2018 m. sausio 8 d., pirmadienis

Состоялся митинг возле клайпедской прокуратуры в защиту конституции Литвы, свободы слова, свободы убеждений. Против политических репрессий над О.Титоренка, Гедрюса Грабаускаса, Жильвинаса Разминаса.

Состоялся митинг возле клайпедской прокуратуры в защиту конституции Литвы, свободы слова, свободы убеждений. Против политических репрессий над О.Титоренка, Гедрюса Грабаускаса, Жильвинаса Разминаса.Резолюция митинга на литовском и русском языках:
2017 01 08 dienos mitingo Klaipėdoje rezoliucija
Mes, mitingo dalyviai, raginame Klaipėdos prokuratūros darbuotojus nutraukti bylą 1-01-2-0001-2015-3 prieš Lietuvos pilietinės visuomenės atstovus Olegą Titorenką, Giedrių Grabauską ir Žilviną Razminą, nes laikome ją politizuota ir prieštaraujančia Lietuvos Konstitucijos 3, 25 ir 26 straipsniams, o būtent nukreipta prieš žmogaus įsitikinimų bei požiūrių laisvę ir laisvą pilietinę visuomenę.
3 straipsnis
Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.
Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.
25 straipsnis
Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti.
Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas.
Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai.
Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija.
Pilietis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie jį.
26 straipsnis
Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma.
Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti bet kurią religiją arba tikėjimą ir vienas ar su kitais, privačiai ar viešai ją išpažinti, atlikinėti religines apeigas, praktikuoti tikėjimą ir mokyti jo.
Niekas negali kito asmens versti nei būti verčiamas pasirinkti ar išpažinti kurią nors religiją arba tikėjimą.
Žmogaus laisvė išpažinti ir skleisti religiją arba tikėjimą negali būti apribota kitaip, kaip tik įstatymu ir tik tada, kai būtina garantuoti visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą ir dorovę, taip pat kitas asmens pagrindines teises ir laisves.
Tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus.
Lietuvos visuomenė žino, kodėl prasidėjo persekiojimai. 2015 metais buvo pravestos kratos namuose pilietinės visuomenės aktyvistų, kurie atvirai pasisakė prieš NATO kariuomenės dislokavimą Lietuvoje ir euro įvedimą. Reikalavimai atitiko Konstitucijos nuostatas, nes jos 137 straipsnis skelbia, jog Lietuvos respublikos teritorijoje negali būti masiško naikinimo ginklų ir užsienio karinių bazių. Tačiau kažkokie įtakingi politikai ir valdininkai tokius protestus įvertino kaip antivalstybinius ir minėtų žmonių atžvilgiu, vaizdžiai tariant, buvo užsiundyti visi šunys, o būtent – Lietuvos VSD kreipėsi į prokuratūrą su teiginiu, jog Lietuvoje ruošiamas kažkoks valstybinis perversmas, tuo įtariant NATO ir euro įvedimo priešininkus. Prokuratūra nurodė ypatingai sunkių bylų policijai pravesti namuose kratas ir surasti duomenis, įrodančius, jog tikrai ruošiami antikonstituciniai veiksmai. Tačiau ironija ir glūdi tame, jog būtent toks persekiojimas ir yra antikonstitucinis veiksmas.
Lietuvos prokuratūra privalo ginti Lietuvos Konstituciją ir kiekvieno žmogaus pilietinę laisvę, ji negali tapti nesąžiningų aukštas pareigas užimančių veikėjų baudžiamuoju mechanizmu. Todėl reikalaujame nutraukti bylą 1-01-2-0001-2015-3 kaip antikonstitucinę.
Резолюция митинга Клайпеды 2017.01.08
Мы, участники митинга призываем работников Клайпедской прокуратуры прекратить дело 1-01-2-00001-2015-3 против активных представителей гражданского общества Литвы Олега Титоренка, Гедрюса Грабаускаса, Жильвинаса Разминаса т.к. считаем это дело политизированным и направленным против конституции Литвы 3,25,26 статей, а именно против свободы взглядов убеждений человека и свободного гражданского общества.
3 straipsnis
Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.
Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.
25 straipsnis
Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti.
Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas.
Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai.
Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija.
Pilietis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie jį.
26 straipsnis
Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma.
Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti bet kurią religiją arba tikėjimą ir vienas ar su kitais, privačiai ar viešai ją išpažinti, atlikinėti religines apeigas, praktikuoti tikėjimą ir mokyti jo.
Niekas negali kito asmens versti nei būti verčiamas pasirinkti ar išpažinti kurią nors religiją arba tikėjimą.
Žmogaus laisvė išpažinti ir skleisti religiją arba tikėjimą negali būti apribota kitaip, kaip tik įstatymu ir tik tada, kai būtina garantuoti visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą ir dorovę, taip pat kitas asmens pagrindines teises ir laisves.
Tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus.
Общественности Литвы известно, по какой причине начались преследования. В 2015г., были проведены обыски в домах активистов гражданского общества, которые открыто, выступали против размещения войск НАТО и выступали против введения Евро. Требования вполне конституционные, ст.137 гласит, что на территории Литовской республики не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Каким-то крупным политикам или каким-то чиновникам показались такие протесты антигосударственными. На этих людей образно говоря "спустили собак с привязи", а именно, ДГБ Литвы направило в прокуратуру письмо о том, что в Литве готовится какой-то государственный переворот и в нём подозреваются активисты гражданского общества, выступающие против НАТО и введения Евро. Прокуратура направила распоряжение в полицию по особо тяжким делам, провести обыски в домах и выявить свидетельства о подготовке к антиконституционным действиям. Но ирония заключается в том, что такое их преследование и является антиконституционным действием.
Прокуратура Литвы должна стоять на защите конституции Литвы и гражданских свобод каждого человека, а не превращаться в карающий механизм не чистых на руку высокопоставленных деятелей. Поэтому требуем прекратить дело 1-01-2-00001-2015-3 как антиконституционное.

Tikra, laisva ir nepriklausoma Žiniasklaida
www.vilmantinas.eu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą