2014 m. sausio 28 d., antradienis

"Dėl LR piliečio teisės į Lietuvos žemę/išteklius" - LRT - TV "forumas" ...

Vilmantas Povilaitis

      Masiuli, tavo veikla ir kalbos, labai kertasi su tavo, Lietuvių Tautai duota priesaika ir Lietuvos Konstitucija. Tad nustok pjauti grybą.

SEIMO NARIO STATUSAS

PIRMASIS SKIRSNIS

SEIMO NARIO ĮGALIOJIMAI IR PRIESAIKA

1 straipsnis. Seimo nario mandatas
1. Pagrindines Lietuvos Respublikos Seimo (toliau - Seimo)
nario teises bei pareigas apibrėžia Lietuvos Respublikos
Konstitucija (toliau - Konstitucija) ir šis statutas, o kitas jo
teises bei pareigas - ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai
(toliau - įstatymai).
2. Seimo narys, eidamas pareigas, vadovaujasi Konstitucija,
valstybės interesais, savo sąžine ir negali būti varžomas jokių
mandatų.

2 straipsnis. Seimo nario įgaliojimų atsiradimo pradžia ir
teisių įgijimas
1. Seimo narių įgaliojimų laikas pradedamas skaičiuoti nuo tos
dienos, kurią naujai išrinktas Seimas susirenka į pirmąjį posėdį.
Nuo šio posėdžio pradžios baigiasi anksčiau išrinktų Seimo narių
įgaliojimų laikas.
2. Išrinktas Seimo narys visas Tautos atstovo teises įgyja tik
po to, kai Seimo posėdyje prisiekia būti ištikimas Lietuvos
Respublikai. Neprisiekęs Seimo narys neturi šio statuto antrajame
skirsnyje nustatytų teisių, nesinaudoja šio statuto trečiajame
skirsnyje numatytu veiklos aprūpinimu bei garantijomis ir negauna
Seimo nario atlyginimo.

3 straipsnis. Seimo nario priesaikos tekstas
1. Nustatomas toks Seimo nario priesaikos tekstas:
"Aš, (vardas, pavardė),
prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos Respublikai;
prisiekiu gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus,
saugoti jos žemių vientisumą;
prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę,
sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių
gerovei.
Tepadeda man Dievas!"

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą