kadangi piemeniu niekada nedirbau tai su tuo pašnekovu jokių keulių ganyti ir negalėjau.
  Todėl tampa aišku, kad pašnekovas yra ganęs keules, bet tikrai ne sumanimi, nes aš nesu tų keulių ganęs apskritai. :)
    Labai juokinga, kai nusimokslinę veikėjai yra taip atitrūkę nuo tikrovės, kad dėl menkiausios smukmenos kelią paniką ir stresuoja. Save aukščiau kitų bandantys pasikelti veikėjai vaidina ponus ir bando žeminti kitus, nes jų smegenėlės nebesugeba suvokti, kad jie nėra ir negali būti aukščiau kitų, nes jie, geriausiu atvėju, yra lygiai tokie pat kaip ir kiti ir niekas jų aukščiau kitų neiškelia, nei mokslas, nei materialinė padėtis.      Apgailėtina, kai kai kurie veikėjai negerbdami kitų ir parodydami savo niekšiškumą, bando pažeminti ir paniekinti paprastus Žmones, kurie yra kur kas aukščiau tų išsišokėlių, negerbenčių nei Žmonių, nei apskritai visos Žmonijos. Būtent tokie Žmogaus vertybes praradę veikėjai ritasi į beprasmybės liūną, nes negerbdami kitų, smunka į liūną iš kurio beveik neimanoma išsikapstyti.
    Gerai suprantu, kaip tokie save grąužia ir trumpina savo gyvenimą, nes kiekvienas stresas artina žmogų prie mirties.
  Labai gerai suprantu, kokie jie nelaimingi ir kankinasi savo nepykantoje ir puikybėje, įsivaizduodami piramidės viršūnėje, bet iš tikro esantys paties giliausio liūno dugne.
   Tokie nuo realybės atitrūkę veikėjai, net nepastebi kas vyksta aplink juos.


   Nepastebi, kad viso Pasaulio Žmonija aktyviai bunda ir tikrai nesileis būti visiškai pavergiama.
   Juokinga, kai tie save keliantys aukščiau kitų, nepajėgia susivokti, kad priėjo liepto galą, o svaiguolių susvaigtas nusikaltimas, pavergti viso pasaulio Žmoniją jau yra nebeimanomas.
   Todėl už visus nusikaltimus tiek padarytus anksčiau, tiek daromus ir toliau, teks atsakyti.
   Pakankamai aišku, kad atsisakius toliau vykdyti nusikaltimus prieš Pasaulio Žmoniją ir padėjimas Žmonijai prie šio baisaus nusikaltimo sustabdymo, būtų lengvinanti aplinkybė ir sušvelnintų bausmę už padarytus nusikaltimus.
     Taip pat yra žinoma, kad kiekvienas prie nusikaltimo prisidėjęs ar jį nuslėpęs asmuo, yra solidariai atsakingas už vykdyto nusikaltimo padarinius. Todėl linkiu visiems susimąstyti ir nebesikelti aukščiau kitų, įpatingai tiems, kurie jau esate paties giliausio liūno dugne. Tad meilės jums ir šilumos. ;)

 Vilmantas Povilaitis
 2014-01-24
www.vilmantinas.com

2014 m. sausio 11 d., šeštadienis

Žmonijos Aukso Amžius.

   Stoviu ant trylikto piramidės laiptelio, stoviu ir žvelgiu pro Didingos Visatos Akį.
Gražu aplinkui miškai, upės, ežerai. Gražu aplink, bet smirdi nors vemk. Žvelgiu žemyn ir matau, kad stoviu ant šūdo krūvos, fekaliniai parazitai raitosi man po kojom, blaškosi, vienas kitas, bando pašokt aukščiau bambos. Nu kur tu čia pašoksi? Turiu tryliką Perkūno strėlių, kiekvienai po mano kojomis pakopai nuleisti. Gerai, kad visas Žemelės brudas man po kojom susirinko, lieka tik trenkt Perkūno strėles ir nuleisti vandenį. Pasodinsiu šūdo krūvos vietoje Būties Medį, su devyniom Pasaulių Šakom, kiekviena šakelė turės tryliką lapelių. Būties Medis augs ir stiebsis link Dangaus Ir nušvies padangę trylika žvaigždžių, bet fekaliniai parazitai, to nebematys. Bėgs parazitai neatsigreždami atgal, per kaimus, per miesus, bet visur mažų akelių pristatyta, patys tas akeles ir pastatė. Akelės pažysta kiekvieno parazito snukį, todėl, kad ir skradžiai į Žemę sulystų, neliks nepastebėti. Taip, tai Naujoji Pasaulio Tvarka. Pasaulio be parazitų ir kenkėjų, Naujoji Tvarka. Pagaliau atsikvėps Žmonija, parazitų dusinama ir ateis Žmonijos Aukso Amžius.

Vilmantas Povilaitis 2014-01-11