2020 m. liepos 11 d., šeštadienis

Ar ,,Susitelkimas“ išgelbės iš sąstingio?


   Liepos 10 d. Kaune vyko pilietinio sambūrio ,,Susitelkimas“ konferencija. Dabarties Lietuvoje regimi ekonominio ir socialinio sąstingio požymiai. Ir korona –viruso krizė irgi gerokai smogė mųsų kraštui. Didėja bedarbystė, didėja betvarkė. Konferencijoje pasisakė Zigmas Vaišvila, Tauras Jakelaitis bei kiti aktyvūs piliečiai. Šikart nesinori kažkaip pabrėžti jų pareigų bei titulų. Manau Lietuvoje ir taip daug visokio garbinimo bei nelygybės. Tad ne titulai svarbu, o darna ir tikro teisingumo atstatymas.


Pačios konferencijos tema tikrai pažangi. Šiek tiek nuvylė tik keli triukšmadariai. Ypač pastoviai rėkiantis ponas S ( neverta linksniuoti jo pavardės, kiek suprantu tai gal ir patiktu tokiam tuščiagarbiui). Esminė renginio nuostata: mes dirbame vienam tikslui, kad išliktume,mes nesame kitokie nei mūsų broliai, seserys-kitataučiai. Mums reikia sugrįžti prie paprasto posakio-kiekviename žmoguje ieškokime žmogaus, tada sutarsime vienas su kitu.
Mes esam čia ir mes, esam tautos žmonės-svarbu prisiminti kas esam, nes tik taip kaip tauta galime išlikti. Turime žodį, turime laiką, patys sprendžiame kas valdys mūsų šalį. Mūsų visų jėgomis galime rasti tautos prezidentą, tačiau reiktų paaukoti daug laiko. Ar tai lengvas uždavinys? Aišku jog nelengvas, bet reikia siekti pažangos.


Tikrai kito kelio nėra, turime įveikti save, turime suvokti žmonių mąstymą, turime pateikti viską taip, kad žmonės matytų ir suprastų. Žmonėm reikia rodyti perspektyvą. Kita alternatyva-garbinti visokius garbėtroškas, rėksnius, karjeristus. Ieškoti ,,priešų“-tariamai ,,blogujų“ tautų, blogujų religijų. Ir kas tada gaunasi? Taip iškilo hitleriai, musoliniai, pinočetai. Taip vyko armėnų skerdybės, Holokaustas ir panašūs žiaurūs procesai. Tai kelias į niekur...į aklavietę.
Mums reiks gyventi šiandiena, rytoj, poryt...kaip ir mūsų vaikams, dėl to stenkimės suvienyti savo valstybę ir nuspręsti teisingai. Mes, jaunimo atstovai matome, kas vyksta Lietuvoje. Taip , yra dalis abejingo jaunimo, tačiau tik dalis. Tikrai daug jaunimo domisi įvairiais dabarties įvykiais,
domisi mūsų kultūros raida, mūsų istorija. Linkiu, kad ,,Susitelkimas“ išgelbėtų iš sąstingio. Tai mano nuoširdus palinkėjimas.

Kotryna Čepytė
Laisva ir nepriklausoma žiniasklaida
www.vilmantinas.lt

SUSITELKIMAS, kvietimas vienytis.

SUSITELKIMAS

Mes, Tautos susitelkimo iniciatyvinės grupės nariai (toliau TSIG), laikome savo valstybę Tautos savisaugos ir savivaldos viešąja organizacine sistema, kurios pirmaeilė paskirtis – universaliųjų Tautos vertybių apsauga.
Svarbiausiam Tautos susitelkimo siekiui priskirdami racionalumu ir teisingumu grindžiamą Lietuvos valstybingumo kultūrą, pilietinės visuomenės darniam bendrabūviui ugdyti ir teisinės valstybės principams įgyvendinti. Šiuos uždavinius gali spręsti tik naujo tipo politinė jėga, pasiruošusi konstruktyviai inicijuoti šalies konstitucinius pokyčius.
Pastebėtina, kad esama Lietuvos valstybės vadybos sistema, tarnauja ne pilietinei daugumai, o interesų grupėms, pasivadinusioms partijomis ar kitokiais viešuosius išteklius tvarkančiais dariniais, kurie ignoruoja Tautos universaliųju vertybių prioritetą.

TSIG kviečia visų ne sisteminių partijų, visuomeninių organizacijų, socialinių grupių, profesinių sąjungų ir kitų judėjimų vadovus ir/ar atstovus į naujo tipo politinės jėgos kūrimo sueigą.

Tautos susitelkimas
Lietuvos Visuomenės Taryba, siekdama įkūnyti prigimtinę žmogaus teisę laisvai gyventi ir kurti Lietuvos valstybėje ir Konstitucijos pagrindu sutelkti tam Lietuvos Respublikos piliečius, 2019 m. spalio 29 d. patvirtino tam būtinas sąlygas ir pirmaeilius uždavinius.
Lietuvos valstybės ir mūsų tautos egzistencinį pamatą nusakė Vydūnas – likimas mums lėmė egzistuoti tarp Rytų ir Vakarų, ieškant kompromisų, adekvačiai vertinant Lietuvos padėtį pasaulyje.
Lietuvos tikslas – mūsų piliečių išsaugojimas ir gausinimas. Tautos klestėjimas, visų pirma, pasireiškia jos gausėjimu. Tautos jėga yra vienybė siekiant Tautos klestėjimo. Turime gerbti ir suprasti kiekvieną Lietuvos žmogų. Tik susitelkę ir drauge galime ir privalome padėti vieni kitiems.
Artėjantys LR Seimo rinkimai verčia apsispręsti. Mūsų Konstitucija nustato, kad niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis Tautai priklausančių suverenių galių (3 str.), kad valdžios galias riboja Konstitucija (5 str.), o  aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus (4 str.). Artėjantys LR Seimo rinkimai turi būti pirmas žingsnis susigrąžinti Tautai teisę tiesiogiai reikšti savo valią valstybės valdyme. Ir ne tik referendumo būdu. Taip Lietuvos piliečiai jau veikia, tačiau tik žemiausiame bendrijų lygmenyje. Riboti Tautos teisę valdyti valstybę tiesiogiai niekam nesuteikta.

Todėl Lietuvos Visuomenės Taryba kviečia visus mūsų piliečius ir organizacijas telktis Tautos, valstybės ir šeimos išsaugojimui. Seimo rinkimuose telkimuisi siūlomas šis programos pagrindas:
1.     LR Konstitucija. Kandidatai į Seimą - Tautos žmonės, siekiantys pakeisti mus užvaldžiusią sistemą. Žmonės patys renka vietinius reikalų tvarkytojus (Lietos valdymo principas).
  1. LRT ir visa valstybės lėšomis apmokama žiniasklaida suteikia erdvę žmonių diskusijai su valdžia ir išeivija šiuolaikiškos, atsakingos, mąstančios visuomenės formavimui.
  2. Valstybės finansų viešumas. Atsakomybė dėl valstybės finansų užvaldymo - politinės ir teisėsaugos korupcijos kriminalizavimas.
  3. Teisėjų ir prokurorų darbo nepriklausomumo principo derinimas su asmenine jų atsakomybe už nepagrįstus teismų ir prokurorų sprendimus. Visuomenės kontrolė teisėsaugai. Nepriklausomas prokuroras. Valstybės ir bankų lėšų išgrobstymų ištyrimas.
  4. Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas, oligopolinės verslo sistemos atsisakymas, gamybos ir žemės ūkio vystymas, alternatyvios energetikos šaltinių įgyvendinimas.
  5. Verslo požiūrio (krepšelių) atsisakymas švietime, kultūroje ir sveikatos apsaugoje, kokybiškų švietimo ir sveikatos apsaugos paslaugų prieinamumas visoje Lietuvoje. 
  6. Visuomenės pagrindo – šeimos – ardymo sustabdymas.
  7. Kariuomenė stiprinama ne žmonių nuskurdinimo ar socialinės atskirties didinimo sąskaita.
  8. Minimalaus žmonių pragyvenimo užtikrinimas. Valstybės kasos mokesčių surinkimui ir saugojimui sukūrimas. Valstybės rezervo sugrąžinimas valstybei ir pasiruošimas įvesti Litą.
  9. Lengvatinė elektros energijos kaina gyvenantiems Astravo AE rizikos zonoje - sutarties, bet ne konfrontacijos su Baltarusija dėka. Astravo AE veikimui būtina Kruonio HAE.

Lietuvos Visuomenės Taryba kviečia Lietuvos piliečius vienytis, siekiant sudaryti sąlygas Tautos, valstybės ir šeimos išsaugojimui – šios pradinės programos įgyvendinimui.


Mano draugai ir mano bendrakeleiviai, apgailėkite tautą, kurioj pilna tikėjimų, bet nėra šventumo. Apgailėkite tautą, nešiojančią drabužius, kurių pati neaudžia, valgančią duoną, kurios pati neaugina, ir geriančią vyną, kuris teka ne iš jos vynspaudės. Apgailėkite tautą, kuri skriaudiką paskelbia didvyriu, o išsipusčiusį užkariautoją laiko geradariu. Apgailėkite tautą, kuri paniekina aistrą sapne, tačiau pasiduoda jai pabudę. Užjauskite tautą, kuri pakelia balsą tik laidotuvių eisenoje, neturi kuo didžiuotis, kaip tik griuvėsiais, ir niekad nesukils, nebent kai jos galva atsidurs tarp budelio kirvio ir trinkos. Užjauskite tautą, kurios politikas yra lapė, filosofas – žonglierius, o menas – skylių lopymas ir beždžioniavimas. Užjauskite tautą, kuri naują savo valdovą sutinka trimitais, o atsisveikina patyčiomis, kad vėl kitą sveikintų trimitais. Apgailėkite tautą, kurios išminčiai nebylūs nuo senumo, o stipruoliai dar tik lopšyje. Apgailėkite tautą, susiskaldžiusią į dalis, kai kiekviena dalis save laiko tauta.” Ištrauka: Kahlil Gibran (2008). Pranašas. Pranašo sodas. Kaunas: Trigrama. 118-119 p. .

Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida.
www.vilmantinas.lt


fb Susitelkimas – ateikite susidraugauti!

3 komentarai: